Årsmøtet til Foreningen !les: Sats på skolebibliotek

Foreningen !les sitt årsmøte 23. mai oppfordrer alle partiene på Stortinget til å utarbeide og innføre en egen lov om skolebibliotek. Les hele resolusjonsforslaget her.

Skrevet mai 23, 2017 i Bibliotek/lærer, Formidling, Lærer ungdomsskolen, Lærer videregående, Meninger og innlegg, Nyheter Legg inn kommentar

Resolusjonsforslag fra styret i Foreningen !les
Oslo 23. mai 2017

Til partiene på Stortinget

Sats på skolebibliotek

Gode og velfungerende skolebibliotek er viktige i utviklingen av leseferdigheter og leselyst blant elever. Dette gjelder uavhengig av bosted og foreldrenes utdanning og yrke. Gode skolebibliotek bidrar til at elever har tilgjengelig litteratur innen skjønnlitteratur og sakprosa, og til at de møter kompetent personell som kan bidra med formidling, informasjonsinnhenting og kildekritikk. Skolebibliotek er også sentral i arbeidet med å utjevne sosiale og digitale forskjeller blant elever med ulik bakgrunn, og en viktig arena for læring og lesing i alle fag.

Det finnes mye forskning som underbygger viktigheten av gode skolebibliotek og kvalifiserte ansatte i utviklingen av elevers lesekompetanse og utdanningskarriere. Undersøkelsen «Linking School Libraries and Literacy» (2010) understreker for eksempel at det er en sterk forbindelse mellom hvor gode lesere elevene er og hvor ofte de bruker skolebiblioteket. Tilgangen på bøker og bibliotekets betydning for bedre skoleresultater trekkes blant annet frem som viktige årsaker til at elevene bruker biblioteket. En studie fra «Library Research Service» (2012) fremhever verdien av fulltidsansatte skolebibliotekarer som sentrale i utviklingen av leseferdigheter. Elever ved skoler med ansatte bibliotekarer gjorde det betraktelig bedre på tester enn skoler uten bibliotekarer. «School Library Research Summarized: A Graduate Class Project» (2013) fastslår at skolebibliotekarer og -bibliotek er viktige for elevenes akademiske resultater, og for livslang læring og lesekompetanse. Et godt skolebibliotek har ifølge undersøkelsen sertifisert personell, oppdaterte boksamlinger og teknologisk utstyr til å utvikle digitale ferdigheter. Det er også her et tett samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer.

Tilgang til skolebibliotek er en rett som er lovfestet i opplæringsloven (§ 21-1.Tilgang til skolebibliotek). Lov og forskrifter sier imidlertid ingenting om hvordan skolebibliotek skal drives og hvilke ressurser de skal ha. Satsing på skolebibliotek avhenger i for stor grad av økonomi og prioriteringer i kommunene. Noen er flinke til å satse, mens andre ikke er det. Dette fører til store forskjeller i hvilket skolebiblio­tektilbud elever får og har i Norge.

Foreningen !les mener skolebibliotekene må styrkes og bli enda bedre ressurser i elevenes utdanningsløp. Skolebibliotek er en helt sentral arena for å utvikle leseferdigheter, litteraturinteresse og kritisk tenkning blant elevene. Skolebibliotek må være attraktive steder for elevene å oppholde seg i. De må ha kvalifisert personell og tilgjengelig og oppdatert litteratur innen både skjønnlitteratur og sakprosa. Det må også etableres et tettere samarbeid mellom skolen og bibliotekene, og mellom lærerne og bibliotekarene. Slike satsningsområder er helt avgjørende for at enda flere skolebibliotek og bibliotekarer skal bli den ressursen de kan være for elevene.

Bedre skolebibliotek krever engasjement og vilje fra politisk hold. Ansvaret for å styrke skolebibliotek må komme fra Storting og regjering slik at det ikke er opp til velvillige rektorer og dedikerte lærere og bibliotekarer ved hver enkelt skole om elever har tilgang til gode skolebibliotek.

Sammen med en rekke andre organisasjoner har Foreningen !les skrevet brev til kunnskapsministeren. Vi har vært på møte med statsråden og kommet med innspill til hva som bør gjøres for å sikre bedre skolebibliotek.

Nå er det tid for handling. Skolebibliotek må styrkes slik at elevene er sikret ressurser og trygge rammer i utviklingen av lære- og leselyst.

Foreningen !les sitt årsmøte 23. mai oppfordrer alle partiene på Stortinget om å utarbeide og innføre en egen lov om skolebibliotek.

Les hele Årsmeldingen til Foreningen !les her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *