Bjørn Vatne: Nullingen av Paul Abel

Dette opplegget passer også i arbeidet med Fritt Ord-konkurransen 2019-2020

FØR:
Klassesamtale.

Sjangeren er cli-fi.
– Vet dere hva dette begrepet dekker over? (Se ev. en forklaring i bonussporet, under utdraget på nettsidene. Her er direkte-lenke.)
– Kjenner dere til andre eksempler på denne sjangeren, innen bøker, filmer, TV-serier, spill?
– Hva kjennetegner i så fall disse bøkene/filmene/spillene?
– Hvilke forventninger har dere til en bok i denne sjangeren?

Les ingressen.
– I hvilken grad passer beskrivelsen i ingressen til de forventningene dere har til sjangeren?
– Får dere lyst til å lese utdraget?
– Hva tror dere at dere kommer til å like og mislike?

 

UNDERVEIS:

Be elevene notere stikkord i en leselogg mens de leser. Det kan være:

– Noe de synes er med på å gjøre utdraget spennende.
– Noe de synes er overraskende
– Noe de synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk.

 

ETTER:

1. Samtale om utdraget
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelse av teksten og i de stikkordene de tok under lesingen.
La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.
Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Hva tenker dere om karakteren Paul Abel? Er han en helt? En antihelt?
– Hvordan vil dere beskrive ekteskapet mellom Paul og kona, Astrid?
– Hva slags samfunn lever de i?
– Hva har skjedd?
– Opplever dere at dette er en realistisk eller dystopisk beskrivelse av hvordan klimaet vil endre seg?
– Blir dere redde, bekymra eller liknende når dere leser denne beskrivelsen? Eller er det satt så på spissen at det oppleves morsomt eller fortegnet?
– Hvilke ord synes dere beskriver teksten best: Sarkastisk, morsom, skremmende, trist, spennende eller liknende?

I Nullingen av Paul Abel er det et politisk parti som gjennomfører et statskupp bl.a. pga. utsikten til en økologisk katastrofe.
– Finnes det politiske saker i samfunnet som er så viktige at det kan være nødvendig eller hensiktsmessig å sette demokratiet til side?
– Tror dere at klimautfordringene våre kan løses demokratisk?
– Hva tenker dere om at et økoparti tar makten for å redde klimaet, slik det skjer i Nullingen av Paul Abel?

– Hva tenker dere om sjalken – teknologien som er operert inn i hjernen, slik at følelser og hukommelse blir påvirket av reklamen og informasjonen som strømmes?
– Kjenner dere til andre eksempler – f.eks. fra film, kunst eller virkeligheten, der teknologi er operert inn i mennesket? (Se ev. bonusspor for aktuelle eksempler.)
– Hvor går grensen mellom mennesket og teknologien?
– Kan teknologien gå for langt, eller er det greit at vi gjør oss så avhengige av teknologi?
– Hva er det som styrer den teknologiske utviklingen?
– Er det mulig å sette grenser for den teknologiske utviklingen?
– Har demokratiet en oppgave i å temme denne utviklingen?
– Hvilken rolle har teknologien i forhold til enkeltmennesket i Nullingen av Paul Abel?
– I hvilken grad mener dere at menneskene i Nullingen av Paul Abel er frie?

Sammenlign utdraget fra Nullingen av Paul Abel med utdraget fra Eg får aldri sjå verda igjen av Ahmet Altan som også finnes i årets utgave av Rein tekst.
– Hvordan oppleves frihet i disse to utdragene?

Når dere har diskutert teksten, kan dere foreta en vurdering.

2. Finn argumenter
Gruppearbeid

Del elevene inn i mindre grupper og la dem snakke om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre.

Be dem lage en liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og en liste over ting som trekker ned (argumenter mot). Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

3. Vurdering i hel klasse
Klassesamtale

La gruppene fortelle hva de har kommet frem til.
Klassen vurderer begrunnelsene og noterer de beste argumentene for og mot på tavlen, for eksempel fem gode argumenter for og fem gode argumenter mot.

Til slutt oppfordres elevene til å gi uttrykk for om de får lyst til å lese resten av boken? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Vi anbefaler også at utdraget fra Nullingen av Paul Abel brukes som forberedelse til å delta i Fritt Ord-konkurransen 2019-2020 der temaet er krise. Dere kan lese mer om konkurransen her. På nettsidene til konkurransen finner dere også forslag til hvordan begrepet krise kan forstås.

Diskuter i fellesskap forbindelsene mellom utdrag og tema:

– I hvilken grad mener dere at krise-begrepet kan få frem nye aspekter ved utdraget?
– I hvilken grad mener dere at det er den økologiske situasjonen på Nordvestlandet på midten av det 21. århundret som er årsak til krisen – og i hvilken grad er det statskuppet?
– Hadde dere hatt tillit til at det norske systemet – klausuler i grunnloven, et sovende forsvarsverk, byråkratiet eller liknende – skulle avverge eller håndtere krisen? Begrunn svaret.
– Mener dere at utdraget først og fremst dramatiserer en samfunnsmessig krise eller en personlig krise?
– I hvilken grad mener dere at Paul gjennomgår en krise?
– Hva med Astrid?
– Hvordan påvirker krisen forholdet mellom Paul og Astrid?
– Hva synes dere om måten de prøver å håndtere situasjonen på?
– I hvilken grad tror dere at dette vil kunne løse situasjonen?
– Hvordan hadde dere reagert?
– Hva har krisen å si for mulighetene til å tale og tenke fritt?
– I hvilken grad tror dere at valget av sjanger påvirker hvordan de ulike krisene i utdraget kan beskrives? Og hvordan de kan løses?

Etter arbeidet med utdraget anbefaler vi å legge til rette for at alle elevene i klassen kan få delta i Fritt Ord-konkurransen 2019-2020.

Ekstraoppgave

Skoleåret 2019-2020 har stiftelsen Fritt Ord en konkurranse der alle elever i videregående skole oppfordres til å bidra. Tema for konkurransen er: Krise.

Nullingen av Paul Abel er et av flere utdrag i årets Rein tekst-antologi som egner seg godt som utgangspunkt for å delta i Fritt Ord-konkurransen, for eksempel ved å legge til rette for en refleksjon over i hvilken grad krise er et relevant begrep å bruke i forbindelse med utdraget. Du kan også velge å bare la deg inspirere av teksten tema eller måten den er bygd opp på.

Skriv en tekst eller lag en medieproduksjon med tema krise og send inn ditt bidrag i Fritt Ord-konkurransen. Da har du muligheten til å vinne pengebeløp (kr 20 000, kr 15 000 eller kr 10 000) samt studietur til Strasbourg.

Du kan lese mer om konkurransen her. Fristen for å levere er 2. mars 2020.

Aktuelle kompetansemål:

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål (VG3)