Naomi Alderman: Kraften

FØR:
Klassesamtale

Les ingressen og se på bokomslaget.
– Hva legger dere merke til når dere ser på forsiden?
– Hvilken stemning formidler forsiden?
– Hvordan vil dere beskrive den visuelle stilen?

Bildet kan minne om propagandaplakater som denne, denne og denne.
– Hvorfor tror dere en slik stil har blitt valgt til forsiden av Kraften?

Teksten presenteres som en futuristisk thriller.
– Hva forbinder dere med denne sjangeren?
– Hvilke forventninger har dere til teksten?


UNDERVEIS:

Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen, for eksempel nederst på s. 137 (etter «[…] venter på våren.») eller etter noen minutter.

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hvilket inntrykk får dere av Margot?
– Hvorfor tror dere det er så vanskelig å ta valget om å lukke skolen?
– Hva tror dere blir avgjørende for beslutningen?
– Har dere andre eksempler på videoer som har gått viralt og hatt politisk betydning?
– Hvordan vil dere oppsummere livet til Margot i løpet av de 4-5 dagene som følger etter at hun bestemmer seg for å stenge skolene?
– Hva synes dere om at hun overlater barna til Bobby?
– Hvorfor tror dere ikke at Margot merker noe til kraften hos seg selv?

Alternativt kan de bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

 

ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn fire supplerende spørsmål etter eget valg.

Forbered gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt går det an å bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmålflerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål slik Kverndokken foreslår i 101 måter å lese leseleksa på (Kverndokken 2012).

Et eksempel på spørsmålsark finnes her.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner skal elevene stille et spørsmål fra listen, og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.

 

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget fra Kraften.

 

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Hvis dere ønsker flere spørsmål, er her noen eksempler:

Utdraget antyder at kraften har ligget latent i kvinnene, og Margot lurer på hvorfor det kommer til uttrykk akkurat nå.
– Hva tror dere kan være årsaken til at fenomenet har dukket opp nå?

Margot sammenlikner kraften med flygemaur.
– Hva vet dere om flygemaur?
– Hvorfor tror dere at Margot bruker denne sammenlikningen?
– Tror dere at vi kan ha slike latente egenskaper som plutselig kan bli utløst? Fortell.

– Hvordan vil dere beskrive samtalen mellom Margot og Jocelyn?
– Hva tror dere skjer videre?
– Hvordan tror dere verden ville sett ut hvis jenter var guttene fysisk overlegne?
– Hvordan ville det vært å være gutt da? Hvordan ville menn definert seg selv?

Sammenlikn utdraget fra Kraften med utdraget fra Aller siste utvei (det første utdraget i antologien).
– Hvilke likheter og forskjeller finner dere?

De to utdragene er sjangerbestemt som henholdsvis futuristisk thriller og psykologisk thriller.
– Hva forstår dere ved disse uttrykkene?
– I hvilken grad mener dere at disse beskrivelsene passer for å beskrive de to utdragene?

Tidligere president i USA, Barack Obama, publiserte 31. desember 2017 en liste over sine beste leseopplevelser (og musikkopplevelser) i 2017. Øverst på listen var Kraften av Naomi Alderman.
Se hele listen til Obama her.
– Har det noe å si for deres syn på boken av Obama anbefaler den?
– Hva er den største leseopplevelsen dere har hatt så langt i 2018?

 

4. Vurdering og avstemming
Klassesamtale

Når dere har snakket om teksten, kan dere vurdere utdraget ved å spørre:

– Liker dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det en viktig tekst? Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er viktig at synspunktene begrunnes. Det er dessuten av stor betydning at rammene er hyggelige, og at elevene får fremføre sin opplevelse og akkurat de meningene og begrunnelsene som betyr noe for dem. Det er være lov å like og lov å mislike utdragene i Rein tekst-antologien.

 

Forslag til kompetansemål:

-Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)

-Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)

-Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)

 

 

Anvendt litteratur:

Kverndokken, Kåre (2012): 101 måter å lese leseleksa på, Fagbokforlaget.