Årsrapport 2011

Årsmeldingen gjelder for perioden 1. januar til 31. desember 2011.

Foreningen ble stiftet 6. juni 2000, og er en videreføring av Aksjon Leselyst som ble etablert av sentrale aktører i bokbransjen i 1997.

Årsmeldingen gjelder for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011.

Medlemmer

Foreningen !les har i 2011 hatt 28 medlemmer.

A-medlemmer:                         B-medlemmer:

–    Ark Bokhandel
–    Biblioteksentralen AL
–    Cappelen Damm
–    De norske Bokklubbene AS
–    Den norske Bokhandlerforening
–    Den norske Forfatterforening
–    Den norske Forleggerforening
–    Det Norske Samlaget
–    Forlagsentralen ANS
–    Gyldendal Norsk forlag
–    H. Aschehoug & Co
–    Norli Gruppen AS
–    Norsk bibliotekforening
–    Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
–    Norsk Oversetterforening
–    Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
–    07 Aurskog
–    Utdanningsforbundet
–    Grafill
–    Lesesenteret UIS
–    Lydbokforlaget
–    Nasjonalbiblioteket
–    Magikon forlag
–    Norsk barnebokinstitutt
–    Norsk Forfattersentrum
–    Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
–    Norsk språkråd
–    Omnipax

Styret

På årsmøtet 21. mai 2011 ble følgende valgt til foreningens styre:

Styreleder:
Kari Møller, De norske Bokklubbene

Styremedlemmer:
Kjartan Vevle, Biblioteksentralen, AL
Eirik Ingebrigtsen, Norsk Forfattersentrum
John Erik Riley, Den norske Forleggerforening
Trine Stensen, Bokhandlerforeningen
Anne Oterholm, Den norske Forfatterforening
Marit Vestlie, Nasjonalbiblioteket
Kristin Ørjasæter, Norsk Barnebokinstitutt
Bjørn Ingvaldsen, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Varamedlemmer:
Lars Aarønæs, Norsk faglitterær forfatter-  og oversetterforening
Hege Newth Nouri, Norsk Bibliotekforening
Ellen Larsen, Norsk Oversetterforening
Trude Hoel, Lesesenteret UIS

Administrasjonen

Foreningen !les har i hele perioden hatt 3,5 faste prosjektlederstillinger og en åremålsstilling. I perioden 1. januar – 1. april var det i tillegg en prosjektlederstilling som var en videreføring av ekstrainnsats i Leseåret 2010. Høsten 2010 var en person i foreldrepermisjon og ble erstattet av en vikar i 50 % stilling, slik at siste halvdel av året var det i praksis 3 årsverk i tillegg til daglig leder i foreningen.

Fra og med 1. juni overtok Wanda Voldner som ny daglig leder.

Askeladdprisen

Foreningen !les mottok i 2011 Askeladdprisen, som deles ut hvert annet år av IBBY – Norsk Barnebokforum til enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som bidrar til å fremme god barne- og ungdomslitteratur.

Prosjekter og aktiviteter

Foreningen !les jobber for å øke leselyst og leseengasjement i hele befolkningen, særlig for ungdom i alderen 13-19 år. Foreningen !les er en prosjektorganisasjon, og samarbeider tett med lærere og bibliotekarer over hele landet. Foreningen !les har i 2011 avsluttet det treårige prosjektet Les for meg, pappa! Samtidig har det blitt lagt til rette for en rekke nye prosjekter i 2012. Alle Foreningen !les sine prosjekter skal være av nasjonal karakter. Prosjektene blir løpende evaluert og videreutviklet.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolealderen er en viktig tid for å etablere leselyst og engasjement for lesing. Mange som tidligere har lest mye, faller av i løpet av ungdomsskolen. I ungdomsskolen har Foreningen !les i 2011 hatt to prosjekter: Aksjon tXt og UPrisen. I 2011 startet også arbeidet med en ny satsing på sakprosa som skal gjennomføres 2012.

Administrasjonen følger løpende med på utgivelser av litteratur for ungdom, og har samlet sett en svært god oversikt.

