Om prosjektet

Hat trick skal øke engasjementet for lesing blant unge idrettsutøvere i alderen 10-16 år gjennom kvalitet i formidlingen og litteraturen.

HAT-TRICK-LITTERATUR-FORMIDLING-IDRETT-FARGERINNLEDNING OG BAKGRUNN
Prosjektet bygger delvis på suksesskriterier fra prosjekter som Idrett og lesing (2006-2008) og første del av Hat trick, som ble etablert i 2012 og utelukkende tok for seg fotballarenaen som satsingsområde. Det overordnete målet er å øke interessen for og tilgjengeligheten av litteratur, samt forbedre holdninger til lesing, blant unge utøvere. Ulike idrettsgrener i breddeidretten skal rekrutteres, og i samarbeid med bibliotekene skal litteratur og formidling bringes ut på idrettsarenaen. Idrettslag som blir med i prosjektet skal motta en startpakke med et utvalg av bøker på bokmål og nynorsk og annet materiell. Lagene skal knyttes til lokale formidlere, fortrinnsvis fra bibliotekene.

Selv om Hat trick har breddeidretten som hovedsatsningsområde, er det et mål å inkludere elite- og landslag i prosjektet. Lesing kan ha en viktig funksjon for topputøvere i restitusjons- og forberedelsesfaser. Utøvere og trenere på elitenivå har høy stjerne blant yngre utøvere. Et viktig moment blir derfor å fremheve dem som lesende rollemodeller.

Da Foreningen !les startet arbeidet med Hat trick på slutten av 2011, ble det etablert en ressursgruppe av fotballglade forfattere og leseglade fotballspillere. Ressursgruppen kom jevnlig med innspill til prosjektets målsettinger, fremdrift og tiltak. Det er et mål om å etablere en ny ressursgruppe med representanter fra flere idretter enn fotball.

Til tross for at mange barn og unge er engasjerte lesere, er det også mange som mister engasjementet for lesing utover ungdomstiden. Årsakene er mange og komplekse. Tenårene er en hektisk periode med blant annet økt skolearbeid og flere aktiviteter som okkuperer fritiden. Lesing er derfor kanskje ikke en prioritert aktivitet for mange. En del opplever også at prestasjonsfokuset innen lesing øker i ungdomsårene. Lesingen får i mange tilfeller en nytteverdi i større grad enn en glede og verdi i seg selv. For flere kan dette gi negative opplevelser knyttet til det å lese. Samtidig opplever mange at formidlingen av litteratur er mangelfull. De finner ikke frem til interessant lesestoff som kan trigge leselysten. Det er heller ikke all lesing som tas seriøst av lærere, foreldre, formidlere, de unge selv og samfunnet for øvrig. Mange oppfatter det å lese som utelukkende å lese romaner i papirformat og ikke andre sjangre og formater. Undersøkelser har også vist at flere gutter ikke ser på seg selv som lesere. I en kvalitativ studie i etterkant av PISA 2006 uttalte også enkelte gutter at de savnet mannlige lesende forbilder. Tiltakene i Hat trick vil ta utgangspunkt i flere av disse utfordringene.

Gjennom profesjonelle formidlere skal litteratur innen ulike sjangre presenteres for målgruppen. Lesing skal foregå på målgruppens egne premisser og være uten plikt og tvang. Det er ingen lekser i Hat trick! Prosjektet skal samtidig motivere topputøvere og -trenere til å opptre som lesende rollemodeller for utøvere i bredden. På den måten kan man vise frem ulike typer lesere og endre delvis internaliserte oppfatninger av hvem som leser og hvem som ikke gjør det. At litteratur gjøres mer tilgjengelig for målgruppen kan bidra til flere barn og unge oppdager litteratur og gleden ved å lese. Foreningen !les ønsker at prosjektet forankres i idretten og blir en naturlig del av norsk idretts holdningskampanjer.

MÅL FOR PROSJEKTET
Hovedmålet til ”Hat trick” er:

Å øke engasjementet for lesing blant idrettsutøvere i alderen 10-16 år gjennom å formidle kvalitetslitteratur og etablere spennende formidlingstiltak.

Delmål:
Å øke lesingens anseelse og gjøre litteratur mer tilgjengelig for målgruppen.

MÅLGRUPPER
Den primære målgruppen er idrettsaktive gutter og jenter mellom 10-16 år. Disse skal først og fremst nås gjennom samarbeid med litteraturformidlere og trenere for breddelag.

Andre målgrupper:

– Klubber og lag, forbund og krets.
– Topputøvere og -trenere.
– Litteraturformidlere.
– Foreldre og foresatte.

ARENAER
De viktigste arenaene i prosjektet er:

– områder og lokaler tilknyttet lagenes treninger og kamper, for eksempel garderoben, klubbhuset, stadionbygget, idrettsbanen o.l.
– idrettsskoler og -turneringer.
– lokale bibliotek.

TILTAK
En rekke tiltak er aktuelle i Hat trick. Prosjektet skal videreutvikle vellykkede tiltak fra tidligere prosjekter, og samtidig etablere nye og spennende aktiviteter for å oppnå målsettingene.

Ressursgruppe
Foreningen !les etablerte høsten 2011 en gruppe bestående av personer med erfaringer fra fotball og lesing for å få innspill til prosjektets innhold, fremdrift og organisering. Gruppen bestod av forfatter Thorvald Steen, tidligere spiller og trener, nå forfatter, Arild Stavrum, tidligere Stabæk-spiller, nå ekspertkommentator i NRK, Lise Klaveness, tidligere spiller og trener, nå utviklingsansvarlig for breddefotball i Norges fotballforbund, Stig Inge Bjørnebye, og litteraturformidlerne Stig Elvis Furset fra Buskerud Fylkesbibliotek og Mari Nordø Pettersen fra Drammensbiblioteket. Foreningen !les vil arbeide videre for at ressursgruppa kan inkludere representanter fra flere idrettsgrener.

