Høring i Familie- og kulturkomiteen

Foreningen !les var torsdag 2. november på høring Stortingets familie- og kulturkomité. Her kan du se opptak fra høringen og lese vårt høringsnotat til komiteen.

Skrevet november 3, 2017 i Lærer ungdomsskolen, Meninger og innlegg, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Se høring her

Les høringsnotat under:

Til komité: Familie- og kulturkomiteen
Angående sak: Statsbudsjettet 2018 (kapittel 320, post 55

OM FORENINGEN !LES
Foreningen !les jobber for å stimulere leseinteressen i befolkningen og gi flere tilgang på litteratur og gode leseopplevelser. En samlet litteraturbransje står bak foreningen som årlig har aktiviteter der nærmere 260 000 barn og ungdom og 6 000 formidlere deltar.

De 40 medlemsorganisasjonene fra hele bredden i bok-Norge bidrar med betydelig direkte og indirekte støtte. Foreningen !les mottar også grunnstøtte gjennom Kulturrådet og prosjektstøtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Foreningen !les har tiltak i barneskolen, ungdomsskolen og i videregående skole i hele landet, og på alternative arenaer som f. eks. idrettsarenaen. Vi er også arrangør av Norgesmesterskap i poesislam. Alle tiltakene til Foreningen !les er gratis og nasjonale.

STYRK KULTURRÅDET (kapittel 320, post 55)
Foreningen !les ser positivt på at Norsk kulturfond har fått en beskjeden økning i årets forslag til statsbudsjett, men vi registrerer at økningen ikke tilsvarer den generelle prisveksten i samfunnet for øvrig. For organisasjoner som oss som mottar driftsstøtte fra Norsk kulturfond, er dette bekymringsfullt. Vi vil i realiteten oppleve en realnedgang i tilskudd som videre kan gå ut over drift og aktivitetsnivå. Norsk kulturfonds tildeling i fjor var ikke indeksregulert, noe som igjen resulterte i at driftstilskuddet for organisasjoner ikke ble indeksregulert for 2017. Vi opplevde en realnedgang og kutt i våre budsjetter. Når årlig prosjektstøtte fra Utdanningsdirektoratet heller ikke tar høyde for konsumprisindeks, får vi stadig færre midler til gjennomføringen av våre prosjekter. Foreningen !les opplever at det likevel er en forventning om at vi skal opprettholde et like høyt aktivitetsnivå og et ønske om å utvide til flere målgrupper.

For Foreningen !les er grunnstøtten essensiell. Den gir oss forutsigbare rammevilkår, handlingsrom og mulighet til å utvikle nye tiltak og prøve ut nye ideer. Samtidig sørger grunnstøtten for at vi kan ha stabilitet i eksisterende og vellykkede prosjekter som har høy etterspørsel.

Et bredt tilfang av litteratur på norsk bidrar til å bevare og fornye norsk språk og kultur. Å bidra til en offentlighet der hovedspråket er norsk, både bokmål og nynorsk, åpner for bred medvirkning og deltakelse. Norsk kulturfond skal bidra til bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og god tilgjengelighet for alle. Foreningen !les sørger for å spre litteratur på begge målformer og i alle sjangre til barn og unge i hele landet. Vi legger til rette for litterære opplevelser og samtaler, formidler kvalitetslitteratur og etablerer møter rundt litteraturen. Vi utfordrer leserne, gir dem en arena til å oppdage litteratur, men også til å utvikle leseinteresse og ytre sin mening om det de leser.

Et samlet redusert tilskudd til Foreningen !les i 2017 har særlig gått ut over sakprosasatsingen i ungdomsskolen – en satsing som ellers anbefales på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 125 000 elever mister i 2018 en lesesatsning de tidligere har vært del av. Vi opplever videre at det er et sterkt ønske fra lærere på barneskolen at det skal komme lesetiltak også på deres klassetrinn. I dag mangler 3.-, 4.- og 5.-trinn et tilbud fra Foreningen !les. Tilsammen regner vi med at 250 000 flere elever ville vært med på et lesetiltak om de fikk muligheten.

Foreningen !les er en viktig samarbeidspartner for bibliotek og bibliotekarer. Vi bidrar i arbeidet med å utvikle formidlerrollen og sørger for å få litteratur ut til leserne. Det er viktig at folke- og skolebibliotek blir et satsningsområde med gode økonomiske betingelser.

Videre vil vi understreke nødvendigheten av at kunstnerne får gode arbeidsvilkår ved å øke antall arbeidsstipend og sikre at kunstnerne mottar samme prisvekst som samfunnet for øvrig. Frankfurt 2019 er Norges største internasjonale kulturbegivenhet noensinne. Foreningen !les synes det er et paradoks at Utenriksdepartementets støtte til kultur samtidig kuttes.

EN LESENDE BEFOLKNING
I dag er situasjonen den at mange nordmenn leser. Dette har ikke kommet av seg selv. Skal vi opprettholde dagens lesenivå og samtidig inkludere enda flere i det lesende fellesskapet, er gode og kvalitetssikrede tiltak og nasjonale satsinger på lesing sentralt. For å få til dette, foreslår Foreningen !les:

  • En treårig nasjonal lesesatsning 2018 – 2020. En lengre satsning der nye tiltak får en sjanse til å etablere seg framfor kortsiktige prosjekter. Aktivitet kan knyttes til at Norge er hovedland under bokmessen i Frankfurt i 2019. En treårig nasjonal lesesatsning vil gagne alle i Norge som ikke er til stede på bokmessen.
  • Etablering av Bokstart i Norge etter europeisk modell og i nær dialog med Kulturrådet i Sverige som har ansvaret for et tilsvarende nasjonalt tiltak. Barn og foreldre får utdelt bok og materiell om høytlesning allerede i barnets første leveår. Det er godt dokumentert at tidlig innsats til alle barn uavhengig av sosioøkonomisk eller kulturell status gir barn like muligheter til å lykkes i samfunnet for øvrig.
  • Lov om skolebibliotek. Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek. Slik er det ikke i dag. I tillegg bør alle elever ha tilgang til gode Et godt skolebibliotek tilfører elevenes opplæring viktige elementer innen leseferdigheter, dybdelæring, dannelse og kritisk tenkning i et stadig voksende og komplisert informasjonssamfunn. Gode skolebibliotek introduserer barn og unge for litteratur tidlig.

Foreningen !les anmoder komiteen til å be departementet se på plasseringen av Foreningen !les med det utgangspunkt at man skal sikre forutsigbare rammevilkår, og et nivå på tilskuddet som gjør det mulig med satsing på hele skoleløpet, etablering av Bokstart og en treårig lesesatsning.

Kontakt:
Silje Tretvoll
Daglig leder i Foreningen !les
Tlf.: 928 15 434
E-post: silje@foreningenles.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *