Rapport: Les for meg, pappa!

Foreningen !les avsluttet offisielt Les for meg, pappa! ved utgangen av desember 2011. Her foreligger en sluttrapport av prosjektet.

OPPSUMMERING
Foreningen !les har over en treårsperiode fra 2009 til 2011, med støtte fra Nasjonalbiblioteket, gjennomført prosjektet Les for meg, pappa! Det sentrale i prosjektet har vært bevisstgjøring av verdien av høytlesing, formidling av høytlesingslitteratur og målrettet arbeid for å fremheve gode lesende rollemodeller, spesielt blant småbarnsfedre og andre mannlige voksenpersoner. Foreningen !les har samarbeidet tett med litteraturformidlere fra biblioteksektoren, kalt leseagenter. Prosjektet har tatt sikte på å utvikle formidlerrollen ved å jobbe mot spesifikke målgrupper og innta nye arenaer for litteraturformidling. Hovedarenaer gjennom prosjektperioden har vært foreldremøter i barnehager og grunnskoler, og arbeidsplasser og ulike fritidsarenaer. Det har blitt jobbet med å få til en tettere kobling mellom barnehager/skoler og hjem for å skape økt leseinteresse.

Tidlig i prosjektet ble det produsert en antologi i et opplag på 60 000 med smakebiter fra gode høytlesingsbøker og annen litteratur, samt brosjyrer og plakater. Materiellet ble sendt til leseagentene, folke- og skolebibliotek i hele Norge og andre som har tatt kontakt direkte med Foreningen !les. I tillegg har materiellet blitt utdelt i forbindelse med ulike arrangement Foreningen !les har arrangert eller blitt invitert til.

Leseagentene har årlig deltatt på seminarer i regi av Foreningen !les for å få informasjon om prosjektet og faglig (og sosialt) påfyll.

Les for meg, pappa! ble under Leseåret 2010 inkludert i et samarbeid mellom Foreningen !les og Norsk Forfattersentrum. Samarbeidet var et formidlingsprosjekt, hvor leseagenter sammen med forfattere besøkte arbeidsplasser for å skape hyggelige og interessante møter rundt litteratur. Under Leseåret 2010 ble det også produsert  øvrig materiell til bruk i prosjektet og ulike leseårstiltak.

Denne rapporten redegjør for prosjektets målsettinger og organisering, tiltak og tilbakemeldinger. Leseagentene har jevnlig rapportert til Foreningen !les, og mottatt et spørreskjema i Questback etter at prosjektet ble avsluttet i desember 2011. Informasjon i rapporten er også fra seminarer og samtaler med enkelte leseagenter.

OM FORENINGEN !LES
Foreningen !les ble etablert i 1997 og er en medlemsorganisasjon støttet av bredden i bok- og formidlingsbransjen. Foreningen !les jobber for å øke engasjementet for lesing blant hele Norges befolkning, og har spesialkompetanse med å jobbe med ungdom, litteratur og formidling. Foreningen !les samarbeider blant annet med ulike aktører innen kultur- og biblioteksektoren og skoleverket. Administrasjonen har pr. i dag 4,5 ansatte.

MÅLSETTINGER

Mål:
Hovedmålsettingene i prosjektet har vært:

  • Bevisstgjøre foreldre og foresatte på verdien av høytlesing.
  • Motivere foreldre og foresatte til å etablere høytlesingssituasjoner og være gode lesende rollemodeller for barna.
  • Formidle høytlesingslitteratur og annen litteratur tilpasset målgruppene.

Som en effekt av målsettingene har ambisjonen vært å øke engasjementet for lesing blant barn og unge generelt og gutter spesielt. Foreningen !les har jobbet for å styrke samarbeidet mellom barnehager/skoler og hjem med tanke på lesestimulering, og for å bruke formidlere og bibliotekene som viktige ressurser i dette arbeidet. Det har samtidig vært viktig å øke kunnskapen og engasjementet om menn/gutter og lesing/høytlesing blant formidlere og andre aktører, samt utvikle formidlingsrollen og utforske og videreutvikle nye arenaer for økt leseinteresse.

Målgrupper
Prosjektets primære målgruppe har vært:

  • Foreldre og foresatte, spesielt småbarnsfedre med barn i barnehage og grunnskole.

Dette har likevel ikke ekskludert mødre og/eller andre voksenpersoner. Hovedpoenget har vært å motivere flere til å lese høyt sammen med barna sine. Andre sentrale målgrupper har vært barn i barnehager og grunnskoler, litteraturformidlere fra bibliotekene og lærere i skoleverket og barnehager.

Arenaer
Hovedarenaen i prosjektet har vært:

  • Foreldremøter i barnehager og grunnskoler.

Under Leseåret 2010 var arbeidsplasser en sentral arena. Det har også blitt jobbet for innpass på enkelte fritidsarenaer under prosjektperioden. Foreningen !les har vært til stede på ulike områder for å informere om prosjektet, for eksempel konferanser, seminarer, festivaler o.l.

