Rapport av aksjonen

Rapporten er basert på innspill fra Foreningen !les sitt styre og arbeidsgrupper, samt fra litteraturformidlere og journalister over hele landet.

150ibenDenne rapporten er blant annet basert på innspill fra foreningens styre og arbeidsgrupper samt fra litteraturformidlere og journalister over hele landet.
Bakgrunn Foreningen !les

Den ideelle Foreningen !les er en paraplyorganisasjon som springer ut av Aksjon Leselyst som ble etablert i 1997 på bakgrunn av undersøkelser om ungdoms lesevaner. !les arbeider for å fremme og stimulere til lesing, og koordinerer og setter i gang ulike landsomfattende lesetiltak særlig rettet mot barn og unge. Rammene for tiltakene er utarbeidet fra !les sentralt, men aktivitetene og arrangementene skjer i lokal regi.

Organisering

Arbeidsgrupper
Arbeidet med tXt-aksjonen har i likhet med i fjor foregått i tre ulike arbeidsgrupper; i redaksjonsgruppen, i en PR-gruppen og i vev-gruppen.

Sammensetningen i de tre gruppene var som følger:

Redaksjonsgruppen
Runa Systad, Den norske Forleggerforeningen
Christine Øvreseth, Den norske Bokhandlerforening
Ellen Sundt, Læringssenteret
Mari Eeg, !les
Pauline M. Eriksen, !les

PR-gruppen
Runa Systad, Den norske Forleggerforeningen
Christine Øvreseth, Den norske Bokhandlerforening
Toril Andersen, Biblioteksentralen
Terje Kolstad, De norske Bokklubbene
Kjersti Rossland, Utdanningsforbundet
Mari Eeg og Vibeke Røgler, !les
Pauline M. Eriksen, !les

Vev-gruppen
Hanne Kiil, Norsk barnebokinstitutt
Anitra Guddal, mao
Anett Kolstad, Deichmanske bibliotek
Margrét Helgadòttir Næss, Læringssenteret
Marit Rossnes, Aschehoug
Mari Eeg og Vibeke Røgler, !les
Pauline M. Eriksen, !les

Evaluering
På evalueringsmøtet om årets aksjon 3.12. uttrykte representanter fra både redaksjons- og PR-gruppen misnøye med organiseringen av arbeidsgrupper. Flere av gruppedeltakerne fremhevet den tidligere organiseringen (jmf. prosjektråd) som mer gunstig sammenliknet med den nåværende inndelingen i to arbeidsgrupper. Dette ble begrunnet med at deltakerne opplevde større eierskap til aksjonen og syntes de fikk en mer helhetlig forståelse av prosjektet når de ble tildelt flere arbeidsoppgaver og deltok i alle stadier av prosjektperioden.

Forbedringer
Ny daglig leder og styret bør ta stilling til hvordan en best kan imøtekomme innspillene med hensyn til organisering/arbeidsgrupper.

Studentgruppe
Tre bibliotekarstudenter fra HiO skriver hovedoppgave om årets tXt-aksjon. Gro Elisabeth Havnås, Frida Faye-Lund Sandvik og Elise Bernstein van Nuys samarbeider om oppgaven og har blant annet deltatt på evalueringsmøtet om Tekst blir bilde. I samarbeid med undertegnede har studentene funnet fram til aktuelle problemstillinger, emner og stoff til bruk i arbeidet med oppgaven. Åse Kristine Tveit ved HiO er studentenes veileder.
Aksjon tXt 2002 Tekst blir bilde

Hvem, hva, når, hvor og hvorfor?
For femte år på rad arrangerte Foreningen !les en landsomfattende leseaksjon for ungdom. I likhet med i 2001 rettet aksjonen seg mot 13?16 åringer. Tidligere år har primærmålgruppen for tiltaket vært 10?13 åringer.

Tekst blir bilde var tittelen på konkurransen i 2002. I likhet med de to foregående årene mottok alle tXt-deltakere pocketbøker med utdrag fra ny norsk og oversatt litteratur. I tillegg, og i anledning temaet for årets aksjon, inneholdt pocketboka fire illustrasjoner spesiallaget for Tekst blir bilde. Konkurransen gikk ut på å finne hvilke bilder som hører sammen med hvilke tekster i pocketboka.

