Strategi 2018–2020

Denne strategien varer ut 2020. En ny treårig strategi ble vedtatt på årsmøtet til Foreningen !les 7. mai 2020.

Skrevet mai 8, 2020 i Formidling

Formål

Fra vedtektene:

  • 2. Formål.

Foreningen !les skal arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Foreningen !les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak.

Foreningen !les skal medvirke til et samfunn hvor alle kan inneha de nødvendige leseferdighetene som gjør at de kan nå sine utdannings-, sosiale og kulturelle mål og kan nyte gleden av å mestre disse ferdighetene.

Vi skal stimulere til mer lesing fordi det gir merverdi i form av kunnskap og forståelse, og fordi leseopplevelsen i seg selv gir stor verdi til den som leser. Dette skal komme tydelig fram i vårt arbeid.

Målgrupper og metoder

En lesende befolkning
Foreningen !les skal stimulere til lesing gjennom å vektlegge skjønnlitteraturens og sakprosaens egenverdi. Ved å gjøre et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur på begge målformer tilgjengelig og ved hjelp av deltagende metoder skal Foreningen !les legge til rette for leselyst og –engasjement og bidra til å vekke og utvide interesse og nysgjerrighet for lesing.

Foreningen !les skal ta leseren på alvor ved å legge til rette for litterære samtaler og diskusjoner. Foreningen !les skal framheve lesende rollemodeller, løfte fram ulike lesere og synliggjøre, utfordre og endre stereotype oppfatninger av leseren og av hva god litteratur er. Foreningen !les skal arbeide for å gi leseren mulighet til å oppdage ulike litterære sjangre og tekster for slik å bli bedre kjent med seg selv som leser.

Formidlere
Formidlere er viktige for å nå hele befolkningen. For å nå ut til barn og ungdom, er lærere, bibliotekarer, foreldre og andre formidlere sentrale samarbeidspartnere. I møte med formidlere skal Foreningen !les presentere et bredt utvalg av nyere samtidslitteratur på begge målformer og utvikle materiell til undervisningsformål. Foreningen !les skal holde kurs og foredrag, og gjøre kjent erfaringer fra våre kjernetiltak og prosjekter. Gjennom Foreningen !les skal det være mulig å delta på nasjonale tiltak i nærmiljøet for å øke leselyst og –engasjement.  Foreningen !les skal også arbeide for å være mer synlig for den voksne befolkningen.

Politisk offentlighet
Foreningen !les skal være en offentlig aktør som jobber for at det finnes gode, nasjonale strategier for å fremme leselyst og –engasjement. Foreningen !les skal være en synlig aktør og pådriver for lesing og lesere i ulike medier og på ulike plattformer. I møte med den politiske offentligheten skal Foreningen !les komme med innspill til hvorfor det er viktig å legge til rette for økt satsing på lesing og litteratur og gi konkrete forslag til løsninger til hvordan det best kan gjøres. Foreningen !les skal arbeide for å synliggjøre viktigheten av et kontinuerlig og langsiktig arbeid med lesing og støtte opp om viktigheten av at befolkningen har tilgang på litteratur gjennom innkjøpsordninger og gode rammebetingelser.

Tiltak og prosjekter
Alle tiltakene til Foreningen !les skal være for en eller flere av målgruppene skissert ovenfor.

For perioden har Foreningen !les følgende mål:

– Videreutvikle eksisterende velfungerende tiltak
– Ha tiltak og prosjekter rettet mot de første leveårene. Fokus på tidlig innsats
– Hele skoleløpet skal ha skreddersydde gode tilbud fra Foreningen !les
– Ha tiltak og prosjekter på arenaer utenfor skolen

Eksisterende tiltak

Tiltak og prosjekter rettet mot de første leveårene
I løpet av perioden ønsker Foreningen !les å etablere en norsk variant av Bookstart. Bokstart har som mål å gi barn og foreldre et lesende fellesskap, styrke språkopplæringen fra tidlig alder og gi foreldre og barn et positivt møte med sitt lokale bibliotek og helsestasjon. Gjennom å gi barn og deres foreldre en bokgave i løpet av barnets første leveår, ønsker vi å legge til rette for et godt og livslangt forhold til språket og litteraturen. Foreldre og barn får utdelt bok og informasjonsmateriell på helsestasjonen allerede i barnets første leveår, i tett samarbeid med bibliotekene.

Tilbud til hele skoleløpet
Foreningen !les skal videreføre og videreutvikle allerede eksisterende tiltak i skolen. Alle tiltakene i skolen er alderstilpassede, de har egne lærerveiledninger og nettsider. Det er alltid elevenes engasjement i og mening om litteraturen som er målet med tiltakene. Vi skal vise ulike innganger til å motivere elevene til å lese mer. Lærerveiledningen skal gi lærerne inngang til å jobbe med samtidslitteraturen på andre måter enn man ellers gjør i klasserommet.

