Deb Caletti: Et hjerte i en kropp i verden

Dette opplegget passer også i arbeidet med Fritt Ord-konkurransen 2019-2020

FØR:
Klassesamtale

– Hva synes dere om forsida?
– Hvorfor tror dere at jenta løper?
– Hvor tror dere hun er på vei hen?
– Hva synes dere om tittelen?
– Hvordan hadde det vært om rekkefølgen hadde vært omvendt, f.eks. *En verden med en kropp med et hjerte?

 

UNDERVEIS:
Lesestopp

Be elevene stoppe underveis i lesingen – for eksempel midt på s. 14 (etter «[…] kontrollerer skjebnen hennes.») – eller etter noen minutter.

Skriv spørsmål til teksten ut ifra det dere har lest. Det kan være spørsmål som utdraget gir svar på, antyder svar på eller bare ting dere lurer på. Her er noen spørsmål som kan brukes som eksempel:

– Hva kan ha skjedd med Annabelle?
– Hvorfor begynner hun å løpe?
– Er det en god måte å reagere på? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvor skal hun?
– Hva mener fortelleren med at «Ting blir verre, og så enda verre» (s.13)

Alternativt kan dere bruke noen minutter på å skrive hva de tror vil skje videre.
Deretter fortsetter de å lese resten av utdraget.

 

ETTER:

1. Litteraturintervju
Par som rullerer

I forkant av litteraturintervjuet får elevene et ark med noen få spørsmål. I tillegg til de faste spørsmålene er det plass til at hver elev kan skrive inn fire supplerende spørsmål etter eget valg.

Forbered gjerne aktiviteten gjennom å snakke kort med elevene om hvordan ulike typer spørsmål legger opp til ulike typer svar. Et enkelt skille mellom spørsmål med og uten entydig fasit kan være nok, sammen med en oppfordring til å stille flest av de siste. Alternativt går det an å bruke et skille mellom spørsmål som fører til korte eller lange svar eller mellom enfingerspørsmål, flerfingerspørsmål og ut-av-teksten-spørsmål slik Kverndokken foreslår i 101 måter å lese leseleksa på (Kverndokken 2012). *

Et eksempel på spørsmålsark finnes her.

Elevene skal først skrive de supplerende spørsmålene på arket og deretter ta det med seg rundt i klasserommet for å finne intervjuobjekt. Når de har funnet en partner, skal elevene stille et spørsmål fra listen og partneren skal svare. Intervjueren lytter til svaret, noterer stikkord på arket og stiller ev. oppfølgingsspørsmål ved behov. Når begge elevene har fått svar på et spørsmål, finner de en ny partner og stiller et nytt spørsmål fra lista.

2. Velge spørsmål
Gruppearbeid

På bakgrunn av oppgavene over kan elevene gå i grupper for å diskutere seg frem til to spørsmål som de mener er de viktigste å stille til utdraget fra Et hjerte i en kropp i verden. I tillegg må gruppen kunne begrunne hvorfor de mener at akkurat disse spørsmålene er gode spørsmål til utdraget.

3. Diskusjon og avstemming i hel klasse
Klassesamtale

Bruk spørsmåla fra gruppene til å snakke om utdraget. Dersom dere snakket om ulike typer spørsmål under punkt 1 kan det dessuten være lurt å ta opp dette på nytt og å bestemme de ulike spørsmålene i lys av den enkle typologien.

La deretter samtalen utvikle seg gjennom å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis dere ønsker flere spørsmål, er her noen eksempler:

– Hvilket inntrykk får dere av Annabelle?
– Hvordan vil dere beskrive forholdet mellom mor og datter?
– Kan dere forstå morens bekymring?
– Kan dere forstå reaksjonen til Annabelle?
– Hvordan forstår dere utsagnet: «Bekymring er en form for bønn»?
– Er dere enige i utsagnet? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hvorfor tror dere Annabelle reagerer så kraftig på guttene i køen?
– Hva tror dere kan ha skjedd med henne?
– Er det forskjell på å ha en jentekropp og en guttekropp?
– Ser en forskjellig på disse kroppene?
– Er det forskjellige forventninger til disse kroppene?
– Må jenter oppføre seg annerledes enn gutter?
– Hva synes dere om hennes beslutning om å løpe?

Det impulsive løpet blir i boken Et hjerte i en kropp i verden til et større aktivistisk prosjekt som drar med seg en stor gruppe mennesker på sin vei. Det skal bare en til for å sette i gang en bevegelse.
– Har dere eksempler på hvilken forskjell ett menneske kan utgjøre?
– Har dere tro på at aktivisme kan påvirke store dyptgripende strukturer?
– Har dere lest andre bøker, sett filmer eller serier osv. som denne teksten minner dere om? Fortell!
– Likte dere teksten? Hvorfor/hvorfor ikke?
– Hva ville dere sagt til forfatteren hvis dere hadde møtt henne?
– Og hvis hun spurte dere om dere hadde forslag til hva dere synes kunne vært bedre?

 

Utdraget fra Et hjerte i en kropp i verden kan også med fordel brukes som forberedelse til å delta i Fritt Ord-konkurransen 2019-2020 der temaet er krise. Dere kan lese mer om konkurransen her. På nettsidene til konkurransen finner dere også forslag til hvordan begrepet krise kan forstås.

Diskuter i fellesskap forbindelsene mellom utdrag og tema:

– I hvilken grad kan krise-begrepet få frem nye aspekter ved utdraget?
– Mener dere at hovedpersonen, Annabelle, opplever en krise?
– Hvordan kommer den i så fall til uttrykk?
– Er det noe som taler imot at hun opplever en krise?
– Hva må til for å utløse en krise?
– Hvordan ser Annabelle for seg at hun kan håndtere situasjonen sin?
– Er dere enige med Annabelle?
– Er det andre personer i utdraget som opplever en krise?
– Hva synes dere om løsningsforslagene til moren til Annabelle?
– I hvilken grad er dere f.eks. enige i at det trengs planlegging for å løse en krise?
– Og hvilken rolle mener dere at bekymring kan spille i krisesituasjoner?

Etter arbeidet med utdraget anbefaler vi å legge til rette for at alle elevene i klassen kan få delta i Fritt Ord-konkurransen 2019-2020.

Ekstraoppgave

Skoleåret 2019-2020 har stiftelsen Fritt Ord en konkurranse der alle elever i videregående skole oppfordres til å bidra. Tema for konkurransen er: Krise.

Et hjerte i en kropp i verden er et av flere utdrag i årets Rein tekst-antologi som egner seg godt som utgangspunkt for å delta i Fritt Ord-konkurransen, for eksempel ved å legge til rette for en refleksjon over i hvilken grad krise er et relevant begrep å bruke i forbindelse med utdraget. Du kan også velge å bare la deg inspirere av teksten tema eller måten den er bygd opp på.

Skriv en tekst eller lag en medieproduksjon med utgangspunkt i begrepet krise og send inn ditt bidrag i Fritt Ord-konkurransen. Da har du muligheten til å vinne pengebeløp (kr 20 000, kr 15 000 eller kr 10 000) samt studietur til Strasbourg.

Du kan lese mer om konkurransen her. Fristen for å levere er 2. mars 2020.

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet disse:

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)

– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål (VG2)

– Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster (VG3)