Maria Navarro Skaranger: Alle utlendinger har lukka gardiner

Diskusjonsoppgave

FØR:
Diskuter med klassen hvilke forventninger elevene har til hva en roman er/skal være. Har de noen forventninger til innhold, karakterer, form og språk?

UNDERVEIS:
Elevene kan gjerne markere i teksten eller notere mens de leser.
For eksempel:
– Spørsmål til teksten
– Setninger og formuleringer de liker/ikke liker

ETTER:
Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av teksten.
Går det an å skrive sånn? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvorfor har forfatteren valgt å skrive på denne måten?
Hva har språket å si for en tekst?
Hva synes du om hovedpersonen?
Hva synes du om teksten?
Hvorfor er dette en roman?

Boka heter Alle utlendinger har lukka gardiner? Hva ligger i det? Gir det mening?

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)