Rapport

Les rapport om årets aksjon her.

Kort oppsummering

besettelsetXt-aksjonen retter seg mot elever i ungdomstrinnet. Aksjonen skal gjennom å distribuere nyere norsk og oversatt ungdomslitteratur, tegneserier, faglitteratur og voksen skjønnlitteratur, inspirere til videre lesing. Gjennom å velge ut tekstutdrag fra mange forskjellige bøker og ulike genre, og knytte en konkurranse til disse utdragene, «lokker» vi elevene inn i litteraturens verden.

For andre år på rad var aksjonen et gratis tilbud til alle landets ungdomsskoler, takket være midler fra Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet og fra Den kulturelle skolesekken. Dette var av avgjørende betyning for den høye oppslutningen på 135.000 påmeldte elever. To års erfaring med gratis deltagelse viser at det er tre til fire ganger så mange som deltar enn da skolene selv måtte betale for materiellet.

Aksjonsformen er populær, men konkurransen var i overkant vanskelig. De fleste tekstene har falt i smak og bekrefter at bredde i tekstutvalget er viktig. Det var også ønske om både flere voksenbøker og flere lettleste bøker. Det er klart flertall for å beholde aksjonsformen. Det virker som om kombinasjonen mellom det tekstuelle og det visuelle har en god og motiverende effekt.

En ekstra bevilgning fra Utdanningsdirektoratet gjorde at vi for første gang kunne tilby lydbok av pocketboken. Interessen var stor når skolene ble gjort oppmerksomme på dette tilbudet. Lydboka har vært i bruk av elever med lesevansker og i innføringsklasser. For mange har den vært helt nødvendig for å kunne delta i aksjonen.

Mange steder har aksjonen påviselig resultert i at leselysten har blitt større. Utlånet på bibliotekene, særlig skolebibliotekene har økt flere steder. Dette gjelder i særlig grad de titlene som var representert i tekstantologien.

 

Bakgrunn for Foreningen !les:

Foreningen !les er en ideell paraplyorganisasjon som springer ut av Aksjon Leselyst som ble etablert i 1997 på bakgrunn av undersøkelser om ungdoms lesevaner.
!les arbeider for å fremme og stimulere til lesing, og koordinerer og setter i gang ulike landsomfattende lesetiltak særlig rettet mot barn og unge. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra !les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi.

Året 2004 var sjuende gang !les arrangerte Aksjon tXt. Denne høsten het aksjonen Besettelse.
Bakgrunn for Besettelse

Den årlige tXt-aksjonen har til hensikt å fremme leselyst og skape positive leseopplevelser. Den skal representere noe annet enn det elevene er vant med fra skolen. Det er også viktig at aksjonen viser et mangfold av litteratur fordi de litterære opplevelsene er individuelle, og det er umulig å finne en bok alle vil like. Aksjonen skal også være et tilbud til lærerne om å bli kjent med ny norsk og oversatt ungdomslitteratur.

Årets aksjon Besettelse gikk ut til nesten samtlige av Norges ungdomsskoler, i alt ble 135.000 ungdommer påmeldt via skole, bibliotek eller bokhandel. Alle mottok en pocketbok med 14 tekstutdrag fra ny norsk og oversatt skjønnlitteratur. Det fulgte også en video med hvert klassesett, som innholdt dramatiseringer av åtte av tekstene og instruksjoner på hva konkurransen gikk ut på. Pocketboka og videoen ble så brukt videre i en konkurranse hvor ungdommene måtte finne ut hvilken dramatisering som hørte til hvilket tekstutdrag. I tillegg kunne de som ønsket delta med å lage et hørespill av et av tekstutdragene i en egen konkurranse. Det var mulig å delta som gruppe, klasse og enkeltperson.

Årets tXt-aksjon, Besettelse, tok utgangspunkt i å bli besatt av bøker, det å oppleve en besettende leseopplevelse.

Organisering:

Foreningen !les består av daglig leder Aslak Sira Myre, vevkjerring/ prosjektmedarbeider Vibeke Røgler, prosjektmedarbeider Eivind Volder Rutle og sivilarbeider Lars Unar Størdal Vegstein. !les har også knyttet til seg en Styringsgruppe og en Kreativ gruppe.