Aksjon tXt

Aksjon tXt er Norges eldste og største leselystaksjon for elever i ungdomsskolen, og i 2011 fikk 115 000 elever tXt-antologien ”Hjerterått”. Den hadde i 2011 utdrag fra 16 nyere bøker for ungdom, plukket ut av administrasjonen i Foreningen !les. Utdragene er valgt ut med tanke på å vekke leselyst og motivere for videre lesing. Sjangermessig er utvalget svært bredt, og det er tekster for både sterke og svake lesere. Målet er ikke at alle skal like alt, men at alle skal like noe. I 2011 var 4 av tekstene på nynorsk, en på dansk og en på svensk.
Alle lærer som deltok fikk en lærerveiledning med tips til oppgaver. Lydbokversjoner av antologien ble sendt ut og var tilgjengelige på internett.

Film Faktisk laget årets film (15 minutter) i grøssersjangeren, som ble knyttet opp mot antologien gjennom felles tematikk og felles konkurranse. Nettsiden www.txt.no er knyttet til aksjonen, og har hatt jevnt over høye besøkstall i aksjonsperioden. Antallet påmeldte på aksjonen er stabilt over flere år.

For å nå ulike lesere må bredden i litteraturen presenteres så ulike lesere kan finne ”sin” bok. Hvert år begynner et nytt årskull i ungdomsskolen og disse elevene skal finne sine bøker. Aksjon tXt tipser og presenterer ungdommene for bøker i sjangere de kjenner og bøker de ellers ikke ville blitt kjent med. Aksjon tXt er en årlig begivenhet for elever, lærere og andre formidlere.

Evalueringen fra lærere og elever forteller at aksjonen når sine mål: Tekstutvalget når bredt ut og gir ungdom leselyst. Utdragene engasjerer på ulikt vis. Noen som ren lystlesing, mens andre egner seg også som utgangspunkt for diskusjoner i klasserommet.

UPrisen – årets ungdomsbok

UPrisen er Norges er en enestående ungdomsbokpris der ungdom i alle ledd kårer årets ungdomsbok. Siden siden 2010 har ungdom stått for både nominasjonsprosessen og juryarbeidet. Prisen blir delt ut på Litteraturfestivalen på Lillehammer. I 2011 fikk Morten Skårdal og Axel Hellstenius prisen for boka ”Fittekvote”.

Vinnerboka ble i 2011 kåret av en elevjury som bestod av 8 juryklasser fra ulike fylker. Disse leste 5 nominerte bøker i perioden februar-mai. Hver klasse sendte to elever til storjurymøtet som tok den endelige beslutningen. På Lillehammer fikk også alle elevene møte de nominerte forfatterne.

Nominasjonene ble gjort på grunnlag av anmeldelser av året norske ungdomsbøker. Alle anmeldelsene ble skrevet av skoleungdom fra utvalgte anmelderklasser i perioden august-desember. Tre ungdommer satt i nominasjonsjuryen som nominerte fem bøker på bakgrunn av anmeldelsene.

Målet med UPrisen er at den, i tillegg til å være en litterær pris som bidrar til å gjøre ungdomslitteratur mer synlig, skal bidra til å gi økt leselyst og -engasjement hos  elevene som deltar i prosessen. Etter at man i 2010 for første gang hadde ungdom i alle ledd i prosessen har vi nådd enda flere. Det er imidlertid et ønske om å få langt flere anmeldelser per bok, noe som både vil gjøre ungdomsboka mer synlig og at flere elever blir nådd av tiltaket. Dette er noe som vi vil jobbe mer med i 2013.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

Videregående skole

Videregående skole har ikke like lang tradisjon for leselystaksjoner som ungdomsskolen. Samtidig vet vi at leseaksjoner i denne aldersgruppen har god effekt. Det er derfor ikke mindre viktig å satse på lesing i denne aldersgruppen.  Særlig Ungdommens kritikerpris har vist hvordan ambisiøse litteraturprosjekter synliggjør svært gode lesere og gjør ungdom som tidligere ikke har lest til lesere.

rein tekst

Elever i videregående skole fikk tilbud om å delta i leselystaksjonen ”rein tekst”, og lærere og bibliotekarer meldte på ca. 30 000 elever. Antologien som hører med aksjonen hadde utdrag fra 16 nye bøker, hvor 6 av dem var sakprosa. Takket være et samarbeid med Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFF) har det for skoleåret 2011/2012 vært mulig for skolene å bestille gratis forfatterbesøk av sakprosaforfatterne som har bidrag i antologien (20 stk til sammen). På nyåret i 2012 vakte det en større debatt i media at en av forfatterne bar niqab. Flere mente skolene ikke burde få lov å bestille henne til forfatterbesøk på grunn av hennes klesdrakt og personlig meninger hun hadde fremsatt i andre fora. Foreningen !les og NFF så ikke at det kunne være riktig å trekke tilbake et tilbud på grunn av klesdrakt eller andre personlige meninger som ikke angikk hverken teksten eller klasseromsbesøket, og opprettholdt tilbudet.

