Lærerveiledning 2014

Denne lærerveiledningen inneholder tips og ideer som vi håper kan inspirere dere i arbeidet med å legge til rette for at elevene utvikler leselyst og engasjement for lesing.

Last ned lærerveiledningen som PDF her.

I den reviderte læreplanen i norsk står det at «opplæringen i lesing skal stimulere elevens lyst og evne til å lese og skrive, og innebærer at eleven skal lese ulike tekster, både for å lære og for å oppleve.» Elevene må derfor få «engasjere seg i tekster og få innsikt i andre menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft.» Litteraturen spiller her en nøkkelrolle. Den gode leseopplevelsen er sentral for å skape engasjement for lesing blant unge. Oppgavene i denne lærerveiledningen legger vekt på å la elevenes opplevelser komme til orde og å få frem mulighetene i litteraturen. Utdrag og oppgaver skal stimulere til leselyst, gi rom for utveksling av tanker, synspunkter og meninger, og bidra til refleksjon over den litterære erfaringen.

Lærerveiledningen er tredelt. Oppgavene i den første delen er ment å brukes på antologien, Handling bak ordene, i sin helhet. Her velger elevene selv hvilke utdrag de leser, og gjør oppgavene med utgangspunkt i de utdragene de har lest. I den andre delen vil du finne opplegg der klassen kan arbeide med enkeltutdrag fra antologien. Her er det oppgitt hvilke av målene i læreplanen hvert av oppleggene dekker. Den tredje delen er forslag til bonusoppgaver klassen kan jobbe med. I tillegg finner dere bonusspor på nettsidene, txt.no, i feltet under hvert utdrag, som dere kan bruke som dere ønsker

Prosessorientert lesing

Den didaktiske rammen rundt oppleggene er prosessorientert lesing, en god og fleksibel metode for å vekke lyst og engasjement for litteratur. Vi har delt opp alle oppgavene i fasene – før, under og etter lesingen. Målet er at teksten åpnes for elevene, og de får bidra aktivt med utgangspunkt i egne opplevelser og erfaringer. Samtidig får du som lærer muligheten til å fungere som modell i de delene av lesingen der du mener at elevene dine trenger støtte.

Mange ulike aktiviteter kan gjennomføres med et slikt metodeverk. Det er derfor også mange muligheter for å variere den leseundervisningen som finner sted i en slik didaktisk ramme, og du har gode muligheter for å kombinere de konkrete forslagene i lærerveiledningen med dine egne favoritter dersom du ønsker det.

Vi håper dere lar dere inspirere av tekstene i antologien og finner nytte i noen av forslagene til opplegg i denne lærerveiledningen. Vi håper også at dere som lærere gir elevene tid til å diskutere og legger til rette for at elevene kan lese videre på egenhånd, også etter at arbeidet i klasserommet er over.

Tilbakemelding

For å lage en god antologi er vi avhengig av tilbakemeldinger fra dere som bruker den i skolehverdagen. Vi oppfordrer alle klasser til å delta i årets klassekonkurranse og håper vi får inn mange ærlige og velbegrunnete ‘anmeldelser’ av årets tXt-antologi (les mer om årets konkurranser her). I tillegg sender vi ut et skjema for tilbakemeldinger til alle dere lærere i løpet av høsten, og vi blir svært takknemlig for alle som svarer.

Lykke til med det viktige arbeidet dere gjør for å spre engasjement for lesing og interesse for litteratur blant elevene!

Hilsen Foreningen !les

Lærerveiledningen er utarbeidet av Troels Posselt og Kristin Li i Foreningen !les. Begge er utdannet lærere og har erfaring fra norskfaget i skolen.

Undervisningsopplegg til txt 2014 – Handling bak ordene

Del 1 Førlesing

A. Hva tror du boka handler om?
1. Les tittelen. – Hva tror du boka handler om?
2. Hva tenker du på når du leser tittelen og ser omslaget?
Hvilke følelser eller assosiasjoner får du? Skriv stikkord.
3. Del stikkordene i klassen eller i grupper. Får dere nye tanker, ideer, assosiasjoner – skriv dem ned!