Styringsgruppen var med gjennom hele året og bidro med sine erfaringer og ressurser fra sitt felt. Disse møttes 5 ganger og i tillegg ble enkelte av oppgavene i forbindelse med Besettelse delegert til noen av deltagerne i gruppen.

Styringsgruppa bestod i 2004 av:

Frøydis Osa, Den norske Forleggerforeningen
Joachim Dahl Jensen, Den norske Bokhandlerforeningen
Ellen Sundt, Utdanningsdirektoratet
Toril Andersen, Biblioteksentralen
Terje Kolstad / Marit Borkenhagen, De norske Bokklubbene
Kirsten Berg, Utdanningsforbundet
Joakim Botten, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Aslak Sira Myhre, !les
Vibeke Røgler, !les
Eivind Volder Rutle, !les

Den Kreative gruppen fikk i oppdrag å utforme årets aksjon. Gruppen hadde tre møter i tillegg til to innspillingsdager til videoen.
Den kreative gruppen besto av:

Solveig Kloppen, Programleder i Idol
Vera Micaelsen, NRK, Lørdagsbarnetimen
Christian Marstrander, NRK, KulTURBO
Vibeke Røgler, Foreningen !les
Eivind Volder Rutle, Foreningen !les

Eksterne bidragsytere:

Christine Blass, illustrasjon
Maria Bock, skuespiller
Magnhild Bruheim, forfatter
Marte Derås, lyd
Harald Rosenløw Eeg, forfatter
Hans Frederik Follestad, forfatter
Charlotte Glaser Munch, forfatter
Annika Hagen, design
Klaus Hagerup, forfatter
Vibeke Furst Haugen, NRK
Mathilde F. Lange, speider
Henrik Mestad, skuespiller
Oddbjørn Hoffseth, foto
Øystein Horgmo, foto og teknisk leder
Alvilde Horjen Naterstad, speider
Nils Nordberg, NRK, Radioteatret
Ingelin Røssland, forfatter
Eva-Lotta Sandberg, skuespiller
Katrine Øverlie Svela, speider
Pernille Sørensen, skuespiller
Eivin Winsvold, produksjonsassistent
Ragna Hovig Ødegaardshaugen, speider

Oppsummering og erfaringer:

Styringsgruppa er en viktig ressurs i arbeidet med tXt-aksjonen. Den er sammensatt av nøkkelpersoner fra flere av medlemsorganisasjonene til !les, og kjenner godt til arbeidet og rutiner rundt aksjonen.

Å overlate utarbeidelsen av konseptet rundt aksjonen til en egen kreativ gruppe har vi utelukkende gode erfaringer med og vil bli videreført. Dette er også en fin anledning til å knytte profilerte personer til aksjonen, både for å få mediedekning men også for å synliggjøre lesende forbilder.

Foreningen !les takker også øvrige bidragsytere som har stilt opp og gjort en fantastisk jobb.

Planlegging og gjennomføring

Tidsrom:Aksjonsperiode 8. september til 15. novemberPåmeldingsfrist 22 juni forlenget frist 22 august.

Informasjon om aksjonen

Informasjon om aksjonen ble sendt ut per e-post til alle tidligere deltagere; skoler, bibliotek og bokhandlere i løpet av april. Informasjonen gikk også ut på bibliotek-norge listen. Informasjonsbrosjyren ble sendt ut til alle skolene første uka i mai.

Oppsummering og erfaringer

Vi registrerer at tXt-aksjonen etter fire år i ungdomsskolen nå er blitt et kjent tilbud. I år hadde vi ikke noe presseoppmerksomhet rundt aksjonen, likevel fikk vi like mange påmeldinger som i fjor. Om en ekstra brosjyre, påtenkt elevrådet, hadde noen effekt vet vi ikke, men flere brosjyrer burde føre til større spredning på skolene.

På grunn av en travel skolesituasjon valgte vi å forlenge aksjonsperioden til over to måneder. På den måten står lærerne friere til å velge når de selv kan delta. Dette har vi fått positive tilbakemeldinger på og vil bli videreført.

Målgruppe

Aksjonens målgruppe er delt i to. Primært henvender aksjonen seg direkte til ungdom, og er skreddersydd for denne målgruppen. Men ettersom kontakten må gå gjennom skoler og andre instanser er den sekundære målgruppen de som skal gjennomføre aksjonen, nemlig lærere, skolebibliotekarer og andre bibliotekarer. I tillegg kommer rektorer, bokhandlere og andre voksne som engasjerer seg i aksjonen.

