Francesca Borri: I Krigen

 Diskusjon

FØR:
Klassesamtale:

Legg opp til samtale med klassen om forventninger til en reportasje fra Syria. Hva vet elevene om konflikten i Syria? Be dem gjerne lese om den på forhånd. For eksempel her:

Globalis

Stavanger kulturhus

UNDERVEIS:
Elevene kan gjerne markere i teksten eller notere i en leselogg mens de leser.
– Be elevene streke under noe de synes er overraskende eller virker rart i teksten.
– Spørsmål/noe de lurer på.

ETTER:
Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av reportasjen i klasserommet. Diskuter spørsmål og argumenter fra leseloggen, og ta for eksempel utgangspunkt i spørsmål som:

– I hvilken grad preges teksten av forfatterens fysiske tilstedeværelse?
– Bidrar det til å gjøre teksten mer eller mindre troverdig? Hvorfor?
– Er Francesca Borris versjon sann? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er Francesca Borris versjon av Syria sannere enn Claire Alison (den erfarne TV-reporteren) sitt? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Er det riktig å intervjue en snikskytter? Hvorfor/hvorfor ikke?

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet:
– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner (VG1)
– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)
– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid (VG3)