B. Hvilke bøker har du lyst til å lese?

1. Bla i antologien, Handling bak ordene, og les ingressene til de ulike utdragene.
2. Velg noen utdrag du har lyst til å lese, og noen du ikke tror du vil like.
3. Begrunn valgene dine.

Utdrag jeg har lyst til å lese: Fordi:

Utdrag jeg ikke tror jeg vil like: Fordi:

Del med klassen eller gruppa hvilke bøker du har valgt.

Del 2 Underveis

A. Leselogg
Les utdragene fra bøkene du valgte fra antologien Handling bak ordene.

Noter i denne leseloggen mens du leser.

Setter utdraget i gang bestemte følelser?
Er det noe som gjør deg:

 • irritert?
 • glad?
 • sint?
 • trist?
 • skuffet?
 • tankefull?
 • overrasket?
 • engasjert?

Hvilke personer er viktige i utdraget?
Noter stikkord om personene.
Hvem forteller?

Noter spørsmål til det du ikke forstår i teksten:
Er det noe du lurer på, noe som gjør deg nysgjerrig?

Er teksten skrevet på en spesiell måte?
Er det for eksempel mye dialog? Er det mye beskrivelser?
Hvordan er språket?

Noe annet du har lest som minner deg om det du leser nå?

Noe du bare kom til å tenke på?

Del 3 Etterlesing

A) Tenk på et utdrag du likte eller ikke likte å lese. Prøv å beskrive hvordan du opplevde å lese dette utdraget?

Når du beskriver leseopplevelsen din kan du for eksempel bruke noen av disse igangsetterne:

Da jeg leste, la jeg merke til…

 • Jeg synes at…
 • Jeg likte godt da…
 • Jeg ble irritert over…
 • Det gjorde inntrykk på meg at…
 • Hvis jeg var…
 • Jeg ble skuffet over…
 • Jeg ble overrasket over…
 • Slutten var…
 • Jeg likte teksten fordi…
 • Jeg likte ikke teksten fordi..

B) Etter at du har lest utdrag fra Handling bak ordene, kan du dele leseopplevelsen din med klassen eller gruppa. Ta utgangspunkt i notatene dine og setningene med igangsettere. Si også noe om hvordan forventningene dine ble møtt. Stemmer opplevelsen din av tekstene overens med det du først tenkte da du så tittel, bokomslag og ingress?

C) Utgangspunkt for litterær samtale/ vurdering
Disse punktene kan brukes når klassen snakker om ett av utdragene i antologien. De kan også brukes når du vil fordype deg i ett av utdragene du har lest. Du kan bruke dem som tips til hvordan du kan skrive en bokanmeldelse eller forberede en bokpresentasjon. (Hvis du vil anmelde hele antologien: Les om konkurransen på her.)

Se nærmere på det utdraget du likte best eller på det du likte minst. Si noe om hva som gjorde at du likte eller ikke likte dette utdraget. Her er noen forslag til hvordan du kan gå fram når du skal si din mening om en tekst.

-Synes du tittelen og omslaget passer til utdraget?

-Er utdraget fengende? Er det ytre eller indre spenning? Skjer det mye, eller er det mest tanker og skildringer? Hvordan slutter utdraget? Får det deg til å tenke på hva som skjer videre? Brått, uventet, overraskende? Ord som kan sammenfatte opplevelsen: gripende, troverdig, overraskende, morsom, ekkel, treg.

-Er det lett å leve seg inn i teksten, lett å kjenne seg igjen? Hva var det som gjorde at du levde deg inn i handlingen (eller ikke)?

-Hvilket inntrykk har du av personene? Forklar hvorfor du har dette inntrykket. Hvordan er forholdet mellom personene i teksten? Har det noe å gjøre med hvordan teksten er fortalt? Hvem har synsvinkelen i teksten? Fra hvilke øyne ser vi det som skjer?

-Er historien troverdig, eller er det som skjer ikke realistisk? Tenk også på karakterer og miljø. Virker personene og miljøet ekte?
(I ei fantasy-bok er det sannsynlig at det dukker opp trollmenn med magiske krefter. I disse tilfellene må du spørre deg om det er troverdig i forhold til sjangeren og bokens fortelling. Ikke i forhold til virkeligheten. Synes du magien fungerer?)

