Strategi 2021-2023

Her er Foreningen !les sin strategi for perioden 2021-23 vedtatt på årsmøtet 7. mai 2020.

Strategi for Foreningen !les 2021-2023

  • 2. Formål.

Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak.

Foreningen !les skal være en ideell forening der eventuelle overskudd brukes til lesefremmende tiltak.

 VISJON

Vi sprer leselyst og skaper lesere blant barn og unge.

VÅRE VERDIER

LESELYST

Med dette mener vi:

Skape engasjement
Interesse og motivasjon
Tilrettelegge for gode leseopplevelser

MANGFOLD

Med dette mener vi:

Ulike litterære sjangre
Representere bredde, ulike målformer, begge kjønn
Mangfold av lesere og lesninger, litterær smak

KVALITET

Med dette mener vi:

Kuratert utvalg
Formidling
Ulike meninger

MÅLGRUPPE

I strategiperioden skal Foreningen !les innrette arbeidet sitt mot målgruppen barn og unge.

Primærmålgruppe:

Barn og unge mellom 0-19 år.

Sekundærmålgruppe:

Rollemodeller, lærere, bibliotekarer, foreldre og andre formidlere som er sentrale samarbeidspartnere for å nå barn og unge.

Strategiske mål for perioden
Foreningen !les’ kjerneaktivitet skal fortsatt være i skolen der foreningen har en ledende posisjon som er unik og må ivaretas. Landsomfattende lesetiltak i skolen gir Foreningen !les mulighet til å årlig nå rundt 260 000 barn og unge. Hovedsatsingen skal være i skolens mellomtrinn, ungdomsskole og i videregående skole. Foreningen !les har med sitt arbeid i over 20 år opparbeidet seg en sterk posisjon og et god omdømme i skolen og har utviklet flere anerkjente og veletablerte prosjekter. Foreningen !les skal sikre at posisjonen i skolen beholdes. Tiltakene i skolen skal videreføres, men prosjektene gjennomgås, forsterkes, utvikles, evalueres og kvalitetssikres.

Foreningen !les sin innsats i skolen suppleres med tiltak for å stimulere barn og unges fritidslesing. For å bidra til å stimulere til fritidslesing, skal eksisterende tiltak utvikles, enkelte prosjekter skal avvikles og nye tiltak etableres.

I strategiperioden skal følgende endringer skje i Foreningen !les sine tiltak.

  • I skolen avvikles prosjektet Leseskogen rettet mot 1.-2. trinn på småtrinnet. I løpet av perioden kan vurderes et nytt og bedre høytlesningsprosjekt for aldersgruppen som bygger videre på gode erfaringer fra Leseskogen, så fremt det kan skaffes finansiering.
  • Tiltaket Poesislam avvikles som prosjekt i Foreningen !les. Prosjektet faller utenfor målgruppen barn og unge og er ikke et tiltak som åpenbart fremmer lesing. Poesislam søkes overført til andre aktører.
  • Tiltaket Bokstart er et samarbeid mellom helsestasjoner og bibliotek. Hittil er prosjektet hovedsakelig et Oslo-prosjekt. Det er et prosjekt der Foreningen !les er avhengige av en rekke ulike samarbeidspartnere. Bokstart er et veletablert prosjekt i mange land. Ideelt sett burde Bokstart være et nasjonalt prosjekt, men dette krever betydelige midler. I løpet av perioden skal prosjektet utfases hos Foreningen !les som skal arbeide med å finne andre drivere på nasjonalt nivå.
  • Prosjektet Lesekiosk driftes ut prosjektperioden. Målet er at lesekioskene deretter føles opp av de ulike lesekioskenes faddere.
  • Foreningen !les skal utvikle et leseprosjekt som kobler skole- og fritidslesing gjennom prosjektet Lesehøstferie (eller tilsvarende). Prosjektet skal utvikles i tett samarbeid med en gruppe bestående av barn/ ungdom for slik å sikre at målgruppen selv får en sentral rolle i prosjektutviklingen. Foreningen !les bør også knytte til seg kjente rollemodeller som barn og unge kan identifisere seg med.
  • Alle eksisterende tiltak i Foreningen !les gjennomgås for å se på behov for fornying og evaluering. Foreningen !les sine prosjekter gjennomgås metodemessig og en fast systematisk evaluering tas inn i alle prosjekter for å sikre løpende utvikling.