Tiltaket involverte aktiviteter i folke- og skolebibliotek, i bokhandelen og i klasserommet fra 10. oktober til 10. november.

I likhet med tidligere år var målet med konkurransen at lesing i pocketboka skulle gi positive leseopplevelser som ville stimulere til å oppsøke bøkene utdragene er hentet fra og lese mer.
Begrunnelsen for valg av temaet tekst og bilde er at undersøkelser viser at ungdom bruker mye tid på visuelle medier og at gutter er opptatt av tegneserier.

Målgruppe og oppslutning
For andre år på rad var målgruppen 13-16 åringer. Undersøkelser viser at det nettopp er i den alderen at mange gutter blir såkalte bokdroppere og ungdomsskoleelever regnes derfor for å være de vanskeligste å få med på leseprosjekter. Tatt dette i betraktning er !les svært godt fornøyd med en oppslutning på totalt 35.000 (5000 over det offisielle målet) der alle fylker var representert. Dette antallet er beregnet utfra påmeldinger i forkant av aksjonsstart. Omkring to uker før aksjonsstart ble vi imidlertid utsolgt for materiellpakker, og flere interesserte deltakere måtte derfor få/låne tXt-materiell fra bibliotek, skoler eller bokhandlere i sin hjemkommune/sitt fylke.

Det var størst oppslutning i Møre og Romsdal, deretter følger henholdsvis Hordaland og Rogaland. Akershus, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane skiller seg også positivt ut med større oppslutning enn i de andre fylkene. I Nord-Trøndelag var det særlig stor oppslutning blant bibliotekene ? hele 25 bibliotek deltok i dette fylket.

Det var lavest deltakelse i Oppland, Telemark og Oslo

Forbedringer
Det bør være mulig å øke oppslutningen ytterligere i 2003 ? det er det tredje året aksjonen retter seg mot 13?16 åringer (jmf oppslutning på 40.000 i 2000 ? det tredje året aksjonen var rettet mot 10?13 åringer). Ved å alliere seg ennå mer med nøkkelpersoner i hvert enkelt fylke kan en mobilisere flere lærere, bibliotekarer og bokhandlere til å melde seg på aksjonen og bestille materiell. Ved å tilby kompetansehevingskurs for formidlere i hvert fylke i forkant av aksjonsstart kan en også inspirere flere til å delta (jmf størst oppslutning om aksjonen i Møre og Romsdal der det ble holdt tXt-seminar i august og satsningen på kompetansehevingsseminar for litteraturformidlere i handlingsplanen for 2003).

Svarprosent
Vedlagte grafiske fremstilling viser at !les totalt har mottatt svar fra 19 807 enkeltpersoner. Svarprosenten kan dermed statistisk sett sies å være høy i forhold til oppslutningen på 35.000 deltakere. Grafene viser videre at mange har sendt inn ett svar på vegne av klassen (jmf ?klassesvar?), men de fleste av deltakerne har sendt inn individuelle svar (jmf ?enkeltsvar?). Dette kan henge sammen med at det, ifølge formidlere, har vært stor diskusjon blant deltakerne om hvilke tekster som hører sammen med hvilke illustrasjoner og konsekvensen av dette har vært at mange har ønsket å sende inn enkeltsvar.

Vedlagte fremstilling viser også at en stor andel av deltakerne har svart galt på ett eller flere av spørsmålene. Forklaringen på det høye antallet gale svar er at illustrasjonen til Arne Nøst er så abstrakt at den viser seg å gi ulike svar. De aller fleste har koblet illustrasjonen til Nøst med utdraget fra Biografien om Sigrid Undset: ogsaa en ung pige fordi det i dette utdraget er en intertekstuell referanse til Njåls saga (jmf. ?Og det er ikke bare hoder som hugges av og slenges opp på middagsbordene som bevis på at drap har skjedd ? både armer og bein blir kappet av når islendingene slåss som verst.?).

Oppslutningen og antall innsendte svar er likevel viktigere enn antall riktige svar ettersom formålet med aksjonen er å vekke leselyst gjennom positive leseopplevelser i møte med ny norsk og oversatt litteratur.