Mye av materiellet som sendes ut i forbindelse med påmelding henvender seg direkte til den sekundære målgruppa. Informasjonsbrosjyrer blir sendt ut til seksjonsledere i norsk, rektorer og skolebibliotekarer ved alle landets ungdomsskoler. Det sendes også ut materiell til bokhandlene og folkebibliotekene.

Evaluering:

Aksjonen er godt etablert for denne målgruppen og er nå forankret i ungdomsskolen. Ettersom tekstutdragene og tema endres, vil hver aksjon bli noe nytt for elevene som gjør det mulig å delta hvert år.

Deltagelse

I alt var det 135 000 som meldte seg på via skoler, bibliotek og bokhandlere. Tilbudet er også tilgjengelig for bokhandlere og bibliotek som enten videreformidler materiellet eller bare har det utstilt og tilgjengelig for enkeltpersoner.
Det var gratis deltagelse for de som meldte seg på innen fristen. De som meldte seg på for seint måtte betale 200 kroner per klassesett med gode muligheter for pruting. Da Norli gikk ut og tilbød gratis materiell følte vi at det ikke var riktig av oss å ta betalt for materiellet, men vi ba om dekning av distribusjonskostnadene.

Erfaringen fra både Dramatisk og Besettelse viser at gratis materiell betyr veldig mye for en presset skoleøkonomi. Det gjør det mulig for alle å være med.

Vi fikk ekstra bevilgning av Utdanningsdirektoratet til å produsere lydbok av pocketboken. Dette var et samarbeid med Leser søker bok og det var Norsk lyd- og blindeskrift bibliotek som sto for produksjonen. Lydboken ble på 4 cd-plater og hadde en samlet spilletid på 4 timer og 19 minutter. Vi hadde et opplag på 750 som ble fordelt på alle fylkene.

Registrering av påmeldte

Påmeldingene ble registrert av en sommervikar hos De Norske Bokklubbene. En god del av de innkomne faksene var helt svarte og umulige å tyde.

Påmeldte skoler

Til sammen 742 skoler meldte seg på årets aksjon.
Nordland har flest påmeldte i år, med hele 66 stykker, Hordaland, Rogaland og Akershus følger like bak med henholdsvis 62, 61 og 57 påmeldte skoler.

Påmeldte bibliotek

Bibliotek fra alle fylkene meldte seg på årets aksjon, til sammen 157 stykker. Dette er 10 færre enn fjoråret, men volumet på bestillingen er har økt med rundt 500 bøker. Det er særlig Akershus og Hordaland som skiller seg ut med hele 16 påmeldte.

Påmeldte bokhandlere

Bare 32 bokhandlere meldte seg på i år og heller ikke alle fylkene var representert.
Volumet av bestilte bøker gikk derimot opp, tross en nedgang i antall påmeldte. Årsaken til dette var Norli som bestilte store opplag til fem av sine største butikker.

Svar på konkurransen

Det kom inn 249 klassesvar via post og 391 klassesvar per e-post, 2 428 enkeltbesvarelser via post og 1 326 enkeltbesvarelser via e-post. Til sammen utgjør dette 22 954 svar totalt på årets konkurranse.

Statistikk over nettsidene

I løpet av aksjonsperioden har over 42 000 unike brukere vært innom nettstedet www.txt.no, og over 18 000 unike brukere innom www.foreningenles.no. Antall treff på txt-siden er imponerende 660 000 i løpet av denne perioden og 280 000 for foreningenles.

Statistikken for november 2004 viser at nettstedet www.txt.no hadde 16 854 unike brukere mot 15 899 i samme periode i 2003. Antall treff på siden har også økt fra 200 194 i 2003 til hele 251 222 treff i 2004.

For www.foreningenles.no viser statistikken også en klar oppgang, fra 4 560 unike brukere for november 2003 til 5 643 for samme periode i 2004. I aksjonsperioden har til sammen 18 092 unike brukere vært innom hjemmesidene.