Foreningen !les skal være en organisasjon som ser behov, tar initiativ, mottar initiativ og fungerer som en katalysator for lesestimulerende tiltak og gode nye prosjekter. Målet trenger ikke være at Foreningen !les skal drifte prosjektene over tid, men sørge for i strategiperioden å overføre til andre for slik å frigjøre kapasitet til å utvikle, etablere og gjennomføre nye prosjekter.

Foreningen !les kan gjerne stille seg til rådighet for initiativ og samarbeid med andre aktører så lenge tiltaket samsvarer med organisasjonen formål, visjon, verdier, nedslagsfelt og målgruppen foreningen skal nå. Dersom Foreningen !les skal påta seg slike tiltak og bidra med kompetanse, varemerke og nettverk, skal foreningen kunne sette noen premisser og krav: Initiativene må være selvfinansierende, og det må følge med administrativ ressurs slik at Foreningen !les får dekket sine administrasjonskostnader.

Foreningen !les skal digitalisere organisasjonens kommunikasjon og få et helhetlig og modernisert uttrykk. Merkevaren Foreningen !les og organisasjonens kjernekompetanse skal frontes framfor enkeltprosjektene. Alle prosjekter i regi av Foreningen !les skal ha Foreningen !les som tydelig avsender. Ny visuell profil og logo kan vurderes.

Foreningen !les skal gjennomgå datasystemer og plattformer som brukes for å få ned antall nettsider og ha et system som tydeliggjør avsender. Det er uhensiktsmessig å ha så mange ulike nettsider og uttrykk som organisasjonen har i dag. Foreningen !les skal sjekke om det er mulig å bruke samme databasesystem til alle foreningens lesetiltak og ha et felles adresseregister. Foreningen !les skal ha en planmessig gjennomgang av sine digitale plattformer og se på mer fleksibel tilrettelegging for digitale formater i prosjektene for å kunne nå lengre med tiltakene.

En helhetlig og gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi og arbeidet med digitale verktøy skal diskuteres grundigere i strategiperioden. Det skal også sikres finansiering til dette.

Ansvaret for samfunnskontakt samles hos en ansatt i større grad, enten ved å frigjøre ressurser internt eller ved å finansieres særskilt.

Administrasjonen skal gjennomgå hvilke samarbeidspartnere som er viktige for Foreningen !les og hvorfor. En samarbeidspartner er en Foreningen !les har nytte av og som på økonomisk eller annet vis bidrar praktisk og faglig til foreningens arbeid.

Medlemmer støtter Foreningen !les sitt formål som er å fremme lesing. Medlemmer skal ikke ha ekstra oppfølging.

I arbeidet med evaluering og fornying bør det også vurderes hva slags kompetanse Foreningen !les trenger og at det sikres at foreningen har denne kompetansen.

Fagfornyelsen trer i kraft ved skolestart 2020. Skolen tar i bruk nye læreplaner for å gjøre skolen mer relevant for framtiden. På flere punkter overlapper Fagfornyelsen med sentrale deler av arbeidet til Foreningen !les, og Foreningen !les bør bruke sentrale begreper i Fagfornyelsen når foreningens prosjekter omtales for å synliggjøre dette. Sentrale begreper er: Kritisk tenkning og kildekritikk, dybdelæring, fordypning, utforskning, kreativitet og digitale ferdigheter.

Foredrag og kurs
Foreningen !les får en rekke henvendelser om å holde foredrag og dele sin kompetanse. Dette skal Foreningen !les gjøre så langt det er kapasitet. Dette bør være oppdrag som enten profilerer Foreningen !les, og / eller der Foreningen !les sin metodikk og faglige tilnærming forklares. For enkelte av henvendelsene, bør Foreningen !les kunne ta en timepris. Timeprisen bør ta utgangspunkt i Norsk Forfattersentrums satser, inkludere faktisk medgått tid og 1-2 timer forarbeid. Her bør det gå et skille mellom forespørsler som kommer fra medlemsorganisasjoner, mellom kommersielle tiltak og ikke kommersielle tiltak, og også oppdragets form. Foreningen !les kan også utvikle tilbud om kurs som eventuelt kan tilbys for en overkommelig pris.

Gjeldende strategi ut 2020 finner du her