Forbedringer
Den totale svarprosenten og antall riktige svar kan høynes ved å gjøre konkurransen enklere og skjerpe utprøvingen av konkurransen på referansegrupper. Deltakerne kan også få mer hjelp via nettstedene underveis i aksjonen.
Internett

www.tXt.no
Temaet på tXt.no i perioden 1. oktober til 1. november var skrevet av Jørgen Krog ? en av forfatterne som var med i aksjonen ? og er knyttet til bakgrunnen for hvordan en tekst og et bilde kan bli til. I tillegg ble deler av Øyvind Torseters illustrasjon publisert sammen med teksten. En tilrettelagt versjon av en SMS-dialog mellom Krog og Torseter ble også publisert som et spor for deltakerne i konkurransen. I løpet av aksjonsperioden ble det også publisert eksempler på tXt-aktiviteter. Nettstedet har generelt hatt økende besøk sammenliknet med i fjor, og det er en markant økning i antall besøk før, under og rett etter aksjonsperioden.

www.foreningenles.no
På foreningenles.no fant formidlerne blant annet veiledende tekster om konkurransen, ideer til aktiviteter fra !les og fra formidlere over hele landet, og en logg vi ba dem fylle ut og returnere til !les . Ved aksjonsslutt ble også konkurransens fasit publisert på begge nettstedene sammen med liste over gruppevinnere, enkeltvinnere og premier; bokpakke og forfatterbesøk. I likhet med tXt.no har nettstedet for formidlere generelt hatt økende besøk sammenliknet med i fjor, og det er også her en markant økning i antall besøk før, under og rett etter aksjonsperioden.

Evaluering
Totalvurderingen av aksjonens innhold ? både tekstutdragene, illustrasjonene og konkurransen ? er at det fungerte bra og at konkurransen engasjerte deltakerne (jmf ovennevnte diskusjoner om hvilke tekster og bilder som hører sammen). Flere forteller om avstemninger og stor uenighet i klassen. Kritikken fra formidlerne handler stort sett om at tekstutvalget ikke er spennende nok og ikke i stor nok grad fenger guttene. Novellen Martinsen med H av Jørgen Krog har imidlertid blitt fremhevet som en tekst som i stor grad ?traff? guttene. Novellen er trykt i sin helhet og opptar stor plass i pocketboka sammenlignet med de andre tekstene. Dette var et intensjonelt valg fra redaksjonen med tanke på å øke leselysten særlig blant guttene.
Vinnere og premier

Bokpakker
I likhet med i fjor er det to kategorier vinnere i aksjonen. I november ble det trukket en gruppevinnere fra hvert fylke, og hver av disse fikk i begynnelsen av desember tilsendt bokpakker á 30 bøker. For første gang i år ber vi om en tilbakemelding fra vinnerklassene om hva de synes om bøkene de har vunnet. I februar 2003 mottar alle involverte formidlere et skjema fra !les der vi ber om svar på noen spørsmål om innholdet i bokpakkene.

Forfatterbesøk
I likhet med i 2000 og 2001 får også vinnerklassene et forfatterbesøk i premie, og besøket finner sted i løpet av våren 2003. Norsk kulturråd har bevilget kr. 90.000,- til forfatterbesøkene som også i år administreres i samarbeid med Norsk Forfattersentrum.

Tillegg: Bokhandlerkjedene blant annet ved Tanum har ytret ønske om spesiell tilrettelegging av forfatterbesøk i aksjonsperioden.

Originale illustrasjoner
I tillegg ble det trukket fire enkeltvinnere som hver fikk sin originale illustrasjon av Arne Nøst, Akin Düzakin, Iben Sandemose og Øyvind Torseter.

Evaluering
Det er tredje året på rad at premiene til 19 vinnerklasser er bokpakker og forfatterbesøk. De fire enkeltvinnerne vant, i likhet med den ene enkeltvinneren i fjor, premier som er direkte knyttet til årets aksjonstema. Tilbakemeldinger fra både formidlere og ungdom tyder på at det gir status å få bokpakker og besøk av en forfatter klassen liker spesielt godt. Dette viser at det er riktig å stole på at bøkene og forfatterne er attraktive premier, og at det ikke er nødvendig med kostbare og eventuelt irrelevante gjenstander i premie.

