Mariana Enriquez: Ting vi mistet i brannen: Slutten av skoleåret

FØR:

Se på forsiden.
– Hva ser dere?

– Hvilke tanker setter forsiden i gang hos dere? Hvilken stemning synes dere at bildet uttrykker?

Teksten er en novelle.
– Hvilke forventninger har dere til en novelle?

Sammenlikn ev. med den definisjonen dere finner her.
– Hvordan er forventningene til en novelle annerledes enn til et utdrag fra en roman?

Novellene til Enriquez har blitt kalt «skrekknoveller».
– Hva tenker dere når dere hører denne betegnelsen?
– Hvilke forventninger får dere til novella?

Novellens tittel er «Slutten av skoleåret» (mens novellesamlingens tittel er: Ting vi mistet i brannen)
– Hva tenker dere om tittelen?
– Er den med på å påvirke forventningene deres? Hvordan?

 

UNDERVEIS:

Be elevene ta stikkord eller markere i teksten mens de leser.
Det kan være:
– inntrykk av fortelleren
– sjangertrekk som viser at det er en novelle


ETTER:

1. «Stille» lesesirkel*
Gruppearbeid.

Elevene deles inn i grupper på tre-fire elever som skal samarbeide om å lage en «stille» lesesirkel, dvs. en lesesirkel der de ikke får lov til å snakke – bare skrive til hverandre.

Hver elev trenger et ark, noterer navnet sitt øverst i venstre marg og skriver «Hei» øverst på siden, ev. etterfulgt av navn på gruppemedlemmene for å understreke det autentiske elementet. Elevene får nå 1-2 minutter til å skrive om leseopplevelsen. De kan skrive tanker, følelser, spørsmål eller andre reaksjoner på utdraget de har lest – helt uten å snakke. De bør skrive med leselig skrift og bruke så mye av den tilmålte tiden som mulig til å skrive.

Når tiden er ute, skal alle elevene sende teksten sin mot venstre, til den eleven som sitter der. Elevene leser arket de har fått, skriver navnet sitt i venstre marg og får deretter 1-2 minutter til å reagere på naboens tekst: De kan skrive en kommentar til teksten, fortsette tankerekken, skrive om de er enige eller uenige, stille spørsmål eller ev. sette i gang en ny tanke-rekke.

Etter tre gjennomføringer returneres arket til den som begynte med å skrive på det. Vedkommende leser tekstene og setter strek under en setning på arket – den som eleven synes er mest interessant og som han/hun har lyst til å diskutere videre i gruppen.

Deretter får elevene endelig lov til å snakke. Be dem om å begynne med en av de utvalgte setningene og la dem ellers snakke fritt om utdraget i noen minutter.

 

2. Samtale i hel klasse
Klassesamtale.

Hver gruppe kan nå få si litt om hva de diskuterte i gruppen og hva de synes om å jobbe med «stille» lesesirkel. Sørg for at så mange som mulig kommer til orde i samtalen.

Følg gjerne opp samtalepunktene som nevnes ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på elevenes svar. Da opplever elevene at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor. Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Er det en bestemt stemning som preger novellen? Hvilken?
– Hvilket inntrykk får dere av Marcela?
– Hva legger dere særlig merke til når hun beskrives på s. 83-84?
– Hvilket inntrykk får dere av jeg-fortelleren?
– Hvorfor tror dere jeg-personen involverer seg i det som skjer med Marcela? Hvordan kommer det til uttrykk i utdraget?
– Hvorfor tror dere at flere av begivenhetene er henlagt til doen?
– Hvilket inntrykk får dere av mannen som plager Marcela?
– Hvordan vil dere oppsummere utseendet hans?
– Hvorfor tror dere at jeg-fortelleren drar hjem til Marcela?
– Marcela taler med stor sikkerhet. Hvorfor tror dere det er slik?
– Tror dere fortsatt at «mannen» tvinger Marcela til å gjøre slik han ønsker?
– Tror dere at Marcela er styrt av psykologiske vrangforestillinger eller tenker dere at hendelsene er uttrykk for noe overnaturlig?
– I hvilken grad tenker dere at Marcela tar valg og i hvilken grad opplever dere at hun er utvalgt?
– Og jeg-fortelleren?
– Er det noe som overrasker dere i novellen?
– Hva vil dere si at teksten handler om?

Sammenlikn f.eks. med tegneserienovellen fra «I’m a girl, it’s fantastic» av Ida Eva Neverdahl (se Rein tekst-antologien s.98-111).
– Hvilke likheter og forskjeller ser dere?
– Har dere lest andre tekster det er relevant å sammenlikne utdraget med?

– I hvilken grad lever novellen opp til de forventningene dere hadde til sjangeren før dere leste?
– Og til novelledefinisjonen?
– Hvordan forstår dere tittelen etter å ha lest novellen?

På engelsk er tittelen oversatt til «End of Term», mens den originale, spanske teksten heter, «Fin de curso».
– Hvilke likheter og forskjeller ser dere mellom de tre titlene?

 

* Idéen til denne fremgangsmåten er hentet fra:

Daniels, Harvey A. og Elaine Daniels (2013). The Best-Kept Teaching Secret, Corwin

 

Forslag til kompetansemål:

-Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)

-Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)

-Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)