Bokstart – språk fra første stund

Bokstart er et prosjekt som går ut på å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Målet er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, og legge til rette for leselyst og senere barnas lese- og skriveferdigheter.

Ved å samarbeide med helsestasjoner er det mulig å nå alle småbarnsforeldre, også de med barn som ikke går i barnehage. Bokstart er velutprøvd internasjonalt og gjennomføres av mer enn 40 andre nasjoner verden over.

Utjevne sosiale forskjeller

Studier av små barns språkutvikling har konkludert at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter. Forskning på barns ordforråd viser merkbare forskjeller mellom barn fra ressurssterke og ressurssvake familier, og peker på behovet for å sette inn tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller fra barna er små.

Les høyt!

Høytlesing er et viktigste foreldre kan gjøre for å øke barns ordforråd og språkutvikling. Høytlesing gir barnet forståelse av hendelsesforløp, innsikt i omverden, og ord for egne opplevelser og følelser sammen med en nærværende voksen. Positive erfaringer med bøker og lesing ruster barnet for den senere lese- og skriveopplæringen. Lesing for barna kan også stimulere til økt lesing for voksne. 

Helsestasjon + bibliotek: et unikt samarbeid

Det unike ved Bokstart at tiltaket henvender seg direkte til familiene via helsestasjonene. Et samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek vil gi muligheter for en mer omfattende, målrettet og systematisk innsats for å fremme språk-, lese- og skriveferdigheter på tvers av de to sektorene.

26 år med Bokstart

Foreningen !les støtter seg på erfaringene fra de andre nordiske landene og England ved gjennomføring av Bokstart i Norge. Bookstart ble etablert i England i 1992. Danmark gjennomførte Bogstartprogrammet fra 2009 til 2016, og Sverige og Finland er nå i gang med sine Bokstart-prosjekter som nasjonale tiltak. Erfaringer fra England viser at foreldre som fikk tilbudet leser mer med barna sine og besøker biblioteket oftere. Prosjektet har dessuten vist seg å være et godt integreringstiltak.

Pilotprosjekt i Oslo, 2018—2020

Med støtte fra Oslo kommune (kr 200 000) er Foreningen !les i gang med en pilot i tre utvalgte bydeler i Oslo: Alna, Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Lokale helsesøstre og bibliotekarer står for den praktiske gjennomføringen. Piloten har til nå omfattet utdeling av en spesialprodusert bok samt informasjonsbrosjyre til alle familier med spebarn i Alna og Søndre Nordstrand. Vi håper helsestasjonen i Gamle Oslo vil kunne gjøre det samme våren 2019. Utdelingen foregår i forbindelse med at barnet med foreldre er innkalt til åtte-måneders kontroll ved helsestasjonen. I desember 2018 mottok Foreningen !les ytterligere støtte fra Gjensidigestiftelsen (kr 100 000). Med disse midlene vil vi kunne tilby en ny bokgave når barnet er rundt to år ved familiens lokale bibliotek. Foreldre og barn får personlige møter med en bibliotekar og blir introdusert til biblioteket. Foreningen !les har ambisjoner om å utvide pilotprosjektet til flere bydeler i Oslo, og sørge for at lokale helsestasjoner og bibliotek utvikler et langsiktig og varig samarbeid om å fremme barns leselyst og språkutvikling.

Konferanse om Bokstart 12. april 2019

Foreningen !les inviterer til en heldagskonferanse om Bokstart 12. april 2019 for å løfte frem kunnskap om tidlig innsats, språkutvikling, litteraturformidling og gode bildebøker for de minste barna. Konferansen er for bibliotekarer, helsearbeidere og andre som jobber med barns språkutvikling, og for de som jobber med litteraturformidling rettet mot små barn og familier. Konferansen finner sted på Sentralen (Marmorsalen), Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Fullstendig program blir klart i løpet av februar. Konferansen er gratis, men påmelding kreves innen 25. mars 2019. Meld deg på her.

Nettside: bokstart.no