Lokale markeringer
I likhet med i fjor var det mange skoler og bibliotek som gjorde stas på vinnerne. I Porsgrunn trakk de en lokal vinner og hadde en markering i folkebiblioteket. Sekretariatet var tilstede under premieutdelingen til vinnerne i Akershus; elever fra fire 9. klasser ved Bekkestua skole. Premieutdelingen fant sted i Bekkestua bibliotek etter initiativ fra bibliotekar Mette Helfjord som har samarbeidet nært med Bekkestua skole både før og under aksjonsperioden

Evaluering
Lokale markeringer av vinnere viser seg å bety mye særlig for ungdommene og for litteraturformidlerne som har vært med i aksjonen. Et arrangement med premieutdeling der også lokalpresse og beslutningstakere fra utdannings- og biblioteksektoren er tilstede, virker motiverende i forhold til videre lesing og deltakelse i fremtidige aksjoner. Et oppslag i lokalavisen er verdifullt for smitteeffekten. I reportasjene fremstår vinnerne som rollemodeller for annen ungdom i lokalmiljøet.

Forbedringer
Administreringen og koordineringen av bokpakkene bør forbedres neste år. I forbindelse med at det inngås skriftlig avtale med forlagene om gjenbruk av tekstene bør en inkludere et punkt om forlagenes rolle og ansvar vedrørende donasjon av bøker til bokpremien.

Informasjon og markedsføring
I midten av februar ble det distribuert informasjonsbrosjyre til alle skoler med ungdomstrinn (v/ seksjonsleder i norsk), og til alle landets bibliotek og bokhandlere. Totalopplaget var på 8.000. Alle skoler som deltok i aksjonen i 2001, men som ikke hadde meldt seg på til årets aksjon ble kontaktet per telefon i begynnelsen av juni. Dette resulterte i flere påmeldinger. Det ble også sendt ut påminnelser om aksjonen via Skolenett, Biblioteknett Norge, og via Bokhandlerforeningens nettverk.

Evaluering
Informasjonsbrosjyren fungerte bra i år og kan brukes som mal når neste års brosjyre skal utarbeides. Positive utsagn fra formidlere bør videreføres i brosjyren om tXt 03 og den bør sendes i to eksemplarer til hver skole; en til rektor og en til seksjonsleder i norsk.
Kompetansehevings-seminarer og kurs

Seminar i Molde
I samarbeid med Bjørnsonfestivalen og Læringssenteret arrangerte !les et heldagsseminar for lærere og bibliotekarer 15. august. Målet med seminaret var hovedsakelig å inspirere til samarbeid og nettverksbygging mellom lærere og bibliotekarer i forbindelse med lesefremmende prosjekter som Aksjon tXt. Seminaret var gratis for deltakerne (jmf finansiert med midler fra Læringssenteret) og det deltok i alt 19 litteraturformidlere fra 8 ulike fylker.

Evaluering
Programmet for seminaret skulle ha inneholdt et innslag ved ungdom som skulle demonstrere sine bildereaksjoner på leseopplevelser. Grunnet skoleferie viste det seg imidlertid å være vanskelig å engasjere ungdom i lokalmiljøet til å bidra i programmet.

Ark bokhandel hadde ansvar for å forberede og tilrettelegge for en demonstrasjon av Tekst blir bilde utenfor bokhandelen (jmf siste post på programmet). Verken lyd, tegne-/maleutstyr og aksjonsmateriell var imidlertid klargjort i henhold til avtale. Dette førte til at innslaget ble forsinket og preget av tilfeldige og delvis uheldig løsninger (jmf tegne- og maleutstyret m.m. som etter avtalen både skulle være beregnet på barn, unge og voksne, var bare beregnet på små barn).

Tilbakemeldingene fra deltakerne både med hensyn til programinnhold/bidragsytere og formen på seminaret, var likevel stort sett positive. Det fungerte bra å gjennomføre seminaret i tilknytning til Bjørnsonfestivalen blant annet fordi deltakerne kunne kombinere deltakelsen i tXt-seminaret med andre aktiviteter i tilknytning til festivalen.

