Maggie O’Farrell: Jeg er, jeg er, jeg er.

FØR:

Samtale i hel klasse

Se på forside, tittel og kategori.
Snakk først om hva elevene legger merke til på forsiden.
Ta deretter opp betegnelsen «sakprosanovelle».

Begrepet er et selvmotsigende begrep: Kan sakprosa ta i bruk skjønnlitterære grep som novellen?
En av de mest tydelige tendensene i de siste årenes samtidslitteratur har vært hvordan sakprosaen har nærmet seg skjønnlitteraturen og hvordan skjønnlitteraturen nærmer seg sakprosaen. I fortellingen Hals 1990 smelter dette sammen.

Jeg er, jeg er, jeg er. Et hjerteslag fra døden er en memoar av den skjønnlitterære forfatteren Maggie O´Farrell. Strukturen for memoaren er at hun har tatt utgangspunkt i alle de 17 gangene hun har vært tett på døden, i form av at hun selv, eller noen som står henne nær, har vært i nærkontakt med døden. Dette har resultert i en nyskapende memoar som består av frittstående fortellinger, som nærmer seg novellen i form.

Snakk om i hvilken grad en sakprosatekst kan ha skjønnlitterære kvaliteter.
– Hva betyr det, i så fall?
– Hvilke forventninger har dere til teksten?

 

UNDERVEIS:

Sitatlogg

Elevene velger en eller flere sammenhengende setninger som gjør inntrykk på dem. Det kan f.eks. være fordi setningene er:

– Spennende
– Overraskende
– Skrevet slik at stemningen i utdraget kommer tydelig frem
– En god skildring/beskrivelse
– Et vendepunkt i teksten

Be elevene lese høyt det beste sitatet i par og/eller i klassen

 

ETTER:

1. Personlig mening
Individuelt arbeid.

Be elevene ta stilling til utdraget:
– Likte du utdraget?
– Hva er de 3 viktigste grunnene til at du liker/misliker teksten?

2. Finn argumenter
Gruppesamtale.

Elevene jobber i grupper på 4-5 elever. Be dem snakke sammen i gruppene om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Lag to lister: én liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og én liste over ting som trekker ned (argumenter mot).

På listen over argumenter for kan det for eksempel stå:
«Jeg synes at… det var et fint utdrag fordi hun klarte å få frem hvor utsatt hun var.»

På listen over argumenter mot kan det for eksempel stå:
«Jeg likte ikke… slutten på teksten fordi den var mindre spennende enn da hun var på fjellet.»

Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

3. «Streken»

Når dere har snakket om utdraget og skal forberede selve avstemmingen, kan «streken» være en måte å konkretisere prosessen på i klasserommet.

Metoden er beskrevet nærmere i det undervisningsopplegget som knytter seg til utdraget fra Eg får aldri sjå verda igjen og finnes her.

«Streken» kan avsluttes ved å diskutere utdraget i klassen og deretter å forsøke å komme frem til en felles vurdering der elevene plasserer seg i forhold til hva de mener om følgende spørsmål:

– Teksten fra Jeg er, jeg er, jeg er. Et hjerteslag fra døden. Hals 1990 er god. – Enig eller uenig?

Ev. kan også ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hvilket inntrykk får dere av fortelleren?
– Hva er det som gjør at hun blir så redd når hun møter fuglekikkeren på fjellet?
– Opplever du denne teksten som skremmende? Hvorfor? Hvorfor ikke?
– Hvilket instinkt er det hun bruker for å komme seg ut av situasjonen?
– Tror du hun har lært noe av selvforsvarskurset hun har gått på?
– Hva tenker du om hvordan hun klarer å snu situasjonen?
– Hva tenker du om politimannen som hun henvender seg til etter at hun har kommet tilbake fra turen?
– Hvordan opplever du det når etterforskerne kommer for å intervjue henne?
– Har du noensinne vært tett på døden?
– Hvordan ville du beskrevet det til en som står deg nær?

– I hvilken grad mener dere at det går an å skille mellom hva som er skjønnlitterært og hva som er sakprosa ved denne teksten?
– Er det viktig for din opplevelse av fortellingen at dette er noe som forfatteren har opplevd i virkeligheten?

Det var den tyske forfatteren Goethes som var den første til å innføre novelle-begrepet (les ev. mer om dette i bonussporet til teksten på nettsidene til Rein tekst).
Han definerte bl.a. sjangeren ved hjelp av begrepet uhørt begivenhet.
– I hvilken grad mener dere at et slikt begrep kan brukes om slutten på teksten?
– Er denne fortellingen en slik uhørt begivenhet?

 

Skriveoppgave: 
Har du noensinne vært tett på døden?  Hvordan ville du beskrevet det til en som står deg nær?
Skriv en jeg-fortelling om det.

 

Aktuelle kompetansemål:

– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)