Aksjonen er bygget opp på samme måte som tXt-aksjonen, og i 2011 bestod aksjonen av lærerveiledning, en lydbokversjon av antologien og en dokumentarfilm knyttet til aksjonen. Benjamin Ree stod for filmen ”Forføreren – en dokumentar om sjekkeguruen Fredrik Worren”.  For de som både hadde sett filmen og lest boka var det mulig å delta i en konkurranse som var et ekstraspor til filmen. I 2011 var det i antologien 10 tekster på bokmål, 4 på nynorsk, 1 på svensk og 1 på dansk.

I 2011 var det for første gang mulig for elevene som deltok å laste ned antologien som pdf, mot et passord. På nett fantes det også en utvidet lenkesamling der elevene kunne finne mer informasjon om utdragene, og tips til spennende sider med relevans til temaet. Lærerveiledningen ble lagt ut på foreningenles.no i sin helhet, mens bare kortversjonen ble trykket som brosjyre.

Foreningen !les samarbeidet i 2011 med Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening om sakprosasatsingen i antologien, og med Språkrådet og Foreningen Norden om satsingen på nordiske språk.

Ungdommens kritikerpris

3. mars mottok Helga Flatland Ungdommens kritikerpris på Litteraturhuset i Oslo for romanen «Bli hvis du kan. Reis hvis du må». I juryen satt 230 elever fra hele landet som hadde lest 8 bøker nominert av en jury fra Norsk Kritikerlag. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpnet arrangementet.

Målet med prisen er å synliggjøre ungdommens litterære smak. Prisen er inspirert av den franske prisen ”Goncourt des lycéens” og ble i 2011 delt ut for 6. gang i Norge. I arbeidet med prisen utvikler elevene kompetanse til å lese og vurdere avanserte litterære verk. Lærere som deltar i prosjektet rapporterer om at arbeidet med prisen fører til økt samhold i klassen, bedre karakterer og at flere fortsetter å lese etter at prosjektet er over.

Høsten 2011 startet arbeidet med Ungdommens kritikerpris for bøker utgitt i 2011.Prisen deles ut i mars 2012. I overkant av 40 klasser søkte om å få delta og av de 9 som er plukket ut er studiespesialisering, barne- og ungdomsarbeid, gartner og landbruk representert. Lærere og skolebibliotekarer som står ansvarlige for gjennomføringen i klassene møttes på et seminar i Oslo i oktober. Alle klassene fikk i leseperioden (november-februar) besøk av en kritikerfadder to eller tre ganger.

Under Oslo bokfestival i september arrangerte Foreningen !les et seminar på Litteraturhuset i Oslo der prisen ble diskutert av blant andre Marta Norheim fra NRK og Catrine Krøger fra Dagbladet. Flere norsklærere og bibliotekarer som tidligere har jobbet med prisen var også til stede, og dagen ble avsluttet med en nyttig og engasjert debatt om hva Ungdommens kritikerpris skal være.

Styringsgruppa for Ungdommens kritikerpris har i perioden hatt følgende medlemmer: Asbjørn Øverås, Agnethe Rogne, Martin Minken og Anne Merethe Prinos. Disse har hatt 2 møter.

Les for meg, pappa!

Les for meg, pappa! er et prosjekt som har gått i tre år og som ble avsluttet i 2011. Prosjektet har hatt som mål å bevisstgjøre primært fedre med barn i barnehager og grunnskoler på verdien av høytlesing, og å synliggjøre gode lesende rollemodeller. Foreningen !les har gjennom prosjektperioden bygget opp et nettverk av litteraturformidlere fra bibliotekene, kalt leseagenter, som har vært på foreldremøter, arbeidsplasser og ulike fritidsarenaer for å  snakke om verdien av høytlesing, presentere høytlesingslitteratur og informere om biblioteket. Prosjektet har også via foreningens hjemmeside fremhevet flere lesende fedre om deres forhold til høytlesing under overskriften Ukens pappa!