Oppsummering og evaluering

Vi la tidlig ut informasjon på hjemmesidene våre om at vi hadde mottatt mange uleselige fakser. Vi la ut hvilke skoler, bibliotek og bokhandlere vi hadde registret og oppfordret alle til å sjekke om de sto oppført, og ta kontakt hvis de ikke gjorde det. Vi klarte å spore opp 61% av disse faksene. Mange lærere har ikke jevnlig tilgang på PC, og sjekker derfor ikke hjemmesidene våre, og noen kan rett og slett ha glemt hele aksjonen i løpet av sommerferien. Det er viktig at svarslippen i neste års brosjyre blir lysere enn i år for å unngå samme problem.

Med en oppslutning på hele 135 000 var aksjonen en ubetinget suksess. Tallene viser imidlertid at oppslutningen fra bibliotek og bokhandlere nok en gang er synkende fra året før, men volumet på bestilte bøker er større.

Svarprosenten på de som sendte inn svar på konkurransen var nokså lav sett i forhold til potensialet på 135 000 påmeldte. Noen få skoler har vi fått tilbakemelding fra om at de bruker materiellet, men velger å ikke sende inn svar. Enkelte av skolene har valgt å bruke materiellet uavhengig av aksjonsperioden.

Det er interessant å se at det er flere som har brukt svarkupongene på nettet i år, dette gjelder spesielt for klassesvarene.
Besøket på nettstedene våre fortsetter å ha en positiv utvikling, og viser at de aktivt blir mer og mer brukt. Vi håper nye brukervennelige nettsider vil føre til at besøket fortsetter å øke.

Selv om lydboktilbudet var nevnt i informasjonsbrosjyren var det få som benyttet seg av dette. En av hovedårsakene til det var at det ikke var noe felt for dette på bestillingsskjemaet, verken på print eller nett. Vi valgte derfor å sende ut en lydbok til alle bibliotekene som meldte seg på. I tillegg fikk alle som kontaktet oss per e-post eller telefon spørsmål om de ønsket lydbok. Ekstra informasjon om dette ble også tidlig lagt ut på våre hjemmesider noe som førte til en god del etterbestillinger.

Økonomi

Samlet kostnad for tXt-aksjonen 2004 endte på 763.997 kroner. Dette var nesten 130.000 kr mer enn den samla bevilgningen fra Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet og Den kulturelle skolesekken. Den økte kostnaden skyldes produksjon av lydbok som Utdanningsdirektoratet ga en tilleggsbevilgning til, og fargetrykk og økt sideantall i pocketboken. De økte kostnadene ved fargetrykk, krav for å få tillatelse til å gjengi tegneserien Menneskesønnen, ble finansiert ved en overførsel av allerede bevilgete tegneseriemidler fra Den kulturelle skolesekken til !les. Sammen med en avgift på 200 kroner pr. klassesett til de etteranmeldte gjorde det at samlet underskudd ble på 17.000 kr.

Endelig regnskap tXt 2004

Inntekter:

Tilskudd Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet                        315.000,-
Tilskudd ABM-utvikling, Den kulturelle skolesekken                     320.000,-
Ekstra tilskudd Utdanningsdirektoratet, lydbok                               48.221,-
Tilskudd distribusjon og salgsinntekter                                           18.700,-
Ekstra tilskudd fra !les sin administrasjon, tegneseriemidler           45.000,-
Sum:                                                                                          746.921,-

Utgifter:

Trykking og repro av pocketbok                                                     273.874,-
Pakking av pocketbok                                                                       25.712,-
Distribusjon av materiell                                                                  178.766,-
Trykking og repro av brosjyre                                                           15.472,-
Produksjon av plakat, illustrasjon og brosjyre                                     4.000,-
Trykking av plakat                                                                             15.376,-
Pakking og distribusjon av brosjyre                                                   16.046,-
Produksjon av video, inklusive honorar                                             62.136,-
Kopiering av VHS                                                                               50.840,-
Produksjon av lydbok                                                                         48.221,-
Oppstart aksjon                                                                                  12.846,-
Diverse porto og budbil                                                                        6.899.-
Distribusjon og innkjøp av premier                                                      16.275,-
Honorar kreativ gruppe                                                                       22.500,-
Diverse                                                                                                15.034,-
Sum:                                                                                                  763.997,-

Driftsresultat                                                                                      – 17.076,-