Et par av tilbakemeldingene fra deltakerne på tXt-seminaret er som følger:

– «Som avkryssingen viser var jeg svært fornøyd med seminaret og opplevde dette som en vitamininsprøytning. Svært positivt å få møte andre som har som sin hovedoppgave å drive lesestimulering i ungdomsgruppa».

– «Jeg likte kurset svært godt. Inspirasjon og påfyll er godt like før skolestart. Muligheten til å snakke med andre som er opptatt av leseglede hos 13-åringer var kjærkommen. Jeg gleder meg til å sette i gang, og håper elevene mine vil like prosjektet like godt som meg».

Oppslutningen om seminaret kunne ha vært større dersom kostnader forbundet med reise og opphold hadde blitt subsidiert og dersom en hadde koordinert dato og program bedre i forhold til Romsdalske lærerstevne. Flere lærere – blant annet fra Agder og Møre og Romsdal ? meldte interesse for seminaret, men kunne ikke delta grunnet manglende finansiering og/eller deltakelse i Romsdalske Lærerstevne. For å imøtekomme interessen fra formidlerne i Agder ble det arrangert et eget seminar i regi av Arendal folkebibliotek og !les 24.9. (se under).

Både !les og Bjørnsonfestivalen ønsker å videreføre samarbeidet om et seminartilbud i forbindelse med tXt-aksjonen og Bjørnsonfestivalen i 2003. Temaet for festivalen i 2003 er ?grenser?.

Forbedringer
Datoen for seminaret bør samkjøres bedre i forhold til Romsdalske lærerstevne.
Fire ungdomsskoleelever fra Møre og Romsdal bør engasjeres som bidragsytere i programmet.
Ark bokhandels rolle og ansvar i forhold til programmet må avklares nærmere.

Seminar i Arendal
I samarbeid med Arendal folkebibliotek ble det holdt et heldagsseminar i Arendal bibliotek 24. september. Innholdet i og formen på programmet var tilnærmet likt seminaret i Molde. Det deltok 24 lærere på seminaret og tiltaket ble finansiert med midler fra Den kulturelle skolesekken. Midlene ble bevilget på bakgrunn av en søknad fra Arendal bibliotek.

Evaluering
Tilbakemeldingene fra deltakerne var stort sett positive. Det fungerte bra å ha seminaret i folkebibliotekets forelesningsrom. Tilretteleggingen og organiseringen av seminaret v/ Arne Eiksund/Arendal bibliotek var svært god.

Kurs på Norli
Norli Utdanning inviterte undertegnede til å holde et to-timers kurs for norsklærere i lesestimulering 20. november. Sammen med Kjersti Scheen holdt daglig leder kurs med tittelen ?Prosjektarbeid og nettverksbygging ? hvordan få maksimalt ut av lesestimulerende tiltak??. Det ble tatt utgangspunkt i årets tXt-aksjon, og forfatterbesøk i forhold til Den kulturelle skolesekken.

Evaluering
Det var 40 påmeldte lærere til seminaret, men det var stort forfall. Kurset er gratis og ble holdt på kveldstid. Dette kan ha bidratt til det store forfallet, og Norli Utdanning vil revurdere rammene for kursene neste år for å forsøke å unngå stort forfall.
Offisiell åpning i Oslo

Lanseringen av aksjonen gikk av stabelen i Kunstnernes Hus 10. oktober. Åpningen skulle vært ved Kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, men fordi trontaledebatten ble lagt til samme dag som tXt-lanseringen, møtte statssekretær Berit Øksnes Gjærløw i statsrådens sted.

I tillegg til gjester og samarbeidspartnere fra bransjen var NRK P1/Nitimen og Aker og Bærum lokal TV til stede.

Evaluering
Programmet fungerte bra og kan sies å være like vellykket som tXt-åpningen i Victoria teater i 2000. En viktig grunn til at det ble bra var at flere ungdom deltok i programmet og var tilstede blant publikum. Det var også vellykket med en demonstrasjon av årets tema. Publikum tok del i hvordan tekst kan bli til bilde ved at forfatter Kjersti Scheen leste fra ungdomsboken ?Engel uten vinger? mens Arne Nøst malte sine bildereaksjoner på teksten med lysmaling på en fire meter høy plate.

