Knut Hamsun og Martin Ernstsen: Sult

FØR:

Klassesamtale.

Utdraget er fra en nyutgitt tegneserieversjon av et hovedverk i norsk litteratur: Sult av Knut Hamsun.

– Hva vet dere om Sult?
– Hvilke forventninger har dere til en nylaget tegneserieversjon av boka?

– Leser dere tegneserier? Hvilke?
– Hvilke andre tegneserier kjenner dere til?
– Har dere forslag til undersjangre, innen tegneseriesjangeren?

– Hva synes dere om forsiden?
– Hva tenker dere om fargebruken?
– Liker dere den visuelle stilen? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvilken stemning kommer dere i når dere ser på motivet? Begrunn svaret.
– Hvordan synes dere skillet mellom ytre og indre virkelighet kommer til uttrykk på forsiden?
– Hva tror dere bildet sier om bokas hovedperson?


UNDERVEIS:

Noter stikkord til teksten. Det kan være stikkord til:

– Noe som overrasker dere
– Noe som vekker følelsene deres

 

ETTER:

Samtale om utdraget
Klassediskusjon

Samtale om utdraget
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelse av teksten og i de stikkordene de tok under lesingen. Snakk også om i hvilken grad utdraget innfridde forventningene deres.
La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

Den første setningen i utdraget svarer til innledningen til Hamsuns roman og er blant de mest kjente åpningene i litteraturhistorien:  «Det var i den tid jeg gikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han har fått merker av den…»
– Har dere hørt setningen før? I hvilken sammenheng?
– Hva tenker dere om denne innledningen?
– Hvorfor tror dere boka begynner slik?
– Hvordan forstår dere ordet «merker»?

– Når tror dere handlingen foregår?
– Er det andre spor på s.111 som kan hjelpe dere med å tidfeste handlingen?

– Hvordan vil dere beskrive rommet hovedpersonen våkner i?
– Hva sier rommet om ham som person?
– Hva sier det om ham at han tenker etter om han har noe å glede seg til når han våkner?

– Hvordan forstår dere setningen «Det hadde vært litt knapt for meg i den siste tid»?
– Hvorfor tror dere fortelleren sier det slik?
– Hva betyr det for hvordan dere oppfatter tekstens jeg-forteller?

Se først på oppslaget s. 114-115 og så på oppslaget s.116-117.
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom tekst og bilder?
– I hvilken grad er det ting som kommer til uttrykk i bildene, men ikke i teksten? Og omvendt?

– Hvordan forstår dere den endringen av hovedpersonen som finner sted på s.116?
– Hva tror dere er årsaken til at hovedpersonen endrer seg? Og endrer seg tilbake igjen?

– Hvordan forstår dere bildene på s.118?
– Hva synes dere om dem – synes dere de er morsomme, skumle, ekle, groteske eller annet?
– Hvorfor tror dere tegneren har fremstilt scenen slik?
– Hva synes dere om forholdet mellom s.118 og s.119?
– Hvorfor tror dere tegneserieskaperen har valgt å gjøre det slik?
– Hvilket inntrykk får dere av hovedpersonen på s.119?

– Hvilket inntrykk får dere av den halte mannen?
– Hvilken sammenheng finner dere mellom tanker, følelser og oppfattelse av omgivelsene?
– Hva tenker dere om at hovedpersonen hjelper den gamle mannen? Hva sier det om ham?
– Hva ville dere gjort hvis dere hadde vært i en liknende situasjon? Og hvorfor?

– Hvilket inntrykk vil dere si at dere får av hovedpersonen?
– Synes dere han endrer seg i løpet av utdraget? Begrunn svaret.
– I hvilken grad synes dere at hovedpersonen fremstår troverdig?

– Hvilken sammenheng ser dere mellom utdraget og tittelen på boka, Sult?
– Likte dere teksten?
– Hva syntes dere om tegningene? Begrunn svaret.

Ekstraoppgaver:

1. Sult vs. Sult
Les de første sidene av den opprinnelige Sult-romanen som du finner her.
Sammenlikn de to versjonene og noter hvilke deler som er tatt med og hvilke som er utelatt.

2. Det var i den tid…
La deg inspirere at den berømte åpningen og skriv en tekst der du reflekterer over hvordan du har blitt preget av stedet du har vokst opp. Begynn med

«Det var i den tid jeg gikk omkring og ____ i ______, denne forunderlige _____ som ingen forlater før _____ har fått merker av den…»

og skriv en side eller mer.

3. Skriv tekst til s.118-119
Det er ingen tekst på s.118-199.
Skriv fortellertekst til tegneserieoppslaget eller skriv om siden til rein tekst der du får frem jeg-fortellerens tanker og følelser og hvordan han opplever det som skjer rundt ham.