Økt sideantall, fargetrykk av hensyn til tegnseriereproduksjon og ikke minst lydbokutgivelsen ga økte kostnader. Men økt bevilgning til lydbokproduksjon og internoverføring av tegneseriemidler førte til at årets aksjon stort sett ville gått ut på budsjett hvis vi hadde fått i land den planlagte sponsoravtalen med Sony. Billigere leverandører og momsfritak på pocketbøkene som klarte å begrense fjorårets utgifter ble videreført for å kutte kostnader.

tXt-aksjonen er en svært billig leseaksjon, årets aksjon kosta under seks kroner pr. deltager. Dette er mulig så lenge hele bokbransjen, forfattere, forlag oversettere, bibliotek og bokhandel stiller sine ressurser til disposisjon for !les. Det er umulig å sette en pris på hva dette betyr, men mest sannsynlig langt mer enn det samla budsjettet utgjør.

Konkurransene

Spørsmålene i pocketboka
Videokonkurransen

Konkurransene er et av virkemidlene for å lokke elevene til å lese tekstutdragene.
Aksjonen legger opp til at det skal være mulig å delta individuelt, som gruppe og klassevis, og det var mulig å vinne premier i alle kategoriene, (se premier side 10).

Årets aksjon har bestått av to konkurranser:

1.    Koble riktig dramatisering til riktig tekstutdrag
2.    Lage sitt eget hørespill basert på et av tekstutdragene.

Pocketboka
Pocketboka som fulgte Besettelse bestod av 14 forskjellige tekstutdrag:

Magnhild Bruheim
Ny melding

Harald Rosenløw Eeg
Alle duene

Jon Ewo
Vil den virkelige William være så snill å reise seg!

Hans Frederik Follestad
De fire og han som gjør galt verre

Ursula K. Le Guin
Trollmannen fra Jordsjø

Klaus Hagerup
Markus og Sigmund

Anthony Horowitz
Skeleton Key

Reidar Kjelsen
En travel herre

Peter Madsen
Menneskesønnen

Charlotte Glaser Munch
Alene sammen

Jo Nesbø
Sorgenfri

Philip Pullman
Det gylne kompasset

Ingelin Røssland
Kunsten å inhalera

Berit Vatne Vik
Dagen om natta

I tillegg fulgte en forklaring av årets aksjon og konkurranseregler. Siste siden var en svarslipp hvor det var mulig å føre inn riktige tekstutdrag til riktig dramatisering.

Videoen
Videoen ble spilt inn på Parkteatret i Oslo i begynnelsen av juni, og hele den kreative gruppa var med på prosessen. I tillegg ble det leid inn eksterne aktører: Klaus Hagerup, Charlotte Glaser Munch, Harald Rosenløw Eeg, Eva-Lotta Sandberg, Henrik Mestad, Maria Bock, Pernille Sørensen, Vibeke Furst Haugen, Ragna Hovig Ødegaardshaugen, Alvilde Horjen Naterstad, Mathilde F. Lange, Katrine Øverlie Svela og Nils Nordberg. Vi hadde også et innspillings team bestående av: Øystein Horgmo, Oddbjørn Hoffseth, Marte Derås og Eivin Winsvold.

Videoen ble lagt opp som en Idolepisode, med et dommerpanel og aktører som skulle dramatisere en tekst og prøve å gå videre i ?konkurransen?. Åtte av i alt fjorten tekster ble dramatisert og målet var å fremføre de på vanskeligst mulig måte. Solveig Kloppen var programleder og flettet inn nyttig informasjon om konkurransen underveis i videoen. Avslutningsvis ble alle dramatiseringene vist fortløpende en gang til.

Presse
NRK var til stede under mesteparten av den andre innspillingsdagen, og gjorde opptak for et innslag på Lørdagsrevyen. Det viste seg at opptakene dessverre ble for dårlige til å brukes, så det resulterte bare i en kort notis på NRK2 nyhetene.

Oppsummering og erfaringer

Pocketboken
Tekstutvalget i pocketboken fungerte veldig bra. Tilbakemeldinger viser at elevene har funnet minst én tekst som passer for dem. Kritikken går stort sett på at vi bør ha enda større bredde. Flere voksenbøker og flere helt enkle bøker etterspørres. Det er fremmet ønske om at vi skal inkludere minst én tekst hvor fonten er stor, ettersom en del ?svake leserne? sliter med å lese liten skrift.

