Om oss


Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 400 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Alle tiltakene er gratis og nasjonale..

 • Vi gjør samtidslitteratur tilgjengelig for målgruppene
 • Vi gir målgruppene en arena for å lese, skrive og mene noe om litteratur
 • Vi gir lærere verktøy til å jobbe med samtidslitteratur i klasserommene i samarbeid med elever
 • Vi videreutvikler formidlerrollen i skolen og bibliotekene
 • Vi fremhever lesende forbilder

Gjennom vårt arbeid skal lesere få:

 • tilgang til kvalitetslitteratur innen ulike sjangre og i ulike formater
 • kanaler for meningsytring, kritisk lesing og samtaler om litteratur
 • oppdage leseglede og få gode leseopplevelser
 • økt lese- og skrivekompetanse
 • bedre ferdigheter til å reflektere og sette litteratur inn i en større sammenheng
 • møte engasjerte formidlere på ulike arenaer
 • hjelp til å etablere gode lesevaner

Foreningen !les tar leserne på alvor uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn som leser og geografisk tilhørighet. Vi jobber for at alle skal ha bred tilgang til nyere norske og oversatte utgivelser innen skjønnlitteatur og sakprosa, og legger til rette for at spesielt barn og ungdom får muligheten til å mene noe om litteraturen som skrives for dem. Fordi vi ser at dette gir elevene lyst til å lese mer.

Foreningen !les forener leserne og litteraturen. Vi legger til rette for litterære samtaler og leseopplevelser. Vi samarbeider tett med barn og ungdom, lærere og bibliotekarer, forfattere og litteratur- og formidlingsbransjen. Vi har også god dialog med leseorganisasjoner og nettverk i flere europeiske land.

Så hva gjør vi? Her følger en oversikt over våre tiltak:

I SKOLEN

Les og lek er en gavepakke til deg som jobber på SFO i arbeidet med den nye rammeplanen. Ved å bruke litteratur vil prosjektet legge til rette for felles opplevelser, gi rom for samtaler og undring, og inspirere til deltakelse i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Prosjektet tilbyr ikke gratis bøker, men oppmuntrer til samarbeid med skole- og folkebiblioteket. Ta kontakt med skolebibliotekaren eller din lokale bibliotekar og be om hjelp til å finne fram og låne bøkene i prosjektet, eller avtal med skoleleder om innkjøp til skolen.

Les mer her

Bokslukerprisen. er en leselystaksjon for elever på 5., 6. og 7. trinn, som ble arrangert for første gang i 2014. Påmeldte klasser mottar antologier til elevene med utdrag fra norske skjønnlitterære bøker i aldersgruppen 10-12 år. Klassene leser og stemmer på de beste utdragene. De fem beste utdragene utgjør de nominerte bøkene til prisen.15 juryklasser over hele landet får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og kåre en vinner. I tillegg leser flere anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene er knyttet opp mot skole- og folkebibliotek. De mottar leseeksemplarer av aktuelle titler og får oppfølging av prosjektleder. Bokanmeldelsene publiseres på bokslukerprisen.no.

Les mer her

Tid for ti. Er ein leseaksjon for elevar på 7. trinn. Aksjonen er i samarbeid med Nynorsksenteret, Samlaget og andre nynorskaktørar. Hjartet i aksjonen er ein antologi med utdrag frå ti nynorske titlar skrevet for målgruppa. Ei eiga nettside, tidforti.no, er knytt til aksjonen. Her er tekstane, lydfiler, bonusspor. aktivitetar og konkurransar tilgjengeleg. Til Tid for ti følgjer også ei lærarrettleiing som gjer lærarar tips og innspel til korleis dei kan jobba med nynorsk litteratur i klasseromma.

Les meir her

Bokprat er eit prosjekt som skal sjå nærare på korleis litteratur kan fungere som ein samtalestartar mot mobbing, og korleis lesing av litteratur kan hjelpe oss med å prate om vanskelege tema. I Bokprat er det skular på 7. og 8. trinn rundt omkring i Noreg som fordjupar seg i bøker om temaet og gjennomførar ein avsluttande samtale med forfattaren av boka dei har lese.

Les meir her

tXt-aksjonen. Er Norges eldste og største lesetiltak for elever på ungdomsskolen. Aksjonen startet i 1997 og har blitt en sentral del av elevenes møte med norsk og oversatt samtidslitteratur. Opplaget på tXt-antologien er årlig mellom 12 og 110 000. Antologien inneholder utdrag fra skjønnlitterære bøker innen ulike sjangre. Til tXt-aksjonen følger nettressurser. Elevene vil finne nyheter, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, konkurranser og bonusmateriell på DenBoka.no. All informasjon for lærere og lærerveiledninger finnes her på Foreningenles.no, under tXt-aksjonen.