Leseagentene har av Foreningen !les fått faglig påfyll, et nettverk og honorar for tiden de har brukt på besøk ved de ulike arenaene. Det ble også produsert materiell som leseagentene har hatt til utdeling i møte med tilhørere, blant annet en antologi med et utvalg av høytlesingsbøker. I løpet av prosjektperioden er nesten 60 000 antologier delt ut, og leseagentene har vært til sammen på 277 besøk over hele landet. I løpet av 2011 ble det avholdt to seminarer, begge samlet rundt 50 deltagere. Seminarene har innledet om nye, relevante forskningsfunn, men også konkret erfaringsutveksling og innspill til videreutvikling av prosjektet. På avslutningsseminaret i desember 2011ble det også lagt opp til diskusjon om hvordan de enkelte bibliotekene kan videreføre prosjektet lokalt.

Foreningen !les skulle gjerne videreført prosjektet, men det er av økonomiske årsaker ikke mulig. !les kommer likevel til å opprettholde kontakten med leseagenter som vil fortsette lokalt. I løpet av perioden har administrasjonen også opparbeidet seg kompetanse på barnelitteratur og forskning på høytlesning som vi også ønsker å holde ved like.

Poesislam

Poesislam er en litteraturarena i vekst, og det prosjektet som i størst grad klarer å inkludere deltakere med ulike nasjonaliteter. Poesislam er et internasjonalt fenomen og foregår på alternative litteraturscener. Dette er med på å trekke deltakere og publikummere som ikke er en del av det etablerte litterære miljøet.

15. mai 2011 i Gøteborg vant den da regjerende norgesmesteren Taro Vestøl Cooper Nordisk Cup i poesislam. Dette er første gang en nordmann deltar i Nordisk Cup og vinner. 4. november ble Sarah Ramin Osmundsen kåret til ny norgesmester i et stappfullt Caféteateret på Grønland i Oslo. Ca. 140 publikummere var til stede og finalen fikk mange fine oppslag i pressen i etterkant. Blant annet var Ramin Osmundsen gjest på NRK Kulturnytt på P2.

Foreningen !les har siden 2005 stått som arrangør av norgesmesterskapet i poesislam. I 2011 har Foreningen !les lagt til rette for 6 delfinaler, og stått som arrangører av en delfinale og av  finalen. I 2011 ble det holdt delfinaler i: Drammen, Lillehammer, Stavanger, Tromsø, Gvarv i Telemark og Trondheim. Delfinalearrangørene har fått tett oppfølging av Foreningen !les hele veien.

Poesislam samarbeider med ulike litteraturfestivaler, bibliotek og studentsamfunn som står som arrangører av delfinaler. Det siste året har også !les opprettet kontakt med det skandinaviske slammiljøet, og Peter Dyreborg (DK) var oppvarmer på delfinalen på Lillehammer som Foreningen !les stod bak.

Leselyst – lost in translation

Prosjektet ble første gang gjennomført i 2008. Målet er å skape positive møter mellom ungdom med flerkulturell bakgrunn og litteraturen, og videre promotere litteraturen og formidlingen av den som mulige yrkesveier. 11. november deltok 20 ungdommer med persiskspråklig bakgrunn fra voksenopplæringen på Greveskogen videregående skole på et heldags seminar om språk og litteratur på Total i Tønsberg. Halvparten av seminaret foregikk på persisk. Foredragsholderne var poet Maryam Azimi (Afghanistan), poet og skribent Mazdak Shafieian (Iran) og tegnefilmskaper Hans Jørgen Sandnes som holdt et minikurs i digital fortelling.

Seminaret var et samarbeid med Voksenopplæringen i Tønsberg, Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek og Litteraturuka i Vestfold.  I 2012 vil et liknende seminar bli arrangert i Tromsø i samarbeid med voksenopplæringen og biblioteket der.

Andre aktører

I 2011 har foreningen holdt en rekke foredrag i både inn- og utland om foreningens arbeid. Lærere, bibliotekarer og andre litteraturformidlere er hovedmålgruppen. Foreningen !les sender også jevnlig ut skriftlig informasjon til disse gruppene, og opplever at vi er svært godt kjent.