Videoen
Det viste seg at årets dramatiseringer ble altfor vanskelige (vedlegg 7). Dramatiseringene var for like. Vi informerte i videoen om at vi ville legge ut hint på hjemmesidene våre som kunne hjelpe elevene i å klare konkurransen, men selv ikke det var nok. Vi bestemte derfor å sende ut en e-post, tre uker før innleveringsfristen, til alle som hadde meldt seg på der vi offentliggjorde hvilke åtte tekster som var dramatisert. Denne informasjonen ble også lagt ut på våre hjemmesider.

Offisiell åpning i Oslo

Åpningen av tXt-aksjonen ble holdt 8. september på Parkteatret scene. Solveig Kloppen var programleder. Hun intervjuet Klaus Hagerup, Magnhild Bruheim, Ingelin Røssland og Harald Rosenløw Eeg, som også leste fra bøkene sine. I tillegg ble det vist klipp fra videoen på storskjerm. tXt-aksjonen ble avslutningsvis erklært for åpnet ved snorklipping av Hans Frederik Follestad. I salen satt 200 elever fra Nordseter skole, som vant filmkonkurransen i tXt ?aksjonen 2003. Åpninga varte en time.

Presse
Det var en god del presse tilstede. Østlandssendingen lagde et fint innslag som ble vist på NRK samme ettermiddag. NRK KulTURBO, NTB og Aftenposten var til stede.

Oppsummering og erfaringer

Stemningen i salen var bra, så forfattere-på-scena-konseptet fungerte godt. Både Solveig og forfatterne klarte å engasjere elevene, og mange uttalte spontant at de fikk lyst til å lese tekstene som ble presentert.

Valg av ekstern arena for arrangementet var veldig vellykket. Ikke bare på grunn av gjenkjennelsesmomentet, ettersom Parkteatret scene var location for filminnspillingen, men den sentrale beliggenheten og å legge åpningen utenfor skolen var gunstig.

Til sammen fikk vi 19 presseoppslag på åpningen i tillegg til tv- og radio dekning.

Premier og vinnere

Av klassesvarene ble det trukket ut 19 vinnere, en klasse fra hvert fylke, som vant bokpakker med 30 bøker. Det ble også trukket ut en klasse som vant et videokamera. Det ble kåret tre enkeltvinnere der førstepremien var et videokamera. Andre- og tredjepremie var bokpakker.

Vinnergruppa i hørespillkonkurransen fikk et videokamera, lydbøker og bøker. I tillegg får de lage hørespillforslaget sitt profesjonelt i et av NRKs studioer og det vil bli sendt på radioen i sin helhet. Andrepremien var lydbok- og bokpakke.

Alle kunne delta klassevis, gruppevis og enkeltvis.

Oppsummering og erfaringer

Vi pakket og sendte ut alle premiene selv i år.

Til neste aksjon må vi spesifisere at klassesvar merkes med lærer, klassestyrer, for klassen, eller navn på klassen også i pocketboken, for å skille de fra de individuelle svarene. I tillegg bør svarboksen være inndelt med linjer for å gjøre det enklere å skille svarene fra hverandre.

Vi klarte ikke å få til en sponsoravtale med Sony i år, noe som tok lang tid å få endelig bekreftet fra deres side. Vi hadde derfor alt opplyst i brosjyren om at man også i år kunne vinne videokamera, og det ble derfor satt av midler i budsjettet til å kjøpe inn disse. En eventuell sponsoravtale til neste aksjon må vi prøve å få i havn mye tidligere.

Hørespillbidragene

Vi fikk bare inn 46 bidrag i denne konkurransen, og av de innkomne forslagene var det få som overholdt de kravene vi hadde satt. Fem hørespill ble plukket ut for å få en profesjonell vurdering. NRK KulTURBO og NRK Lørdagsbarnetimen kåret en vinner ut fra kriteriene:

–    Beste forståelse av lydbruk til tekst
–    Beste innsats av å gjøre dette så spennende som mulig
–    Beste utdrag at tekst som egnet seg som hørespill

Premie

Vinnergruppen ble oppringt av KulTURBO med Aslak Sira Myhre til stede i studio og tatt opp på radioen. 20. februar ville dette bli avspilt når vinneren kåres på lufta. Den 27. februar vil det bli et innslag om hvordan de involverte ved Kirkevoll skole i Fana laget hørespillet profesjonelt i studio før hørespillet vil bli sendt på KulTURBO 2. mars 2005.