Les mer her

Faktafyk. Ble etablert i 2012 og er et magasin om sakprosatekster for elever på ungdomsskolen. Faktafyk kommer ut en gang i året og inneholder blant annet nyskrevne artikler, intervjuer og bokutdrag. Magasinet skal gi elever kjennskap til sakprosatekster og motiverer til videre lesing, være en inngangsport til digital lesing og sammensatte tekster, og legger til rette for diskusjoner og samtale rundt tekstene i klasserommet. Faktafyk følger nettressurser. Elevene vil finne nyheter, tekstutdrag i digitale versjoner, lydfiler, konkurranser og bonusmateriell på DenBoka.no. All informasjon for lærere og lærerveiledninger finnes her på Foreningenles.no, under Faktafyk.

Les mer her

Uprisen – årets ungdomsbok. Er ungdoms egen kåring av den beste norske, skjønnlitterære ungdomsboka utgitt inneværende år. Uprisen startet i 2007 og er et samarbeid mellom Foreningen !les, Norsk Litteraturfestival og Den kulturelle skolesekken. I Uprisen bestemmer ungdom i alle ledd. Anmelderklasser leser og skriver anmeldelser av samtlige norske ungdomsbøker. Anmeldelsene publiseres på DenBoka.no og basert på anmeldelsene nomineres fem bøker til prisen. Elleve juryklasser i alle regioner får i oppdrag å lese de nominerte bøkene og diskutere seg frem til ei vinnerbok. Underveis i leseperioden får juryklassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra de elleve klassene møtes under Litteraturfestivalen på Lillehammer i slutten av mai hvert år for å avgjøre hvem som vinner Uprisen. Prisen deles ut under festivalen med juryklasser og nominerte forfattere til stede. I løpet av festivalen får elevene også møte de nominerte forfatterne til samtale.

Les mer her

Arkivet til Uprisen finner du her

Rein tekst. Er en leseaksjon i den videregående skolen. Rein tekst startet i 2004 og er en viktig inngangsport for elever til nyere norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa. Hvert år mottar mellom 30-40 000 elever en antologi med utdrag fra forskjellige typer bøker. Til aksjonen følger en egen nettside, foreningenles.no/reintekst, tekstutdrag, lydfiler, lærerveiledning og bonusmateriell.

Les mer her

Ungdommens kritikerpris. Er en litterær pris i den videregående skolen som ble etablert i 2005. En jury av profesjonelle kritikere nominerer åtte norske skjønnlitterære voksenbøker, som syv juryklasser fra hele Norge skal lese og vurdere i løpet av fire måneder. Underveis i leseperioden får klassene besøk av profesjonelle kritikere. En storjury med representanter fra juryklassene møtes i Oslo en uke før utdelingen for å diskutere seg frem til ei vinnerbok. Utdelinga er i Oslo i mars med juryklasser og nominerte forfattere. Før selve utdelingen får elevene møte de nominerte forfatterne til nærmere samtaler.

Les mer her

DenBoka.no
DenBoka.no er en side som vi ønsker at kan bidra til å hjelpe ungdom med å finne sin neste favorittbok. I tillegg er det en samleside for Foreningen !les sine tiltak rettet mot ungdomsskolen.

ANDRE ARENAER
I tillegg til våre faste tiltak, jobber vi med litteratur og formidling på arenaer utenfor skolen og bibliotekene. Her er et utvalg:

Bokstart – språk fra første stund. Bokstart er et prosjekt som retter seg mot små barn (0-3 år) og deres foreldre. Ved å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek, ønsker vi å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og på sikt også lese- og skriveferdigheter. Ved å samarbeide med helsestasjoner er det mulig å nå alle foreldre med små barn og sørge for at også ressurssvake familier og barn som ikke går i barnehage får et godt tilbud. Bokstart er velutprøvd internasjonalt og gjennomføres av mer enn 40 andre nasjoner verden over.