LESEAGENTER
Foreningen !les startet tidlig i 2009 med å rekruttere leseagenter, fortrinnsvis fra biblioteksektoren, til prosjektet. Flere av litteraturformidlerne som deltok under Foreningen !les sitt prosjekt Idrett og lesing fra 2006-2008, da som garderobebibliotekarer, ble med videre i Les for meg, pappa! I løpet av første halvår av prosjektet jobbet Foreningen !les aktivt med å rekruttere leseagenter fra ulike fylker. Det ble arrangert et seminar over to dager på Nasjonalbiblioteket i Oslo i juni 2009. Herfra ble elleve av deltakerne med i et pilotprosjekt utover høsten. Leseagentene oppsøkte barnehager og grunnskoler i sitt nærområde med forespørsler om å få komme på foreldremøter for å snakke om høytlesing og presentere god høytlesingslitteratur. I tillegg ble det informert om prosjektet og muligheten for besøk av leseagenter gjennom ulike kanaler, blant annet Foreldreutvalget i grunnskolen, Barnehageforum, foreningenles.no, bibliotekenes hjemmesider, lokal media osv.

Responsen fra barnehager, skoler og foreldre, samt leseagentene selv, var svært god. Det var tydelig et behov for større bevisstgjøring av verdien av høytlesing og grundigere formidling av høytlesingslitteratur via foreldremøter i barnehager og grunnskoler. Leseagentene ga tilbakemeldinger om at det var motiverende å oppsøke slike arenaer. Det ga dem muligheten til å møte nye målgrupper, drive aktiv litteraturformidling og til å presentere bibliotekenes tilbud. Resultatene det første året av Les for meg, pappa! gjorde det inspirerende å ta fatt på et nytt prosjektår i 2010

I 2010 tok LO og Norsk Bibliotekforening initiativ til et leseår. Foreningen !les fikk en sentral rolle og ble tilført midler fra Kulturdepartementet til ulike prosjekter. Det ble etablert et samarbeid med Norsk Forfattersentrum som rettet et skarpere fokus mot arbeidsplasser som potensielle arenaer for litteraturformidling. Samarbeidet innebar at leseagenter og forfattere sammen besøkte bedrifter for å snakke om lesing og litteratur. Denne kommunikasjonen foregikk primært mellom leseagentene, Foreningen !les og Norsk Forfattersentrum. Parallelt med dette samarbeidsprosjektet ble aktivitetsnivået ved foreldremøter opprettholdt. I begynnelsen av mars 2010 arrangerte Foreningen !les et seminar over to dager på Litteraturhuset i Oslo. Seminardagene samlet 47 deltakere. Flere av disse gjennomførte frem mot sommeren formidlingsbesøk ved foreldremøter og arbeidsplasser sammen med forfattere. I juni 2010 arrangerte Foreningen !les fire regionale samlinger i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen og Drammen. Samlingene oppsummerte prosjektet så langt, diskuterte veien videre og rekrutterte noen flere leseagenter. Halvveis i prosjektet hadde Foreningen !les en liste på 51 potensielle leseagenter. 2010 var et svært aktivt år i prosjektet og utover høsten ble det arrangert flere besøk ved foreldremøter og arbeidsplasser.

I 2011 var det en målsetting om å få innpass på ulike fritidsarenaer. Dette skulle skje parallelt ved å opprettholde trykket ved foreldremøter og arbeidsplasser. Foreningen !les samlet leseagentene til et seminar i Oslo i februar. Ettersom forespørselen fra barnehager og skoler var stor, ble det bestemt at disse arenaene skulle prioriteres, men uten å ekskludere arbeidsplasser og andre arenaer fra prosjektet. Selv om hovedvekten har vært på foreldremøter, har leseagentene vært åpne for å innta øvrige arenaer. Foreningen !les arrangerte et avslutningsseminar for leseagentene på Litteraturhuset i Oslo i desember 2011.

Leseagentene har vært nøkkelpersoner i prosjektet. Disse aktørene har møtt prosjektets målgrupper på ulike arenaer for å snakke om verdien av høytlesing, hvordan skape gode høytlesingssituasjoner og presentere høytlesingslitteratur. Leseagentene ble honorert etter Norsk Forfattersentrums satser for tiden de brukte på prosjektet uten om bibliotekenes åpningstider. Foreningen !les har i løpet av prosjektperioden holdt jevnlig kontakt med leseagentene via seminarer, foreningenles.no, epost og telefon.

Videre skal vi se nærmere på ulike tiltak i prosjektet og redegjøre for tilbakemeldinger fra leseagentene.

TILTAK
Flere tiltak har vært sentrale i løpet av den treårige prosjektperioden. I utøvelsen av leseagentrollen har det viktigste vært å drive oppsøkende virksomhet av litteraturformidlig på ulike arenaer. Foreningen !les laget materiell til bruk i prosjektet. Administrasjonen har deltatt på festivaler, seminarer, konferanser o.l. for å informere om prosjektet. Nettsider har blitt videreutviklet og medieoppmerksomhet av tiltak i Les for meg, pappa! har vært viktig.

Formidlingsbesøk
Tallmateriale fra foreldremøter, bedrifter og andre arenaer

Av de 51 leseagentene som ble tilknyttet prosjektet i juni 2010, har 44 mer eller mindre vært en del av nettverket frem til prosjektslutt. Alle har ikke vært like aktive, men samlet sett har aktivitetsnivået vært høyt. Disse 44 leseagentene fikk i begynnelsen av januar 2012 tilsendt et spørreskjema i Questback. Halvparten av mottakerne responderte på skjemaet. Ideelt sett burde tallet vært høyere, men samtidig samsvarer det godt med antall leseagenter som i størst grad har vært aktive gjennom prosjektperioden. Det er grunn til å tro at det er denne halvparten som har svart på spørreskjemaet. Leseagentene har også jevnlig rapportert til prosjektleder i Foreningen !les.

