Tipshefte

For å gjøre kontaktfasen med trenere og besøk hos breddelag mest mulig effektiv, har Foreningen !les laget et oversiktlig tipshefte for leseagentene.

PrintHat trick skal inspirere unge idrettsutøvere til mer lesing, gjøre litteratur og formidling tilgjengelig, profilere lesende rollemodeller og skape økt engasjement for lesing blant topputøvere.

Her finner du forhåpentligvis svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Hvorfor idrett og litteratur?
Breddeidretten samler mange barn og unge. Det er derfor et stort potensial i å gjøre litteratur og formidling tilgjengelig for denne aldersgruppen. Idrettsområdet er en inkluderende arena, akkurat som biblioteket. Litteraturformidlere har derfor i Hat trick en unik mulighet til å møte unge lesere på deres egen fritidsarena for å presentere litteratur. Idrettsutøvere på uansett nivå har tid og behov for andre påvirkninger. Lesing kan ha en viktig funksjon i restitusjons- og forberedelsesfaser. Toppidrette skal også inkluderes i prosjektet. Utøvere og trenere skal oppfordres til å opptre som gode lesende rollemodeller for yngre utøvere.

Som leseagent har du dessuten litteraturkompetanse som flere målgrupper bør få kjennskap til. Kunnskaper om litteratur og formidling er i denne sammenhengen viktigere enn offsideregler og telemarknedslag. På den annen side kan det hende du lærer litt om forskjellige idretter også.

Hvordan får jeg som leseagent kontakt med breddelag?
Bruk dine lokale nettverk for å etablere kontakt med breddelag. Trenere og lagledere er som oftest de viktigste kontaktpersonene. Avtal tid og sted for første besøk og deretter for videre fremdrift. Foreningen !les vil bidra i denne fasen. Prosjektet promoteres blant annet via www.foreningenles.no. Det satses også på omtale i lokal, nasjonal og sosial media. Idrettskretsene kan være behjelpelig med å rekruttere lag i sine regioner. Ta kontakt med ole@foreningenles.no dersom du ønsker hjelp.

Hvor og når skal besøkene foregå?
Besøkene kan foregå i garderober, klubbhus og øvrige områder knyttet til aktiviteten. De kan gjennomføres før eller etter treninger og konkurranser, eller i andre sammenhenger hvor lagene samles, for eksempel turneringer, møter, pizzakvelder osv. Leseagenter kan arrangere temakvelder og ta med laget på andre arenaer og til andre tidspunkt, for eksempel grøsserkveld utendørs eller spillkveld i biblioteket. Hør med laget hva de ønsker. Bruk fantasien!

Hva må treneren gjøre?
Treneren må sette av tid til besøk av leseagenten. Vedkommende må informere og forberede utøverne på at de er utvalgt til å være med i et unikt samarbeidsprosjekt mellom Foreningen !les, biblioteksektoren og Idretts-Norge. Ved første møte må treneren ta i mot og presentere leseagenten for utøvergruppa, og hjelpe til med å finne utøvere som kan være ansvarlige for bokpakkene. Treneren bør også oppfordres til å være en lesende rollemodell for utøverne.

Hva får idrettslagene som er med i prosjektet?
• Egen leseagent som med jevne mellomrom, eller etter ønsker og behov, kommer på besøk for å presentere bøker.
• Egen bokpakke som de kan bruke på hvilken måte og hvor ofte de vil.
• Tilgang på ny og spennende litteratur.
• Økt interesse og nysgjerrighet for litteratur.
• Inspirasjon til lesing og idrett av rollemodeller fra idrettsmiljøet.
• Bedre kjennskap til det lokale biblioteket.
• Felles opplevelser rundt litteratur og styrket samhold i utøvergruppa.
• Positivt omdømme.
• Avslappete utøvere og økt mestringsfølelse.

Disse argumentene kan du som leseagent møte:

Trener som har dårlig tid, som ber deg ringe tilbake eller sende en epost.
Løsning: Send epost og ring tilbake.

Trener som mener det ikke passer, at de ikke har så god tid i forbindelse ved treninger.
Løsning: Forklar at et besøk ikke tar mer en 15-20 minutter og at utøverne enten kan møte litt tidligere før trening eller bli igjen en kort stund etter trening. Foreslå alternative møtesteder og tidspunkt. Hva synes treneren er mest praktisk?

Trener som mener det vil forstyrre idrettsaktiviteten.
Løsning: Forklar at en del av poenget med prosjektet er å få utøverne til å slappe av og tenke på andre ting mellom treninger og konkurranser. Bruk sitater fra trenere og utøvere i aktivt i denne kommunikasjonen (se eksempler her).