-Hvordan er språket? Hvordan synes du språkbruken passer til innholdet, til personene og de emnene som tas opp? Var utdraget lett å lese? Hvorfor eller hvorfor ikke?

-Er teksten original, eller ligner den på andre bøker du har lest eller hørt om?

-Hva vil du si at teksten handler om? Gir den deg noe å tenke på? Har teksten noe viktig å si deg, noe viktig å si til andre? Forteller teksten noe om å være ung, eller sier noe som ungdom trenger/ liker å lese om?

-Hva er tekstens svakhet? Hva irriterte deg? Hva er tekstens styrke? Hva var det beste med teksten? Er det noe i teksten som du synes det ville være interessant å diskutere?

-Si din mening: Hvorfor er dette det beste/ det dårligste utdraget? Hvorfor er dette bedre/dårligere enn andre? Vil du anbefale det til andre?

Opplegg om litterær smak og kvalitet

Be elevene tenke over hvilke bøker de liker og hvorfor de liker akkurat disse bøkene.

A) Hvilke bøker liker vi?
Be elevene tenke over hvilke bøker de liker, og hvorfor de liker akkurat disse bøkene.

Oppgaven kan konkretiseres på følgende måte:

Be elevene lage hver sin liste over bøker de liker. Det kan være nye eller gamle opplevelser, romaner, fortellinger, sakprosa, tegneserier osv. Har de en favoritt?
Be dem velge ut den eller de bøkene som de liker aller best og begrunne eller forklare – ev. skriftlig – hvorfor det er nettopp disse 3 bøkene, for eksempel, som har gitt dem de beste leseopplevelsene. Hva er det som gjør at de har likt disse bøkene? Hvor viktig er handlingen? Er bøkene spennende? Morsomme? Gripende? Overraskende? Troverdige? Er det emnet/tema som er interessant eller behandlet på en interessant måte? Er det pga. personer man blir glad i, beundrer fordi de er annerledes, kule osv.? Er bøkene godt skrevet? Har de en god slutt? Annet? Er det noen som er skrevet av samme forfatter? Noen som er i samme sjanger?

Det er viktig at det kommer tydelig frem at læreren er oppriktig interessert, og at elevene prøver å være så ærlige og presise som de klarer når de begrunner valgene sine.

Du kan ev. også be elevene skrive ned et par bøker som de har mislikt. Hvordan er disse bøkene? Hva er det som gjør at de ikke har likt dem?

Be også elevene tenke tilbake på bøker de har likt da de var yngre. Hvordan var disse bøker, og hvorfor likte de dem? Har smaken deres endret seg?

B) Samtale i hel klasse om litterær kvalitet
Be elevene dele favorittene deres med klassen. Skriv titlene på tavla. Er det bøker som blir nevnt mange ganger, er det noen som bare få har klart å oppdage?

Snakk deretter om hva elevene synes kjennetegner gode bøker de har lest. De kan med fordel bruke begrunnelsene som de har notert i oppgaven over. Hva er det viktigste for at man skal lese og like en bok?

På bakgrunn av samtalen forsøker klassen å bli enige om 5-10 punkter som kjennetegner en god ungdomsbok. Lærer og elever noterer disse kriteriene til senere bruk.

Lag teater, film eller hørespill

Forslag til utdrag: The Rise and Fall of Gøran Trovåg, Goliat eller Alt jeg sier er sant

A. FØR:

Klassediskusjon
Diskuter i klassen hva det er som skiller teater, film eller hørespill fra litteratur.
Hvor viktig er dialogen? Hvor viktig er andre effekter? Og hvordan kan man framstille det som ikke sies? Hva kan man kommunisere gjennom mimikk, kroppsspråk og tonefall? Går det an å fortelle ved hjelp av musikk eller andre lydeffekter?

B. UNDERVEIS:

Les utdrag fra antologien som kan egne seg for dramatisering.
For eksempel: Alt jeg sier er sant, Goliat eller The Rise and Fall of Gøran Trovåg
Mens du leser, tenk på passasjer som egner seg til dramatisering. Her kan det være lurt å velge en passasje hvor det er flere enn en person og hvor det er dialog.
Markér med blyant eller post-it lapp i teksten.