Samlet sett er antall besøk oppløftende. I løpet av de tre årene prosjektet har pågått, har det vært gjennomført 277 besøk. Lengden på besøkene har variert: 15 besøk har vart i 15 min, 109 i 30 minutter, 68 i 45 minutter og 85 i 60 minutter eller mer. Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange kvinner og menn som har vært til stede under besøkene. I tillegg til foreldremøter har enkelte skoler og barnehager invitert leseagenter til egne pappakvelder. Antall tilhørere har variert ut fra størrelsen på barnehager og skoler. Totalt har over 6000 tilhørere vært til stede under besøk av leseagenter på de ulike arenaene i prosjektet. Ser man på hvilke arenaer besøkene har forekommet, har flesteparten vært ved foreldremøter. Deretter følger bedrifter, bibliotek og øvrige arenaer. Eksempler på bedrifter som har fått besøk er politi- og brannstasjoner, vann- og avløpsetater og andre kommunale avdelinger, byggefirmaer og Landbrukets hus. Det har også blitt gjennomført besøk ved kommune- og skoleadministrasjoner. Av øvrige arenaer som leseagentene har besøkt nevnes blant annet fengsler, kafeer, hoteller, idrettshaller, barnevernstjenester, helsestasjoner, fyrtårn, torg, campingplasser og annet uteareal. Dette viser kreative og modige leseagenter som har tatt utfordringen ved å oppsøke nye arenaer for å møte nye målgrupper og formidle høytlesingslitteratur og annen litteratur. I magasinet NB21 nr. 2-2010 skrev prosjektleder et innlegg om leseagenter og formidling.

Under prosjektets første seminar i juni 2009, ble det antydet enkelte utfordringer fra leseagentenes side om hvordan de kom til å bli mottatt av tilhørerne ved besøk. Kunne det virke moraliserende ovenfor foreldre og foresatte å komme på foreldremøter for å fortelle dem at de burde lese for barna? Tilbakemeldingene tyder ikke på det. Leseagentene har utviklet sine egne formidlingsstiler og rapportene viser at foreldre og foresatte har satt pris på leseagentenes presentasjoner. Under samtaler og i forbindelse med seminarer, har leseagentene selv uttrykt at de relativt raskt ble trygge i rollen og at selvtilliten vokste for hvert besøk som ble gjennomført. Leseagentenes opplevelser av besøkene er i stor grad positive: 42,1 prosent svarer at de syntes det gikk svært bra, 31,6 prosent at det gikk bra og 21,1 prosent at det gikk ganske bra. Ingen syntes at besøkene gikk dårlig, men 5,3 prosent mener det gikk svært dårlig. I kommentarfeltet utdyper en leseagent at vedkommende ikke var på besøk og derfor har svart svært dårlig. Dermed kan man anta at færre en 5,3 prosent i realiteten syntes besøkene gikk svært dårlig. En leseagent understreker at tilbakemeldingene utelukkende har vært positive, mens en annen forteller at han/hun ble veldig godt mottatt ved bedriftsbesøk av ledelsen. I en rapport forteller en leseagent at muligheten for besøk av litteraturformidler fra det lokale biblioteket spredte seg raskt, og at stadig flere barnehager og skoler tok kontakt med biblioteket med forespørsel om besøk. Blant noen leseagenter var også forespørselen så stor at de til slutt måtte takke nei til flere besøk av tidsmessige og økonomiske årsaker.

På spørsmål om hvorvidt leseagentene tror tilhørerne hadde utbytte av besøkene, svarer 16,7 prosent i svært stor grad, over 60 prosent i stor grad og litt over 20 prosent i noen grad. Ingen svarer i liten eller svært liten grad. Tilbakemeldingene tyder på at leseagentene har likt å formidle prosjektets visjoner på nye og delvis uvante arenaer, og at tilhørerne har hatt utbytte av leseagentenes tilstedeværelse og innhold i presentasjonene. Leseagentene forteller at foreldre og foresatte satte pris på å få formidlet hvorfor høytlesing er viktig, ideer til hvordan høytlesingssituasjoner kan etableres og hvilken litteratur som kan benyttes. Spesielt formidlingen av høytlesingsbøker ble positivt mottatt av tilhørerne. Det ga dem tips til nyere aktuelle bøker å lese sammen med barna. Enkelte sier også at de ble stående igjen etter presentasjonene å snakke med foreldre som ville vite mer om høytlesing og litteratur. Under avslutningsseminaret i Oslo 1. desember 2011, ble det av noen leseagenter påpekt at flere av lærerne var takknemlige for at de kom på besøk for å snakke om høytlesing og presentere litteratur. Det bidro til å legitimere lærernes formidling av viktigheten av lesing til foreldre og foresatte, og ble sett på som et nyttig bidrag til lærernes arbeid med å skape økt interesse for lesing og bedre leseferdigheter blant elevene. Dette viser en interessant kobling mellom skoler, bibliotek og hjem. At leseagentrollen også har hatt effekt i samarbeid med lærerrollen, er noe som kan legge grunnlag for videre samarbeid.