Forbedringer
Det burde vært flere journalister tilstede på lanseringen En viktig grunn til lav oppslutning fra mediene var et konkurrerende arrangement på Ruseløkka skole der ulike kulturpersonligheter/kjendiser var samlet for å demonstrere mot nedelggelse av skolebiblioteket.

Det er viktig å stille spørsmål ved hva som skal til for å få mer medieomtale. Ett forslag går ut på å fylle et lokale med 400-500 mennesker der flesteparten er ungdom. En kan eksempelvis invitere en hel skole til et arrangement ved oppstarten av aksjonen.
Lokale aktiviteter i aksjonsmåneden

Flere skoler og bibliotek har satt i gang ekstratiltak knyttet til aksjonen som eksempelvis tegneseriekurs, skriveverksted og skrivekonkurranse, utstillinger av egenproduserte illustrasjoner, og forfatterbesøk blant annet knyttet til bildebøker og animasjonsfilm.

Norden i Fokus (17.-20. oktober)
I forbindelse med Norden i Fokus inviterte Norli bokhandel ? for andre året på rad ? !les til å bidra med et innslag knyttet til tXt-aksjonen. Innslaget var ved forfatter Bjørn Sortland, illustratør Øyvind Torseter og undertegnede. Samtale med daglig leder, opplesning og bilde-/illustrasjonsframvisning foregikk i et telt utenfor Norlis filial i Oslo/Universitetsgaten og pågikk i ca. 45 minutter.

Evaluering
Innslaget fungerte bra og bør gjentas med et nytilpasset innhold neste år. Samarbeidet bør imidlertid koordineres bedre med Norlis barne- og ungdomsavdeling slik at tXt-materiellet og aktuelle bøker stilles ut i tilknytning til innslaget. I år ble alt tXt-materiellet kun bestilt til Norli Utdanning som distribuerte materiellet videre til kontaktpersoner i Oslo-skoler.

Forbedringer
Norlis barne- og ungdomsavdeling bør også bestille tXt-materiell som kan stilles ut/gis bort til kundene i butikken i aksjonsperioden. Materiellet må også være tilgjengelig i forbindelse med et eventuelt nytt innslag under Norden i Fokus i 2003.
Økonomi og finansiering

I tillegg til støtte fra medlemmene i Foreningen !les mottok organisasjonen midler fra Kirke- og kulturdepartementet (KKD) og fra Norsk kulturråd. Midlene fra KKD har gått med til intern administrasjon og honorarer til eksterne bidragsytere. Midlene fra Norsk kulturråd går med til premiering/forfatterbesøk våren 2003. I tillegg har forlagene bidratt med totalt 570 bøker i bokpremier.

Aksjonsmateriell
Materiellpakkene med klassesett av 30 pocketbøker og bokmerker samt fire plakater ble solgt for kr. 290,- per pakke. Materiellpakkene var selvfinansierende.

Det ble totalt solgt 833 materiellpakker til skoler, bibliotek og bokhandlere i alle landets fylker. For første gang i år deltok alle filialene i bokhandlerkjedene Ark, Norli og Tanum noe som resulterte i større oppslutning om aksjonen fra bokhandlernes side sammenlignet med tidligere år. Oppslutningen blant skolene og bibliotekene er også høyere i år sammenlignet med i fjor (jmf 15.000 flere deltakere med i Tekst blir bilde enn i Hypertekst).

Totalt ble det solgt 25.000 eksemplarer av pocketboka. Det vil si at 10.000 av de totalt 35.000 deltakerne i aksjonen ikke fikk et eget eksemplar av boka, men måtte dele med minst en annen elev. Hovedårsaken til at enkelte skoler lot elevene dele på materiellet er dårlig økonomi.

Evaluering
For første gang i år er det flere deltakere i aksjonen som ikke har fått sitt eget eksemplar av pocketboka. For å unngå at dette gjentar seg og for å forsøke å flerdoble oppslutningen om aksjonen neste år, har styret vedtatt at !les søker om ekstern finansiering av materiellpakkene slik at pocketbøkene er gratis eller eventuelt kan kjøpes til en svært gunstig pris. Foreningen søker om midler fra Den kulturelle skolesekken til finansiering av aksjonsmateriellet, og vil på den måten også understreke at aksjonen kan inngå som en aktivitet i Den kulturelle skolesekken.
Mediekontakt og redaksjonell omtale

Det ble sendt ut tre ulike pressemeldinger om årets aksjon til både massemedier, lokalaviser og fagblader. Den første pressemeldingen ble sendt elektronisk på vårparten, den andre ble sendt elektronisk i begynnelsen av september og den tredje ble distribuert i slutten av september. Den siste versjonen ble sendt i posten sammen med invitasjon til lanseringen. Pressemeldingene, som også ble publisert på www.foreningenles.no, har resultert i totalt 44 forhåndsomtaler og reportasjer i både riks- og lokalaviser og i diverse fagblad.