Les mer her

Lesekiosk. Foreningen !les og Sparebankstiftelsen DNB har i samarbeid med Telenor inngått en avtale om å gjøre 100 vernede telefonkiosker i hele Norge om til lesekiosker med bøker og annet lesestoff. Lesekioskene blir et tilbud med nytt innhold og aktivitet, og skal knyttes opp til lokale folkebibliotek. Målet er å fylle lesekioskene med bøker og litterær aktivitet for å gjøre gode leseopplevelser lett tilgjengelig for det norske folk. Lesekioskene skal gjøre det enkelt å ta med seg og sette fra seg bøker.

den boka. denboka var en nasjonal kampanje for å fremme lesing for aldersgruppen 15-25 år. Det ble laget korte filmsnutter der kjente personer presenterte bøker. Prosjektet var del av Bokåret 2019. Åtte litteraturorganisasjoner stod bak denboka: Foreningen !les, Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen, Kulturtanken, Leser søker bok, Norsk Barnebokinstitutt, Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Norsk Forfattersentrum.

Les mer her.

Hat trick – litteratur, formidling og idrett. Hat trick ble etablert i 2012 i samarbeid med Norges Fotballforbund og biblioteksektoren. Gjennom prosjektet tilbyr vi formidlere, leseagenter, materiell og veiledning for formidling på idrettsarenaen. Vi legger til rette for litterære møter mellom leseagenter, idrettslag og unge utøvere. Som en del av prosjektet fremhever vi også lesende forbilder fra idrettsmiljøet og holder foredrag om idrett og lesing.

Les mer her

Les for meg, pappa! (2009-2011). Formidlere, leseagenter, besøkte foreldremøter for å snakke om verdien av høytlesing og presentere potensielle høytlesingsbøker. Det ble arrangert flere seminarer med leseagenter, og utdelt 60 000 antologier med utdrag fra høytlesingsbøker og bøker rettet mot mannlige lesere.

Les mer her

Idrett og lesing (2006-2008). Prosjektet flyttet litteratur og formidling ut av bibliotekene og inn på idrettsarenaen for å gjøre bøker og presentasjoner tilgjengelig for unge lesere. Det ble arrangert flere seminarer med formidlere, garderobebibliotekarer, og representanter fra idretten, og besøk til ulike idrettslag i samarbeid med formidlere, forfattere og toppidrettsutøvere. Prosjektet motiverte formidlere til å drive oppsøkende litteraturformidling, og topputøvere til å lese mer og stå frem som lesende rollemodeller.

Les mer her

Leselyst – Lost in translation (2008-2011). Hovedmålene var å skape positive og lystbetonte møter mellom ungdom med flerkulturell bakgrunn og litteraturen. Det ble gjennomført seminarer i Oslo, Tønsberg og Tromsø under prosjektperioden. I tillegg ble tre utvalgte tekster i antologiene til tXt-aksjonen og Rein tekst oversatt til urdu, somali og arabisk. Prosjektet bidro til å etablere positive holdninger til lesing og litteratur blant målgruppa, og til forbedring av lesevaner og ferdigheter. Samtidig benyttet tiltaket ungdom som en ressurs i arbeidet med å identifisere hindre for leselyst og hvordan disse kan overkommes. Erfaringer ble spredt innen skoleverket og litteraturformidlingsmiljøet. Videre promoterte tiltaket litteraturen og formidlingen av den som mulige yrkesveier for å sikre et kulturelt mangfold i det litterære Norge.

Leseåret 2010. Ble satt i gang av Kulturdepartementet og Nasjonalbiblioteket. Foreningen !les hadde en sentral rolle. I løpet av året ble det gjennomført flere formidlingstiltak i og utenfor bibliotekene, deriblant arbeidsplasser, foreldremøter i skolen og andre arenaer hvor litteratur og formidling ikke er vanlig. Leseåret 2010 hadde også et mål om å øke lesekompetansen og litteraturinteressen blant voksne som i utgangspunktet leste lite, og fremheve mannlige lesende forbilder.

Leseåret 2005. Foreningen !les tok initiativ til Leseåret 2005 og fikk etter hvert støtte fra daværende ABM-utvikling og Utdanningsdirektoratet. Målet var å få flere mennesker til å lese flere bøker, gjøre større deler av den norske litteraturen kjent for flere, og inspirere ungdom til å oppdage bøkenes verden. Videre var det et mål å bruke Leseåret til å initiere prosjekter som også kunne opprettholdes i fremtiden. Gjennom Leseåret nådde Foreningen !les ut til rundt 300 000 mennesker. Flere tiltak ble etablert og er fortsatt en viktig del av foreningens arbeid, deriblant Rein tekst, Ungdommens kritikerpris, NM i poesislam og Idrett og lesing.

Foreningen !les publiserer jevnlig boktips på foreningenles.no. Se her

Les mer om Foreningen !les

Ønsker din organisasjon å bli medlem, ta kontakt med oss på les@foreningenles.no eller telefon 941 29 000.

Foto: Kristin Strøm