Formidlerrollen
Et viktig moment med prosjektet har vært å utvikle formidlerrollen og innta nye arenaer å formidle litteratur på. Leseagentene er også tydelige på at det har vært utviklende å utøve rollen og jobbe med prosjektet på arenaer utenfor bibliotekene. Over 11 prosent sier at det å være leseagent i svært stor grad har utviklet formidlerrollen. 55,6 prosent svarer i stor grad og 27,8 prosent i noen grad. 5,6 prosent svarer i liten grad, mens ingen svarer i svært liten grad. Det har også vært et mål at leseagentrollen kunne bidra positivt i det daglige bibliotekarbeidet. Her svarer litt over 10 prosent i svært stor grad, nærmere 40 prosent i stor grad og nesten 45 prosent i noen grad. 5,6 prosent svarer i liten grad, mens ingen svarer i svært liten grad. En leseagent er tydelig på at Les for meg, pappa! har vært motiverende i forhold til målgruppetenking:

”Uten prosjektet hadde jeg i hvert fall ikke klart å holde fokus på barn og lesing, så for meg har prosjektet vært veldig viktig.”

Det å jobbe prosjektrettet mot ulike målgrupper, tenke kreativt i forhold til nye arenaer for formidling og tørre å utvikle formidlerrollen, ble av flere leseagenter under avslutningsseminaret i desember 2011 fremhevet som en svært betydningsfull del av prosjektet.

Materiell
Materiell har vært viktig i Les for meg, pappa! Antologier, brosjyrer og plakater har vært hovedmateriellet. Det har bidratt til å profilere prosjektet, Foreningen !les, samarbeidspartnere, bibliotekene, forlag, forfattere og illustratører. For leseagentene har det vært nyttig å ha materiell til utdeling ved besøk. Under Leseåret 2010 produserte Foreningen !les i samarbeid med ulike aktører annet materiell, blant annet t-skjorter og animasjonsfilm. Det øvrige materiellet ble i hovedsak benyttet under ulike kampanjer i Leseåret, men samtidig inkludert som en del av Les for meg, pappa!

Antologier, brosjyrer og plakater
Foreningen !les produserte sommeren 2009 en antologi med et utvalg av tekster fra gode høytlesingsbøker (bildebøker, skjønn- og faglitteratur) og litteratur mer rettet mot voksne, mannlige lesere. I antologien la Foreningen !les også inn flere bokforslag til videre lesing. Utvalget ble hovedsakelig gjort av administrasjonen i Foreningen !les, men i dialog med litteraturformidlere, forlag, Norsk barnebokinstitutt (NBI) og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). Målet med antologien var å vise frem nyere kvalitetssterk høytlesingslitteratur og annen litteratur, og at utdragene skulle inspirere mottakerne til å oppsøke sine lokale bibliotek for å låne bøkene utdragene var hentet fra. Leseagentene fikk tilsendt antologier til gratis utdeling ved bibliotekene i forbindelse med foreldremøter og i andre sammenhenger. Antologier har også blitt delt ut ved festivaler, stands, konferanser, seminarer o.l. Flere har henvendt seg direkte til Foreningen !les med forespørsel om å få tilsendt et eller flere eksemplarer. Mange formidlere har brukt antologien aktivt ved bibliotekene, blant annet ved å stille dem ut sammen med bøkene utdragene er hentet fra, andre høytlesingsbøker og litteratur rettet mot mannlige lesere. Forfattere og illustratører ble honorert med kr 4000 for sine bidrag. Ved prosjektslutt i desember 2011 var nesten hele opplaget på 60 000 utdelt.

På spørsmål i hvor stor grad antologien har vært nyttig i utøvelsen av leseagentrollen, svarer 16,7 prosent i svært stor grad, 33,3 prosent i stor grad og 44 prosent i noen grad. 5,6 prosent svarer i liten grad, mens ingen svarer i svært liten grad. Flere påpeker at antologien har vært veldig god å ha til utdeling og at den har blitt godt mottatt. Enkelte sier også at foreldre i etterkant av besøk har oppsøkt biblioteket for å låne bøker det er utdrag fra i antologien. Dette er helt i tråd med antologiens intensjon. Andre fremhever antologien som et nyttig tiltak, men understreker at de også har benyttet egne boktips og bøker fra biblioteket i formidlingen til foreldre og foresatte. Leseagentene har hatt en fri rolle og mange har formidlet litteratur de selv har lest og har et forhold til. Dette har også blitt formidlet under seminarer og i kontaktfasen med leseagentene. Antologien har vært et utgangspunkt for formidling og primært hatt som mål å tipse foreldre om nyere, kvalitetsgode høytlesingsbøker. Leseagentene ser også ut til å ha kombinert antologien med egne boktips på en god måte:

”Antologien er veldig god, og jeg har brukt den aktivt som verktøy.”

”Brukte antologien mye i starten, men etter hvert har jeg fylt på med egne tips.”

En leseagent påpeker aktualiteten i de utvalgte tekstene:

”Antologien ble utdatert. Delte den ut, men snakket etter hvert om andre bøker jeg selv hadde lest eller som andre i biblioteket anbefalte.»