C. ETTER:

Gå sammen i par eller små grupper og del passasjene dere fant med hverandre.
Bli enige om en passasje dere vil dramatisere.
Skriv et lite manus med replikker, scenehenvisninger, hvilke lydeffekter dere vil bruke osv.
Øv på scenen og framfør den for klassen.
Her er det også mulig å lage kortfilm eller hørespill og presentere det for klassen.

Oppgaven dekker følgende kompetansemål:

– lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangre og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger
– samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering
– beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Ekstraoppgaver:

Skriftlige oppgaver
• Skriv en anmeldelse
Velg det av utdragene i Handling bak ordene som du likte aller best. Gå på biblioteket og lån boken utdraget er hentet fra. Skriv deretter en anmeldelse av boken. Du finner hjelp til å skrive en god anmeldelse på uprisen.no.

• Anmeld en ungdomsbok fra 2014
Flere av forfatterne bak utdragene i årets tXt-antologi er aktuelle med nye bøker i 2014. Bøkene er tilgjengelige på biblioteket. Velg en av de norske forfatterne som er med på tXt – eller en annen norsk ungdomsbok fra 2014 – og skriv en anmeldelse. Anmeldelsen kan du sende til uprisen.no der du også finner en oversikt over hvilke bøker du kan anmelde og hjelp til å skrive din anmeldelse. Hvis du sender anmeldelsen før 20. desember 2014 er du både med på å bestemme hvem som vinner Uprisen – årets ungdomsbok, og deltar i konkurransen om å vinne en Mac Book Air.

• Skriv om et forfatterskap
Velg et av utdragene som du likte i årets tXt-aksjon og skriv en presentasjon av forfatteren av utdraget.
Forslag til innhold: en kort beskrivelse av forfatterens biografi og hva han/hun har skrevet. Skriv om hva forfatteren er opptatt av og har skrevet om og hvorfor du synes at dette er interessant. Det kan være en god idé å presentere en eller flere av bøkene (eller utdraget fra tXt) mer grundig med vekt på din leseopplevelse.

• Skriv en skjønnlitterær tekst
Ta utgangspunkt i et av utdragene i årets tXt-antologi og skriv en fortelling med utdraget som inspirasjon. Du står fritt til å la deg inspirere av din leseopplevelse. Kanskje vil du skrive om samme tema eller skrive om noen av personene?

• Skriv en fortelling
Finn et sitat som du liker i et av utdragene i årets tXt-antologi. Ta utgangspunkt i sitatet og skriv en skjønnlitterær tekst der sitatet inngår.

Muntlige oppgaver:

• Bokpresentasjon
Velg utdraget du likte aller best. Gå på biblioteket og lån boken utdraget er hentet fra. Les boken og presenter den muntlig med vekt på din leseopplevelse, hva du synes er bra med boken og hvordan den har gjort inntrykk. Hvis du ønsker tips til punkter du kan ha med, finner du en oppskrift her: http://uprisen.no/hvordan-skrive-en-anmeldelse/

• Presentasjon av utdrag
Velg to utdrag fra tXt-aksjonen som du liker godt og som har likhetstrekk, tilhører samme sjanger, har samme tema, har personer som har gjort inntrykk på deg. Forbered en muntlig presentasjon av utdragene.

Forslag til innhold: Forfatternes biografi, andre bøker de har skrevet, bøker du synes virker interessante og hvorfor. Presenter også de valgte utdragene og forklar hvorfor du mener de har likhetstrekk, hvorfor de tilhører samme sjanger osv. Ta med hvordan tekstene har gjort inntrykk på deg og hvorfor.

Tips til videre lesing om leseglede og litterær kompetanse:

Hennig, Åsmund, Litterær forståelse. Innføring i litteraturdidaktikk. Gyldendal, Oslo 2011

Lillevangstu, Marianne, Elise Seip Tønnesen og Hanne Dahll-Larssøn (red.), Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Fagbokforlaget 2007

Kverndokken, Kåre (red.), Gutter og lesing. Fagbokforlaget 2013

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/Lesing/Ressurser/Lesing-i-norsk1/Hvordan-gjennomfore-litterare-samtaler/