Terry Hayes: Jeg er pilegrim

Litterær vurdering

FØR:
Snakk om spenningslitteratur, ta utgangspunkt i følgende spørsmål:

– Hva er det som gjør en tekst spennende å lese?
– Hvor viktig er handlingen for at en tekst skal være god?
– I hvor stor grad er dramatikk viktig?
– Hvor viktig er det med konflikter som setter i gang tanker og følelser hos de sentrale personene i teksten (såkalt indre handling)?
– I hvilken grad kan forventningen om at noe skal skje være med på å gjøre en tekst spennende?
– Hvor viktig er personenes karakter for spenningen?

UNDERVEIS:
Be elevene notere noen stikkord til den umiddelbare leseopplevelsen. Elevene kan gjerne streke under partier i teksten som gjør inntrykk på dem, som overrasker, eller som minner om noe de har sett eller lest tidligere.

ETTER:
La elevene snakke om stikkordene sine i grupper à 3-4 personer.
– Hva gjorde inntrykk på dem da de leste utdraget?
– Hva synes de var spesielt med denne teksten?

Vurdering:
La elevene snakke sammen i gruppen om hva de synes er bra og/eller dårlig med teksten, og hva de eventuelt synes kunne vært bedre. Lag en liste over de tingene som er med på å gjøre teksten god (argumenter for), og en liste over ting som trekker ned (argumenter mot). Be elevene skrive så mange fordeler og ulemper som de klarer.

Diskusjon og vurdering i hel klasse:
La gruppene fortelle hva de har kommet frem til.
Deretter vurderer klassen utdraget: Liker elevene teksten? Synspunktene må begrunnes.
Klassen vurderer begrunnelsene og noterer de beste argumentene for og mot på tavlen, for eksempel fem gode argumenter for og fem gode argumenter mot. Hvis klassen har gjennomført opplegget om litterær kvalitet kan argumentene med fordel sammenliknes med de 5-10 kriteriene fra denne oppgaven og diskuteres: Henger argumentene sammen? Kan de kombineres? Støtter de hverandre eller trekker de i ulik retning?
Til slutt oppfordres elevene til å gi uttrykk for om de får lyst til å lese resten av boken? Hvorfor/hvorfor ikke?

Opplegget over er et eksempel på oppgavetypen vurdering eller kritisk lesing. Den kan derfor fungere som forarbeid hvis elevene skal skrive en bokanmeldelse.
https://foreningenles.no/reintekst/ finnes det en mal som kan fungere som støtte i det videre arbeidet med bokanmeldelser: «Hvordan skrive en anmeldelse?». Se også side 26 i denne veiledningen.

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)