Mens en annen leseagent lanserer et fremtidig ønske:

”Håper ein vil finne ein måte å trykke opp liknande antologier med visse mellomrom.»

Foreningen !les laget også brosjyrer og plakater til bruk i Les for meg, pappa! Brosjyrene inneholdt informasjon om prosjektet, kontaktdetaljer, boktips og mobilkonkurranse. Flere bibliotek rapporterer at de har hengt opp plakater og hatt brosjyrer tilgjengelig, laget utstillinger og delt ut materiellet sammen med antologier i forbindelse med besøk. Brosjyrer har i likhet med antologier hatt en positiv effekt: Over 11 prosent sier den i svært stor grad har vært nyttig, 44,4 prosent svarer i stor grad og 22,2 prosent i noen grad. Litt over 22 prosent svarer i liten grad. Når det gjelder plakater svarer 5,6 prosent at de i svært liten grad har vært nyttige og 50 prosent i liten grad. Ingen svarer i svært stor grad, men 11,1 prosent svarer i stor grad og 33,3 prosent i noen grad. Plakatene får også et par negative kommentarer, da primært på at de var for uklare og burde hatt mer farge.

T-skjorter
I forbindelse med Leseråret 2010 ble det laget t-skjorter til leseagentene som de kunne benytte i forbindelse med besøk. T-skjortene tok utgangspunkt i superbibliotekaren Kyrre, som var en sentral skikkelse i animasjonsfilm, boktips-app og bokbyttestasjoner. Se under for mer informasjon.

Animasjonsfilm
Under Leseåret 2010 fikk animasjonsfilmskaperne Andreas Øyvåg og Julian Vargas kunstnerisk frihet fra Foreningen !les til å lage en film om superbibliotekaren Kyrre. Filmens tittel var Broen. Hovedmålet var å understreke bibliotekarene og bibliotekenes viktige samfunnsrolle for litteratur, formidling og leselyst. Filmen viste også frem høytlesingssituasjoner mellom far og barn. Den ble finansiert av midler fra Leseåret 2010 og støttet av Nasjonalbiblioteket, Norsk Forfattersentrum og Arbeidslivets leseløft. Filmen hadde premiere på Litteraturhuset i Oslo 26. oktober med statsråd Anniken Huitfeldt til stede. Den ble vist som kinoreklame inntil 250 000 kinogjengere over hele landet hadde sett den, på SAS sine flybusser og i forbindelse med en litteraturdag på Gardermoen 10. november 2010. Det ble laget DVD av filmen som ble distribuert til alle landets folke- og folkebibliotek, leseagenter og andre aktører. Den er også tilgjengelig på www.foreningenles.no og har i skrivende stund over 5000 visninger på Vimeo og 900 på YouTube.

Selv om filmen fremhevet litteraturformidlerne og bibliotekene, var den i utgangspunktet rettet mot andre målgrupper enn leseagentene. Det kan forklare noe av bakgrunnen for at leseagentene ikke har hatt særlig nytte av filmen i utøvelsen av rollen. Til sammen svarer litt over ti prosent i stor og i noen grad, mens flesteparten svarer i liten eller i svært liten grad på spørsmål om i hvor stor grad filmen har vært nyttig.

I forbindelse med produksjonen av Broen, utviklet programmerer Espen Tokerud applikasjonen ”Boktips”. Dette er en gratis nedlastningstjeneste fra App store, hvor superbibliotekaren Kyrre daglig formidler boktips innen skjønn- og faglitteratur for barn, unge og voksne. I løpet av prosjektets siste halvår ga Foreningen !les forlag muligheten til å presentere boktips i en uke hver. Applikasjonen ble lansert samme uke som filmen, og finnes også i nettversjon på www.foreningenles.no. Ved prosjektslutt var appen lastet ned 2800 ganger. Fra februar 2012 endret Foreningen !les appen til å presentere ukentlige boktips istedenfor daglige.

Bokbyttestasjoner
I samarbeid med ulike aktører arrangerte Foreningen !les i uke 44 under Leseåret 2010 en Nasjonal bokbytteuke. Målet med kampanjen var å gjøre bøker tilgjengelig ved bokbyttestasjoner rundt omkring i Norge, for eksempel ved bibliotek, arbeidsplasser og øvrige offentlige steder. Antologien Les for meg, pappa! og rein tekst 2010/2011 ble også plassert i disse stasjonene. 500 bokbyttestasjoner ble sendt ut til bibliotekene i Norge og 200 til bedrifter. Tilbakemeldingene på kampanjen var god fra alle involverte parter og bokbyttestasjonene har vært, og er fortsatt, i drift rundt omkring i landet. Det er imidlertid vanskelig å fastslå hvor mange som har byttet bøker ved de ulike stasjonene, men flere bibliotek har bedt om påfyll av antologier til dem.

ANDRE TILTAK
Ved siden av besøk og materiell, har en rekke andre tiltak vært gjennomført i Les for meg, pappa! Videre følger en kort gjennomgang av de mest sentrale.