Trener som ikke tror lesing er noe for utøvergruppa. Påstår de ikke er interessert i litteratur.
Løsning: Forklar at en del av poenget med prosjektet er å få barn og unge til å bli interessert i litteratur ved å gjøre litteratur og formidling tilgjengelig, og samtidig videreutvikle interessen og formidlingen for barn og unge som allerede er glade i å lese.

Trener som ikke vurderer lesing som sin rolle som trener.
Løsning: Forklar at du har forståelse for det, men at dette er et unikt samarbeidsprosjekt, at klubbens visjoner passer med prosjektet og at klubben også har et ansvar for utøverne utover selve idrettsaktiviteten. Prosjektet er et viktig tiltak i forhold til å øke leseinteressen og ferdighetene til lesing blant ungdom. Idrettsarenaen og treneren kan spille en sentral rolle i dette arbeidet. Treneren er en viktig rollemodell for spillerne. Ved å fremstå som leser, vil det motivere spillerne til å gjøre det samme. Legg til at flere topptrenere er opptatt av lesing som en del av utøverutvikling. Bruk eksempler som du finner nederst i artikkelen.

Merk at treneren kan ha mange oppgaver i en breddeklubb. Det er derfor ikke sikkert at du får tak i vedkommende på første forsøk. Ikke gi opp. Foreningen !les og Norges fotballforbund har utformet et brev til trenere i ungdomsfotballen. Ta kontakt med ole@foreningenles.no for mer informasjon om dette brevet. Målet er at brevet skal hjelpe deg i kontaktfasen og synliggjøre prosjektets bakgrunn og visjoner for trenere.

Hva må jeg som leseagent huske på når jeg skal på besøk?

• At trenere og lagledere er godt informert om bakgrunnen, innholdet og verdien av prosjektet.
• At trenere og lagledere har videreformidlet informasjonen til spillerne.
• At tid og sted er avtalt.
• At bokbag og formidlingstips følger med.
• Avtale tid og sted for neste besøk, lage en fremtidsplan. 2-3 besøk i halvåret bør være mulig.

Kanskje lokal media er interessert i å være med på besøket?

Hvordan foregår selve besøket?

Etter at du har mottatt bokbag fra Foreningen !les og tid og sted er avtalt med lagets trener, tar du med deg bagen og møter laget.

• Du sier litt om hvem du er, hvor du kommer fra og hva prosjektet handler om.
• Du forteller laget at du har med en bag med bøker til dem som de skal få helt gratis.
• Du forklarer dem hvordan de kan organisere utlån og innlevering, men understreker at det er opp til dem selv hvordan de vil løse det.
• Du formidler noen utvalgte bøker fra bagen og andre bøker du ønsker å si noe om.
• Du referer til lesende toppspillere og -trenere. Bruk sitatene nederst i denne artikkelen aktivt.
• Du åpner for spørsmål, avtaler tid for neste besøk og inviterer spillerne til biblioteket.

Flere faktorer spiller inn på selve gjennomføringen av besøket. Selv om det finnes en del fellestrekk, er det vanskelig å si noe helt konkret om hvordan et besøk vil forløpe. Det er også viktig å formidle til spillerne at det ikke er noen plikt eller tvang å lese bøkene. Poenget er at bøkene er tilgjengelige dersom de får lyst til å lese, og kanskje får de lyst til å lese nettopp fordi det er bøker der.

Fotballmiljøet og fotballspillere skiller seg kanskje fra øvrige arenaer og målgrupper du som litteraturformidler har erfaring fra. Fortvil ikke. Det er også mange likhetstrekk. Fotballungdom er som annen ungdom. Også de er interessert i litteratur. Selv om garderoben kan virke uoversiktlig idet du entrer den, har den sin egen orden. Spillerne har som regel sine faste plasser og sine egne ritualer før treninger og kamper. De er også vant til å høre etter når voksne (treneren) snakker og gir beskjeder. Det vil de også gjøre når du som leseagent formidler litteratur. Selv om spillergruppa samles rundt en felles aktivitet, er de ulike individer. Det betyr at de har forskjellige preferanser når det gjelder litteratur og lesing, og behov og mestringsfølelse. Enkelte spillere har en sterkere posisjon i gruppa enn andre. Det kan være en idé å sjekke med treneren på forhånd hvem det er og sørge for at disse inkluderes umiddelbart. Da vil det kanskje være lettere å få positiv respons fra de øvrige spillerne.

Et alternativ kan også være å høre med klubben om du kan få innpass på et foreldremøte for å snakke med spillernes foreldre om viktigheten av lesing, tilgjengelig litteratur og at de fremstår som lesende forbilder for barna. I et slikt møte kan du formidle bøker som foreldrene kan skaffe til barna og bøker de kan lese på egenhånd.

Lurer du på noe mer?

Kontakt Ole Ivar Burås Storø, prosjektleder i Foreningen !les.
E-post: ole@foreningenles.no
Tlf: 22 400 600/48 003 448