Oppsummering og erfaringer

Selv om årets tilleggsoppgave krevde enklere utstyr og lærerne og elevene hadde betydelig lengre tid på seg til å løse oppgaven enn i fjor, fikk vi inn veldig få bidrag.
Erfaringene med tilleggsoppgave viser at det er få elever som deltar i konkurransen. Dette kan skyldes manglende informasjon fra vår og lærernes side, mangel på tid og utstyr, eller manglende vilje

Da vinneren var kåret og vi visste hvilken tekst vi skulle jobbe videre med, tok vi kontakt med agenten for å forhøre oss om rettigheter og lov til å bruke teksten. Både via sjefredaktør i Damm, Åsfrid Hegdal, siden direkte til agenten. Forfatteren hadde solgt filmrettighetene til bøkene og agenten mente derfor at vi ikke fikk lov til å bruke teksten som hørespill sendt på radioen. Etter å ha snakket med forfatteren personlig fikk vi imidlertid lov til å fortsette som planlagt.

Pakking og distribusjon

Vi valgte å fortsette samarbeidet vårt med Nordpolen Industrier AS og Linjegods om pakking og distribusjon av materiellet.

I år skrev Linjegods ut merkelapper, slik at Nordpolen bare behøvde å håndskrive etterpåmeldingene. Det var svært få feilsendinger i år, og utsendelsen gikk raskt. De siste etterpåmeldingene sendte vi ut fra !les.

Oppsummering og erfaringer

Samarbeidet med Nordpolen og Linjegods fungerte også i år veldig bra.
Erfaringene fra de to siste årene tilsier et fornyet samarbeid i forhold til tXt2005.

Presse

Vi hadde et Observer abonnement i aksjonsperioden og publiseringsrapportene fra dem viser i alt 112 registrerte avisoppslag på aksjonen. Til sammen har disse oppslagene nådd ut til 11 742 00 lesere. I tillegg kommer alle oppslagene på internett og i tidsskrifter.

Oppsummering

Tilskuddet fra Læringssenteret/Utdanningsdirektoratet og Den kulturelle skolesekken gjorde det mulig for oss å tilby gratis deltagelse for alle ungdomsskolene i Norge. De to årene aksjonen har vært et gratis tilbud har deltagelsen nesten firedoblet seg i forhold til tidligere år da vi tok betalt for materiellet. I tillegg fører gratis deltagelse til at alle skoler får et reelt tilbud om en leselystaksjon, ikke bare de skolene som har midler og ressurser til å bruke på slike tiltak. For andre året på rad hadde vi en oppslutning om aksjonen på hele 135.000 deltagere fordelt på hele landet.

Styringsgruppen og Kreativ gruppe ble videreført fra fjoråret og fungerer bra som kilder til erfaring og nytenkning.
Bruk av video fungerte bra men konkurransen var altfor vanskelig. Mange lærere bruker i tillegg videoen feil, mer som en gullerot for å få elevene til å lese, i stedet for en motivasjon og inspirasjon for å begynne. Videoen er uansett en ypperlig anledning for !les å trekke inn profilerte personer som kan gi mediedekning og lesing et ansikt.

Tekstutvalget i pocketboken fungerte godt, med varierte tekster. Det at vi til sammen har fått tilbakemelding på at alle tekstene har vært likt, bekrefter vår tanke om at bredde og variasjon i tekstutvalget er viktig for at alle skal kunne finne noe de liker. Vi har også fått tilbakemelding på at man ønsker flere tekster i hver ytterkant, dvs barnebøker/lettleste og voksen skjønnlitteratur. I tillegg bør enkelte av tekstene gjengis i den originale fontstørrelsen som en hjelp til svakere lesere.

Besettelse fulgte opp fjorårets tXt-aksjons gjennombrudd, med like mange påmeldte elever. For 750.000 kroner har !les i samarbeid med hele bokbransjen, enkeltpersoner og skoler klart å nå 80% av alle elever i ungdomskolen med en leseaksjon. Tilbakemeldingene fra så vel lærere som elever er overveiende positive, og den formen aksjonen har fått vil ligge til grunn for planleggingen av videre aksjoner.

VR, 12.02.2005