Nett
Foreningen !les flyttet tidlig i prosjektet all informasjon fra bokpallen.no over til foreningenles.no. Det ble vurdert som enklere og mer strategisk og samle informasjon om tiltak, nyheter, artikler og annet med interesse for prosjektet på Foreningen !les sin hovedside. Det har jevnlig blitt publisert stoff som har hatt betydning for prosjektet, for eksempel bilder og rapporter fra besøk, nyheter, forskningsresultater, rapporter, intervjuer, bokutgivelser, arrangement osv. På nettsiden har Foreningen !les også publisert boktips fra menn i ulike posisjoner og intervjuer med et utvalg av fedre om deres forhold til litteratur og høytlesing under overskriften Ukens pappa!

Seminarer
Foreningen !les har årlig under prosjektperioden arrangert seminarer for leseagenter. I tillegg har administrasjonen i Foreningen !les vært aktiv Fra seminardagene på Litteraturhuset i Oslo under Leseåret 2010.formidler av prosjektet under ulike seminarer, konferanser og arrangementer i regi av andre aktører. Dette har vært viktige tiltak for å informere om prosjektet, utvikle aktuelle prosjekttiltak og etablere nettverk. Seminarene har bidratt til å heve kompetansen blant leseagenter og administrasjonen i Foreningen !les, og dessuten vært viktige nettverksforum for prosjektet og samarbeid mellom Foreningen !les, leseagenter og andre aktører. De fleste leseagentene har underveis i prosjektet gitt tilbakemeldinger om at seminarene har vært informative i forhold til prosjektet og viktige og inspirerende med tanke på utøvelsen av leseagentrollen og øvrig bibliotekarbeid.

Menn i uniform leser
Som et sentralt rollemodelltiltak oppfordret Foreningen !les leseagenter til å arrangere ”Menn i uniform leser” ved lokale bibliotek og/eller arbeidsplasser. Tiltaket gikk ut på at leseagentene inviterte ulike yrkesgrupper i sitt nærområde, for eksempel bussjåfører, brannmenn, ambulansepersonell og politi, til bibliotekene for å lese høyt for barn. Som en takk for innsatsen fikk arbeidsplassene en bokpakke fra Foreningen !les. Det har vært gjennomført fem slike tiltak. Potensialet er helt klart større og tiltaket burde blitt utnyttet bedre under prosjektperioden. Ved siden av andre tiltak i prosjektet, har ”Menn i uniform leser” havnet noe i skyggen. Leseagentene har hatt stor arbeidsmengde og mange har derfor ikke prioritert dette tiltaket. Responsen på de gjennomførte arrangementene er imidlertid god i følge rapporter fra leseagenter. ”Menn i uniform leser” er et tiltak det oppfordres til å videreføre i bibliotekene selv om prosjektet offisielt er avsluttet.

Festivaler og andre arrangement
Foreningen !les har gjennom prosjektperioden deltatt på Øya-festivalen i Oslo, og en sommer på Mini Øya, sammen med Deichmanske bibliotek. Her hadde Foreningen !les og Deichmanske eget telt med informasjon om prosjekter, forfatterbesøk, barnebokkrok og annet lesestoff. Under festivalene har det også blitt delt ut antologier og brosjyremateriell.

Foreningen !les har i samarbeid med Litteraturfestivalen på Lillehammer arrangert !leseløype (kobling av litterære oppgaver med fysisk aktivitet) under festivalen i 2009, 2010 og 2011. I 2011 samarbeidet Foreningen !les med festivalledelsen om et Les for meg, pappa-arrangement, hvor programleder Trygve Ramnefjell snakket om høytlesing med fire forfattere.

Foreningen !les bidro med to leseagenter og forfatter Trond Brenne under en familiedag på Norsk maritimt museum høsten 2010.

Foreningen !les var til stede med egen stand under Bibliotekmøtet på Hamar i mars 2010. I tillegg hadde daværende daglig leder, Ketil Kolstad, et innlegg om Foreningen !les sine planer for Leseåret, deriblant Les for meg, pappa! og utvikling av leseagentrollen.

Foreningen !les arrangerte i samarbeid med Deichmanske bibliotek !leseløype på Verdens bokdag i april 2010 i Slottsparken i Oslo. Vinnere fikk et forfatterbesøk av Sigbjørn Mostue. Aktiviteten i Slottsparken ble etterfulgt av forfatterbesøk med Jørn Lier Horst på Litteraturhuset. På Verdens bokdag i 2011 laget Foreningen !les oppgaver til !leseløype som skoler kunne laste ned fra foreningenles.no.

Foreningen !les arrangerte !leseløype og hadde egen stand under en barnebokhelg i Dyreparkfestivalen i Kristiansand sommeren 2010.

Drammensbiblioteket arrangerte en utstilling med antologier fra Les for meg, pappa!, høytlesingsbøker og bøker rettet mot mannlige lesere i 2011. I forbindelse med dette gjennomførte biblioteket en MC-dag hvor administrasjonen i Foreningen !les var til stede.

I forbindelse med ski-VM i Oslo i februar 2011 utfordret Foreningen !les studentene ved Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning til å skrive en føljetong på 12 episoder for 1. til 3. klasse. Daglig under mesterskapet ble det publisert en episode på foreningenles.no som lærere kunne lese høyt i klasserommet. Til episodene ble det også laget oppgaver og konkurranser. Dette tiltaket fikk gode tilbakemeldinger fra lærere og elever, samt oppmerksomhet i Aftenposten og Morgenbladet.