I forbindelse med premiering av vinnerne i hvert enkelt fylke oppfordret !les, i likhet med tidligere år, formidlerne ? eventuelt i samarbeid med rektor ved vinnerskolene ? til selv å sende pressemelding til sin kontakt i lokalpressen. Tilbakemeldinger fra formidlere tyder på at det har vært presse til stede de aller fleste steder i forbindelse med markeringer av overrekkelsen av bokpakker.

Ettersom Observer-abonnementet bare dekker aksjonsperioden er det imidlertid sannsynlig at vi har oversett forhåndsomtaler og eventuelle reportasjer i forbindelse med bokpakke-utdeling i desember. I forbindelse med forfatterbesøkene i løpet av våren 2003 blir det sannsynligvis flere reportasjer om både fjorårets og årets aksjon i lokalavisene.

Evaluering
Vi har registrert 11 færre omtaler i år sammenliknet med i fjor. Omtalene er også generelt kortere i omfang enn i fjor. Årsaken til dette kan være at temaet for årets aksjon ikke har hatt samme nyhetsverdi for mediene sammenliknet med fjorårets tema (jmf Hypertekst-konseptet/nettbasert konkurranse).
Logg-utsagn fra formidlere

Sammen med materiellpakken fulgte en logg med spørsmål til formidlerne.
Tilbakemeldingene fra formidlerne er stort sett positive. Nedenfor følger noen svært positive utsagn og noen utsagn med litt blandet innhold.

Positive tilbakemeldinger
.
«Elevene syntes det var spennende å lese! Vi varierte lesemetodene, og når jeg leste høyt fikk de illustrere selv. De hadde også illustrasjoner i hjemmeoppgave. Kjempegøy, vi vil gjerne være med til neste år også!»

Beate Løseth Hauge, Blindheim ungdomsskole.

«Fleire av elevane fekk lyst til å lese heile boka/bøkene etter å ha lese utdrag. Spanande utval av tekstar! Interessant å blande ulike sjangrar for å auke leselysten! Vi vart kjende med ca. 10 av bøkene og fleire av elevane i 9. klasse var inne på nettstaden www.tXt.no. Læraren var også inne der og på www.foreningenles.no. Aksjonen har vorte ein integrert del av klassen sitt eige leseprosjekt/litteraturprosjekt. Flott å få drahjelp frå denne aksjonen!»

Anne Mette Korneliussen, Måndalen skule

«Elevene har opplevd fellesskapet i lesesituasjonen og samtalene og diskusjonene har spleiset klassen sammen».

Else Nergaard, Åndalsnes ungdomsskole

«Det er flott med leseaksjoner for ungdomstrinnet. Å finne forfattere ? og bøker ? som fenger særlig gutter, er en utfordring og jeg synes aksjonen denne gang også har bidratt til det».

Guri Jegleim, Jørpeland ungdomsskole.

«De ivrigste jentene begynte å lese i boka med en gang. Noen av bøkene det var utdrag fra hadde jeg satt i bokhylla i klasserommet. Utdragene i pocketboka skapte nysgjerrighet hos en del som har lest videre i bøkene det er utdrag fra».

B.M.

«Vi lånte alle bøkene fra forskjellige bibliotek for å lage en utstilling i klassen for dei som raskt ville lese meir. Eg syntest det var interessant og spennende å være med i aksjonen. Håper dette er noko som kan komme igjen til neste år.»