Foreningen !les skal videreføre tiltak som i dag tilbys utvalgte elever på barnetrinnet samt alle elever i ungdomsskolen og i den videregående skolen. I tillegg skal Foreningen !les jobbe for å få et tilbud til alle elever på barneskolen.

Foreningen skal også fortsette med tiltak der noen klasser deltar spesifikt og får ekstra oppfølging slik det i dag blant annet er i arbeidet med Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen. Ved slike tiltak skal geografisk bredde og variert skoletype vektlegges.

Flere aksjoner og prosjekter på alternative arenaer

Poesislam: Foreningen !les skal fortsette å arrangere Norgesmesterskap i poesislam og samarbeide med slam-miljøet om videre utvikling. Videre skal Foreningen !les være en ressurs i utviklingen av samarbeidet i det nordiske slammiljøet og bidra med vår erfaring inn i nettverket rundt poesislam.

Litteraturskap – Norge: Foreningen !les ønsker å synliggjøre Norge som en lesende kulturnasjon. Alle fylker vil få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap. Disse skal være synlige og stå lett tilgjengelige i det offentlige rom. Vi ønsker å synliggjøre og øke tilgjengeligheten av litteratur, å øke statusen til lystlesningen og å bevisstgjøre befolkningen som lesere. Vi ønsker å framheve litteratur som kunst der folk ferdes. Litteraturskapene vil fungere som et lavterskeltilbud for befolkningen som lett skal kunne skaffe seg en bok å lese. Lesing generer mer lesing.

Mindre aksjoner/aktivitetsuker: Foreningen !les ønsker å ha flere mindre aksjonspregede aktiviteter, som for eksempel markering av Verdens bokdag, bygge opp en høytlesningsdag og lignende.

3-årig lesesatsning – Norge leser 2019-2021: Norge er hovedland under Bokmessen i Frankfurt i 2019. I den forbindelse ønsker Foreningen !les å få til et nasjonalt leseår med en rekke ulike aktiviteter for hele befolkningen.

Digitalisering
Alle våre prosjekter har egne hjemmesider med utvidede nettressurser. Her kan brukerne legge inn egne anmeldelser, finne lydfiler til bøker vi arbeider med og legge igjen kommentarer til de ulike prosjektene. E-utlån av bøker brukes også i våre prosjekter.

Informasjon
Foreningen !les skal være en synlig aktør som setter lesing på dagsorden. Foreningen skal være til stede i tradisjonelle medier, bransjespesifikke litteratur- og utdanningsmedier og i sosiale medier. Nettsidene er en svært viktig informasjonskanal, og disse skal oppdateres og utvikles løpende.

Foreningen !les skal aktivt bidra som foredragsholder på relevante seminarer, konferanser og arrangementer, og ta initiativ til å delta i debatter og politiske møter når dette er relevant.

Nasjonale og internasjonale nettverk
Foreningen !les skal i perioden videreføre og styrke samarbeidet med EURead, et europeisk nettverk av organisasjoner som arbeider for å fremme lesing og leseferdighet i hele Europa. Dette europeiske nettverket ønsker å samarbeide om å lage et europeisk prosjekt kalt «Europa leser». Videre ønsker nettverket å lage en internasjonal konferanse om Bookstart.

Foreningen !les skal i perioden videreutvikle samarbeidet med andre relevante aktører. Bibliotekene har alltid vært viktige samarbeidspartnere for Foreningen !les. Det er et mål å ytterligere styrke dette samarbeidet, både med lokale folkebibliotek, skolebibliotek og fylkesbibliotekene.

Foreningen !les skal ha et aktivt kulturpolitisk samarbeid med andre organisasjoner og relevante aktører innenfor feltet. Et slikt samarbeid styrker hele organisasjonsfeltets politiske arbeid.

Organisasjon og økonomi
Foreningen !les har en stabil organisasjonsstruktur og skal arbeide for å videreføre denne. Det er et mål å øke antall medlemmer. Foreningen !les skal i politiske møter være tydelige på at foreningen representerer hele bokbransjen og dens innsats for lesing. Tilsvarende er bransjen en viktig ambassadør for foreningen og for lesetiltak generelt.

Foreningen !les har en økonomisk modell der både det offentlige og sentrale aktører i bokbransjen bidrar med midler til drift og prosjekter. Det er en forutsetning for Foreningen !les sin virksomhet at staten bidrar økonomisk til driften. Ambisjons- og aktivitetsnivået må justeres i henhold til foreningens økonomiske situasjon. Det er et mål for Foreningen !les å finne flere og mer langsiktige inntektskilder.