Foreningen !les har vært til stede ved ulike barnehager og skoler i forbindelse med litteraturarrangement for å snakke om høytlesing og litteratur for lærere og foreldre og foresatte.

FORENINGEN !LES SOM PROSJEKTLEDER
Foreningen !les har ledet prosjektet. Leseagentene ser ut til å være fornøyd med at andre har hatt prosjektetlederansvar og med kommunikasjonen med Foreningen !les. Nesten 50 prosent svarer at det har vært svært viktig med ekstern prosjektleder, litt over 30 prosent svarer viktig og litt over 20 prosent svarer ganske viktig. Ingen svarer lite eller ikke viktig. Nesten 50 prosent svarer at kontakten med Foreningen !les har vært svært god, 36,8 prosent svarer god og 15,8 prosent svarer ganske god. Ingen svarer dårlig eller svært dårlig, men en leseagent har vært forvirret og mener kontakten har vært usammenhengende, at det har vært lite jevn informasjon og fremdrift i prosjektet, og at litt for mange begreper har vært i bruk og knyttet til ulike felt.

Flere leseagenter mener at et slikt formidlingsprosjekt i bibliotekene ikke ville blitt satt i gang uten Foreningen !les. Leseagentene trekker også frem at det har vært enkelt og effektivt å forholde seg til Foreningen !les, og at oppleggene i regi av foreningen har vært tydelige. Flesteparten er svært fornøyd med seminarene som Foreningen !les har arrangert. Det påpekes at seminarene har vært inspirerende og motiverende, at de har gitt gode faglige innspill til formidling av litteratur, til viktigheten og spissingen av målgruppetenking og prosjektarbeid. Seminarene har gitt leseagentene muligheten til å møte hverandre og har ved siden av det faglige også hatt sosialt utbytte.

UTFORDRINGER SOM LESEAGENT
Når det gjelder utfordringer som leseagentene har opplevd i løpet av prosjektet, ble det åpnet for kommentarer i spørreskjemaet. Innpass ved bedrifter og det praktiske rundt slike besøk har for mange vært den største utfordringen. Enkelte er også skuffet over bidrag fra LO og syntes det ble litt mange aktører å forholde seg til under Leseåret 2010. Samtidig understrekes det at bedriftsbesøk som ble gjennomført ga positive opplevelser. Flere påpeker at bemanningssituasjonen ved bibliotekene har vært utfordrende. Besøkene har for det meste pågått utenom bibliotekenes arbeidstid, noe som har vært tidkrevende for leseagentene. Under avslutningsseminaret i desember 2011 sa mange at det hadde vært en fordel dersom besøk til for eksempel til foreldremøter kunne inkluderes som en del av bibliotekarbeidet. Det ble blant annet foreslått at kveldsvakter ved bibliotekene kan begynne en time senere de dagene leseagentene skal besøke foreldremøter. For Foreningen !les har det vært viktig å honorere leseagentene for arbeidet de har utført utenom bibliotekenes arbeidstid. En leseagent trekker dette frem som motiverende:

”Å få honorar fra Foreningen !les for Les for meg pappa har vært en viktig tilleggsmotivasjon!”

Andre kommentarer:

”Veldig vanskelig å få forfattere til å komme på besøk. Vi hadde flere potensielle bedrifter/arrangementer, og var veldig giret – men vi fikk ingen forfattere med, så vi mistet litt piffen. Men det besøket vi hadde var veldig gøy.”

”Vanskelig å få avtaler med bedrifter. Dårlig tid til gjennomføring av foreldremøter, for der var responsen stor!”

”Den største utfordringen var i 2010 da vi skulle forholde oss til så mange aktører. Det å komme innenfor i en bedrift kan være utfordrende i seg selv, men det som ble forvirrende var at vi trodde LO og Arbeidslivets leseløft osv. skulle hjelpe oss. Mye lettere bare å forholde seg til Foreningen !les.”

”Det mest utfordrende og tidkrevende var å få kontakt med bedrifter, brukte mye tid på det. Vanskelig å finne tidspunkt m.m.”

”Vanskelig bemanningssituasjon gjorde det vanskelig å få tid til flere besøk. Hadde vært en fordel å være to fra samme arbeidsplass/bibliotek.”

”Manglende personalressurser gjorde det vanskelig å prøve å nå ut på andre arenaer. Viktig å bruke tid på det vi har gode erfaringer med og som vi vet fungerer.”

”Når en jobber i et lite bibliotek, blir en litt alene om jobben. Ble til tider veldig tett program.”

Andre trekker frem selve formidlingen:

”Alltid en utfordring å stå foran foreldre og snakke om hva de skal gi barna sine, men glade og takknemlige foreldre gjorde egentlig jobben trivelig!”

”Høsten 2010 var jeg på alle foreldremøter på en stor barneskole. Da møtte jeg igjen flere foreldre. Da var det en styrke å være løsrevet fra antologien, og legge inn flere tilpassede boktips for aldersgruppen. Antologien var likevel fin støtte. Man må altså tilpasse innholdet til publikum, en selvsagt ting.”