Litteratur og formidling
Hat trick skal gjøre litteratur og formidling tilgjengelig for målgruppen på deres egen fritidsarena. To tiltak er spesielt viktige for å oppnå slike målsettinger: Tilgang til litteratur og formidling av litteratur. Sentrale virkemidler er aktiv bruk av formidlere og bokpakker med variert litteraturinnhold.

Litteraturformidlere
Litteraturformidlere skal i Hat trick betegnes som leseagenter, et begrep Foreningen !les ved tidligere prosjekter har benyttet på formidlere. Leseagentenes hovedoppgave blir å oppsøke målgruppen på idrettsarenaen for å snakke om lesing og presentere litteratur. Besøkene skal bygge på erfaringer fra prosjektet Idrett og lesing som Foreningen !les gjennomførte fra 2006-2008 og første del av Hat trick fra 2012 til 2014. Prosjektene arrangerte flere besøk til ulike idrettslag, blant annet i lagenes garderober, klubbhus og øvrige idrettsområder. Besøkene ble svært godt mottatt og skapte verdifulle møter mellom formidlere og unge potensielle lesere. Det bidro til å etablere samarbeid mellom biblioteksektoren og frivillige organisasjoner, i dette tilfellet idretten. Foreningen !les vil videreutvikle dette samarbeidet og jobbe for å forene disse arenaene enda tettere.

Bokpakker
Idrettslagene som deltar i Hat trick skal motta en startpakke med et utvalg av bøker tilpasset målgruppa. Lagene får beholde bøkene som sitt eget garderobebibliotek og være tilgjengelig for under treninger, konkurranser og ved reiser. Utøverne har selv ansvaret for utlån og innlevering. Dette vil øke tilgjengeligheten av litteratur og gi lagene tilhørighet til prosjektet. Det vil reduserte terskelen for å lese i en bok før og/eller etter trening, og gjøre det lettere å plukke en bok eller flere bøker med seg hjem. Leseagentene får med seg bokpakker som de skal overrekke lagene ved første besøk. Tanken er å snakke om bøker fra bagene, men leseagentene står ellers fritt til å formidle hvilke bøker de ønsker. Leseagentene får muligheten til å informere om bibliotekenes tilbud og i neste omgang invitere utøvergruppa til sin egen “hjemmebane”.

Tipshefte
En utfordring i Idrett og lesing var kommunikasjonsfasen mellom formidlere og trenere. Enkelte formidlere opplevde det som vanskelig å nå ut til trenere med informasjon om prosjektet, mens noen trenere mente formidlerne hadde for høye ambisjoner om hva som var mulig å få til. Der formidlere og trenere snakket godt sammen, ble imidlertid gjennomføringen av prosjektet svært vellykket. Et viktig tiltak i Hat trick blir derfor å utarbeide enkle og konkrete veiledninger til leseagenter og breddelag. Disse skal fungere som en enkel oppskrift på hvordan kontaktfasen og besøk kan gjennomføres mest mulig effektiv. Dette skal gjøres tilgjengelig på nett, men også vurderes å trykkes i fysisk format til utdeling til leseagenter og breddelag. Foreningen !les ønsker å opprette en database som gjør det lettere for litteraturformidlere å finne lag i sitt nærområde og omvendt. Leseagenter oppfordres samtidig til å bruke sine lokale nettverk for å rekruttere lag.

Utøvere og trenere
At breddeidretten er hovedsatsningsområdet i Hat trick, utelukker ikke toppidretten. Forbund, utøvere og trenere er viktige aktører for å lykkes med prosjektet i bredden. Et mål er at representanter fra forbundet og idretts-Norge for øvrig ser verdien av å bidra til å heve lesingens omdømme. Foreningen !les har som mål at lesing inngår som et holdningsskapende arbeid innen hele idrettsorganisasjonen. For å få frem gode lesende rollemodeller for yngre utøvere, vil Foreningen !les inkludere topputøvere og -trenere i prosjektet. Det skal blant annet samles inn boktips og anbefalinger som skal publiseres via foreningenles.no for å vise bredden av lesere og endre stereotype forestillinger om at idrettsutøvere ikke leser. I et lengre perspektiv er det et mål å tilby breddeklubber besøk av topputøvere og -trenere som kan snakke om idrett og lesing. Dette kan godt skje i samarbeid med leseagenter. På sikt skal litteratur og formidling gjøres tilgjengelig også for eliteidretter med utgangspunkt i bokpakker og forfatterbesøk.

Rollemodeller
Et viktig tiltak i Hat trick er å fremheve lesende rollemodeller fra idrettsmiljøet. Foreningen !les vil jobbe for at profilerte utøvere og trenere på toppnivå bruker lesing og litteratur aktivt som en del av idrettshverdagen, og for at slike aktører motiverer yngre utøvere til å vise positive holdninger til lesing. Det skal samles inn boktips og sitater om lesing fra ulike personer, og jobbes for å at utøvere på herre- og kvinnelandslagene i ulike idretter stiller seg bak et opprop om lesing, slik spillerne på fotballandslagene gjorde under første del av Hat trick.

Media
Foreningen !les vil bruke nettsider og sosiale medier aktivt for å informere om prosjektet. I tillegg skal Foreningen !les være synlig i andre medier med nyheter om Hat trick og meninger som har betydning for prosjektets visjoner.