Sandra Gjersvoll, Solund ungdomsskole

«Vi blir gjerne med på neste års aksjon. Vi kjørte dette opplegget over fem norsktimer i hele ungdomsskolen ? på tvers av klassene. Vi hadde følgende aktiviteter i tXt-måneden: a) leste i pocketboka og deltok i konkurransen b) laget ønskeliste for innkjøp av bøker c) alle laget hver sin illustrasjon til ett av tekstutdragene d) laget utstilling for hele skolen».

Arne Johansen, Rossefjord skole

Andre tilbakemeldinger

«Guttene i klassen syntes noen av utdragene var «kjedelige»/for jenter. Men de lytter når jeg leser høyt. Jeg kunne godt tenkt meg flere tekster som er humoristiske eller en konkurranse om crossover-litteraturen, kanskje gutta hadde kommet mer med da?»

B.M.

«Jeg tror ikke tekstutdragene dere velger, passer i 8. klasse. Kanskje treffer de ikke «oss i provinsen» i det hele tatt. Kanskje skrives det bare «rare» ungdomsbøker for tiden? Eller dere som står bak utvalget, er så spesielt litteraturinteresserte mennesker at dere ikke «ser» hva en vanlig 13-åring greier å oppfatte i en tekst.»

Liv Røed, Kruseløkka ungdomsskole

«Vi kjørte en felles start med alle 8. klassene i matsalen. Skolesjefen vår var her og leste to av tekstene for elevene. Det var vellykket. For senere aksjoner kunne jeg ønske meg at det fulgte med en lydbok med noen av tekstene. Dette fordi vi har en del svake lesere, men også fordi det kan være greit å variere litt.»

Astrid Aunøien, Kippermoen ungdomsskole

«Alle bøkene ble lånt inn fra biblioteket og skolen har kjøpt inn to eksemplarer av hver av bøkene. Aksjonen er en god måte å bli kjent med nyere bøker på, men korte utdrag gir ikke elevene så stort innblikk ? kanskje bedre med færre tekstutdrag og flere sider fra hver bok?»

Ingrid Jacobsen, Ringstabekk skole

«Tekstutdragene var delvis vanskelige. Illustrasjonene var for abstrakte og vanskelige å koble til utdragene. For høy vanskelighetsgrad for 14-åringer!»

Sigmunn Bugge og Lisbet N. Undlien, Batnfjord skule
Forbedringer basert på erfaringer fra 2002

Informasjon og markedsføring
– Brosjyren bør sendes i to eks. til alle landets ungdomsskoler (jmf ett eks. til rektor og ett til seksjonsleder i norsk).

Aksjonens form og innhold
– Formen på og innholdet i aksjonen må være enklere og bedre tilpasset målgruppen
– Flere av tekstutvalgene må ?treffe? guttene (jmf sjanger/stiltone etc) og utdragene bør muligens være noe lengre enn tidligere.
– Redaksjonsgruppen må i større grad prøve ut konseptet/tekstutdrag på referansegrupper og særlig gutter. Gruppen bør også vurdere om utdragene bare skal være fra bøkenes anslag.

Aksjonsmateriellet
Dårlig økonomi i skolen bør ikke hindre deltakelse i aksjonen, og alle 13-l6-åringer som ønsker å delta bør få hver sin pocketbok. Aksjonsmateriellet bør derfor finansieres med eksterne midler og tilbys gratis eller til en lav pris til skoler, bibliotek og bokhandlere.
Konklusjon og videreføring

Det var nesten dobbelt så stor oppslutning om aksjonen i år sammenlignet med i 2001 da oppslutningen var på 20.000. Ettersom ungdomsskoleelever representerer en gruppe det er særlig vanskelig å nå, er !les godt fornøyd med oppslutningen i år. De fleste ungdommene og formidlerne som har deltatt i aksjonen har uttrykt stor entusiasme over lesing i pocketbøkene og over konkurransen. Enkelte av de yngste ungdommene og de lesesvake har imidlertid opplevd konkurransen som for vanskelig. Konseptet med utdrag fra nye tekster er vellykket og vil bringes videre i arbeidet med aksjonen i 2003. Utvalget bør bestå av flere tekster som særlig appellerer til gutter.

I det store og det hele konkluderer !les ? for tredje året på rad, med en vellykket aksjon, og håper forfatterbesøkene utover våren også denne gangen vil innfri forventningene om flere gode forfatter- og tekstmøter.

PME, 12.12.02