VIDEREFØRING AV PROSJEKTET
Prosjektet ble offisielt avsluttet i desember 2011. Det er likevel et ønske om å opprettholde enkelte aktiviteter, da primært via leseagentene og bibliotekene. For eksempel at leseagentene, som en del av bibliotekarbeidet, kan videreføre besøk til foreldremøter for å formidle høytlesingslitteratur. Dette krever imidlertid engasjement fra leseagenter og bibliotekledelsen. Foreningen !les vil være behjelpelig med innspill og støtte til leseagentene, og fortsette å publisere nyheter, artikler og annen informasjon med interesse for høytlesing via foreningenles.no. Foreningen !les vil videreføre samarbeidet og videreutvikle nettverket med biblioteksektoren ved å opprettholde enkelte deler av Les for meg, pappa! og etablere nye prosjekter. For uten om å være en støttespiller for leseagenter som ønsker å videreføre deler av prosjektet, er det et mål å arrangere flere seminarer for litteraturformidlerne og utarbeide oversiktlige og enkle formidlingshefter.

Under avslutningsseminaret i Oslo i desember 2011 sa flere leseagenter at de hadde konkrete planer om å videreføre elementer fra prosjektet, i første omgang besøk ved foreldremøter for å snakke om høytlesing og formidle høytlesingslitteratur. I den forbindelse ble det også sagt at det er viktig med støtte fra Foreningen !les. I svarskjemaet sier bare fem prosent at de ikke kommer til å videreføre prosjektet, mens 15 prosent sier det er lite sannsynlig. 20 prosent sier ganske sannsynlig, 25 prosent sannsynlig og 35 prosent svært sannsynlig. I forlengelsen av dette synes over 70 prosent av leseagentene at det er viktig/svært viktig at Foreningen !les er en støttespiller i det videre arbeidet.

MEDIA
Les for meg, pappa! har fått god oppmerksomhet i lokale og nasjonale medier. Under lanseringen av antologien høsten 2009 gjennomførte Foreningen !les et mediestunt på en byggeplass ved Operaen i Oslo. En gruppe barnehagebarn ble invitert til høytlesing. Ansatte fra Skanska påtok seg rollen som høytlesere for barna. NRK Kulturnytt og Dagsrevyen sendte et innslag om seansen. Den ble også dekket av Magasinet Utdanning og LO Aktuelt.

Leseagentene har i tillegg hatt lokale oppslag i forbindelse med besøk på foreldremøter, arbeidsplasser og andre tiltak. I tillegg har nettsider og magasiner skrevet kommentarer eller nyhetssaker om prosjektet. Foreningen !les har også hatt kronikker og leserinnlegg på trykk i løpet av prosjektperioden. Tidligere daglig leder har vært gjest i God Morgen Norge på TV2 for å snakke om bøker og blitt intervjuet av enkelte magasiner om høytlesing og høytlesingslitteratur. Prosjektleder har vært intervjuet av Dagbladet i forbindelse med en sak om høytlesing, gutter og lesing.

Foreningenles.no har også vært brukt som nyhets- og informasjonskanal om tiltak i Les for meg, pappa! og annen informasjon av betydning for prosjektet.

SAMARBEID OG NETTVERK
Nasjonalbiblioteket har bidratt faglig og økonomisk i Les for meg, pappa! Samarbeidet med leseagentene fra biblioteker rundt om i Norge har vært avgjørende for den praktiske organiseringen og gjennomføringen av prosjektet.

Foreningen !les har samarbeidet med Norsk Forfattersentrum ved å tilby forfatterbesøk til arbeidsplasser og enkelte foreldremøter og andre arrangement under prosjektperioden. Under Leseåret 2010 ble det også samarbeidet med Norsk Bibliotekforening, LO og Arbeidslivets leseløft. Også NBI, NBU, Leser søker bok, fylkes-, folke- og skolebibliotek, skoler og barnehager, samt forlag, forfattere, illustratører, forskere og forelesere har vært viktige samarbeidsaktører.

I 2011 samarbeidet Foreningen !les med Tønsberg og Nøtterøy bibliotek om familielæringsprosjektet Fortell meg! Prosjektledere for Fortell meg! ble invitert til et seminar på Litteraturhuset i Oslo i februar for å informere om samarbeidet og prosjektet. Foreningen !les la også til rette for foredrag om Les for meg, pappa! og Fortell meg! under Bjørnsonfestivalen i Molde i slutten av august.

Prosjektet har fått en del interesse fra potensielle samarbeidspartnere i utlandet, deriblant Sverige, Danmark, England, Polen og Frankrike. Tidligere daglig leder informerte blant annet om Les for meg, pappa! under en kulturkonferanse i Warszawa helt i startfasen av prosjektet. Foreningen !les har hatt møter med All of Poland Read to Kids, Lesrörelsen i Sverige og National Literacy Trust i England. Daglig leder i Foreningen !les, Wanda Voldner, var første uka i desember 2011 på besøk i Frankrike for å dele erfaringene med Les for meg, pappa!

På vegne av Foreningen !les vil jeg takke Nasjonalbiblioteket for økonomisk og faglig støtte til prosjektet, alle de motiverte og modige leseagentene og øvrige samarbeidspartnere! Tusen takk for tre gode og interessante prosjektår!

Vh Ole Ivar Burås Storø
Prosjektleder Les for meg, pappa!
Foreningen !les
E-post: ole@foreningenles.no
Tlf: 22 400 600 / 48 00 34 48
www.foreningenles.no