Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøtet 06.06.2000 og revidert på årsmøtene 18.04.2001, 18.04.2013, 23.05.2017, 24.05.2018, 07.05.2020 og 12.05.2022.

§ 1. Navn.

Foreningens navn er Foreningen Les.

§ 2. Formål.

Foreningen Les skal arbeide for å fremme lesing. Foreningen Les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen Les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak.

Foreningen Les skal være en ideell forening der eventuelle overskudd brukes til lesefremmende tiltak.

§ 3. Medlemskap.

Organisasjoner, bedrifter og institusjoner som har sammenfallende mål og interesser med Foreningen Les kan opptas som medlemmer i foreningen. Søknad om medlemskap avgjøres av styret. Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og gjøres gjeldende for nye medlemmer uansett innmeldingstidspunkt i løpet av kalenderåret.

Utmeldelse av foreningen kan kun skje skriftlig med 1 års varsel. Utmeldte medlemmer har ingen krav på foreningens aktiva.

§ 4. Styre og daglig leder.

Foreningen ledes av et styre på sju medlemmer og en vararepresentant etter forslag fra foreningens medlemsorganisasjoner. Et av styremedlemmene velges av og blant de ansatte. Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. Styret kan invitere observatører på sine styremøter.

Det kan velges et Arbeidsutvalg blant styrets medlemmer. Styret ansetter foreningens daglige leder, som forestår foreningens daglige ledelse.

Foreningen forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

  • 5. Årsmøte.

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Tid og sted for årsmøtet skal kunngjøres 3 måneder før og innkalling skal sendes medlemmene 1 måned før årsmøtet. Innkallingen skal inneholde opplysninger om de saker som skal behandles, årsberetning og regnskap for foregående år, budsjett for inneværende år, forslag til kontingent, valgkomiteens innstilling og innkomne saker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være meddelt skriftlig til styret senest 1 måned før årsmøtet. Eventuelle innkomne saker sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende dagsorden:

1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
2. Årsberetning for foregående år.
3. Regnskap for foregående år.
4. Styrets budsjett for inneværende år og årskontingent for kommende kalenderår.
5. Valg.

• Valg av styreleder for 2 år. Gjenvalg kan skje, men ingen kan fungere som styreleder i mer enn 6 år sammenhengende. Funksjonstiden som leder og styremedlem regnes hver for seg.

• Valg av inntil 3 av inntil 7 styremedlemmer for 2 år. Faller valg av styreleder på ett av de styremedlemmer som ikke står på valg, velges dessuten i dennes sted et styremedlem for 1 år.

• Valg av statsautorisert revisor.

• Valg av inntil 4 medlemmer til valgkomiteen, etter innstilling fra styret.

6. Øvrige saker til behandling.

Hvis ingen kandidat til et verv får over halvparten av de avgitte stemmer foretas bundet omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Den som da får flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. Ved valg av styre bør det så langt som mulig tas hensyn til representasjon fra ulike medlemssammenslutninger. Ingen organiserte grupperinger bør få dominans i styret.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre

¾ av de fremmøtte krever det.

Ved avstemning på årsmøtet har hvert enkelt medlem én stemme hver. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§ 6. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når det forlanges skriftlig av minst 4 stemmeberettigede medlemmer. Et ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen 1 måned etter at kravet er mottatt i foreningen. Innkalling skjer skriftlig til medlemmene med 14 dagers varsel og skal angi de saker som skal behandles.

§ 7. Vedtektsendringer.

Vedtektsendringer kan kun vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendring kan framsettes av styret eller skriftlig av 4 av foreningens stemmeberettigede medlemmer.

§ 8. Oppløsning.

Foreningen kan besluttes oppløst med ¾ flertall av de frammøtte på to på hverandre følgende generalforsamlinger med minst ½ års mellomrom. Oppløsningen kan dog tidligst gjøres gjeldende ½ år etter vedtak i siste generalforsamling. Innkalling sendes med 1 måneds varsel som brev til hvert enkelt medlem. Dersom oppløsning vedtas, skal foreningens netto formue etter dekning av gjeld, herunder pensjonsforpliktelser, benyttes til å tilgodese foreningens formål, eventuelt beslektet formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.