I 2011 har Foreningen !les styrket samarbeidet med organisasjonene Leser søker bok og Norsk Forfattersentrum, og håper å få til flere felles arrangementer i 2012. Foreningen har også lagt til rette for et tettere prosjektsamarbeid med de statlige aktørene Lesesenteret i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i 2012.

Foreningen !les har et godt samarbeid med samtlige forlag, som bidrar med bøker inn i en rekke prosjekter.

I 2011 ble Foreningen !les invitert av Stemmerettsjubileet 1913-2013 til å bidra i formidlingen av en debattbok for ungdom som Aschehoug skal produsere i forbindelse med jubileet.

I 2011 begynte Foreningen !les forarbeid til prosjektet ”Hattrick – Litteratur, formidling og fotball”. Målet er å gjøre litteratur og formidling tilgjengelig for fotballungdommer. Det ble satt ned en ressursgruppe med blant annet forfatter Thorvald Steen og fotballprofilen Stig Inge Bjørnebye. Disse kommer med innspill til prosjektet. Foreningen !les er også i dialog med Norges Fotballforbund om et tettere samarbeidet under ”Hattrick”. Foreningen !les samarbeider også med en rekke aktører på de ulike prosjektene:

Foreningen !les har samarbeidet med ulike litteraturfestivaler, deriblant Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, Litteraturuka i Vestfold, Ordkalotten i Tromsø, Finnmark internasjonale litteraturfestival, Bjørnsonfestivalen i Molde og Kapittel i Stavanger.

Foreningen !les samarbeidet med leseagent fra Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek og prosjektledere ved Voksenopplæringen i Tønsberg om prosjektet Fortell meg!

Foreningen !les samarbeidet med leseagent ved Vindafjord bibliotek om et familiearrangement med forfatter Bjørn Ousland.

Foreningen !les samarbeidet med leseagent ved Randaberg bibliotek om fortellerstund på biblioteket under Vårmarken i Randaberg.

Foreningen !les og Deichmanske bibliotek har hatt stand under Øyafestivalen i Oslo med utdeling av materiell og forfatterbesøk.

Foreningen !les samarbeidet med Camp Hudøy sommeren 2011, hvor det blant annet ble arrangert !leseløype og forfatterbesøk.

Foreningen !les samarbeidet med studentene ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning under ski-VM i Holmenkollen i Oslo i 2011. Studentene skrev en føljetong på 12 episoder som ble publisert på nett daglig under mesterskapet. Disse kunne lærere i barnehager og skoler lese høyt for barna. Til de ulike episodene ble det laget oppgaver, presentert VM-minner og lansert boktips.

Informasjonsarbeid

Foreningen !les har www.foreningenles.no som den viktigste kilden for informasjon til våre samarbeidspartnere. Siden oppdateres daglig og er godt besøkt. De enkelte prosjektene har også egne nettsider: www.txt.no, www.ungdommenskritikerpris.no, www.uprisen.no og www.poesislam.no. Sidene er alle godt besøkt og blir jevnlig oppdatert, særlig rundt høyaktivitetsperioder i de enkelte prosjektene. I 2012 ønsker vi å legge alle prosjektene inn under en portal, men likevel beholde prosjektenes egenart.

I 2011 har foreningen vært aktiv både på Twitter og Facebook, og får stadig nye følgere. Appen ”Boktips” har blitt oppdatert med daglige lesetips, og har i skrivende stund blitt lastet ned 2800 ganger. Fra 2012 presenterer appen ukentlige istedenfor daglig boktips.

Foreningen !les jobber også aktivt for å få gjennomslag i tradisjonelle medier, og har i 2011 fått redaksjonell omtale for flere av prosjektene i nasjonale medier. Mange av prosjektene får også god lokal dekning. Flere redaksjoner bruker også Foreningen !les for å få kommentarer om ungdomslitteratur. Foreningen har i 2011 hatt flere debattinnlegg på trykk.

Administrasjonen har i 2011 gjennomført en rekke kontaktmøter med medlemsorganisasjoner, forlagsredaksjoner og politikere og myndighetspersoner for å informere om organisasjonen og se på muligheter for samarbeid.