Anne Bitsch: Går du nå, er du ikke lenger min datter

FØR:
Klassesamtale.

Snakk om forsiden.
– Hvilke tanker setter forsiden i gang?
– Hva ser dere i bildet?
– Hvem tror er hvem i bildet?
– Hvorfor tror dere at det er kuttet der det er (slik at ikke ansiktet til personen i dress er synlig)?

Sammenlikn med forsiden til Mysteriet mamma som ble utgitt i 2014 (og var med i Rein tekst 2015). Dere finner f.eks. forsiden her: https://bokelskere.no/bok/mysteriet-mamma/417264/
– Hvilke likheter og forskjeller ser dere?

Boken presenteres som en bok i sjangeren personlig sakprosa.
– Hvilke forventninger har dere til bøker i denne sjangeren?

Kapitlet heter: «En rettferdig fortelling (oktober 2007)»
– Hvilke sammenhenger, likheter og forskjeller ser dere mellom bokas tittel, sjangeropplysningene og tittelen på kapitlet?

Her er noen ord dere ev. kan snakke om før dere begynner å lese:
Likvake (s.58), hyperventilerer (s.58), bisarr (s.58), vitterlig (s.58), irrasjonell (s.58), landeveisridderne (s.64), tapervennenne (s.64),

UNDERVEIS:

Be elevene ta notater mens de leser. Det kan være:

– Noe som gjør inntrykk på dem
– Noe de synes er overraskende
– Noe de kjenner seg igjen i
– Noe de synes er vanskelig å forstå, virker rart eller ulogisk.

ETTER:

1. Del den umiddelbare leseopplevelsen
Gruppearbeid.

La elevene få sitte i par eller mindre grupper og gi dem anledning til å dele, diskutere, sammenlikne og reflektere over leseopplevelsene/setningene sine.
I tillegg kan de få i oppdrag å velge ut et par ting som de ønsker å snakke om i plenumsdiskusjonen.

2. Samtale om utdraget
Klassediskusjon

Snakk om utdraget med utgangspunkt i elevenes opplevelse av teksten og de notatene de tok under lesingen.

La samtalen utvikle seg ved å formulere åpne og autentiske spørsmål som bygger videre på svarene til elevene – da opplever de at leseopplevelsene deres blir hørt og tatt på alvor.

Hvis ønskelig kan ett eller flere av følgende mer spesifikke spørsmål også inngå i diskusjonen av utdraget:

– Har dere noen gang vært i en begravelse?
– Hva synes dere om det?
– Er det ting i bokas begravelsesscene som dere kjenner dere igjen i?
– Hvilket inntrykk får dere av jeg-personen?
– Hva tror dere jeg-personen mener med den første setningen («Nå der kommer…»)?
– Hvorfor tror dere jeg-personen reagerer så kraftig?
– Hvordan vil dere beskrive relasjonen mellom jeg-personen og moren?
– Hvilke følelser tror dere jeg-personen gjennomgår?
– Hvordan kommer følelsene til uttrykk?
– Kan dere lage en liste over følelsene og plassere dem i grupper.

Nederst på s.60 sier fortelleren: «Å styre med det praktiske kjennes godt, man holder seg aktiv. Konkrete gjøremål, konkret mestring.».
– I hvilken grad er dere enige i at det hjelper å gjøre noe praktisk og konkret når man er trist?

Jeg-fortelleren sier at hun ikke sørger.
– Er dere enige?
– Hva synes dere om måten det fortelles på?
– Hva synes dere om språket?

– Hvorfor tror dere hun gråter i kirken?
– Hvorfor tror dere hun reagerer så kraftig på «tapervennenne» til moren?

Presten understreker at de må fortelle en rettferdig historie om moren siden hun ikke lenger kan forsvare seg.
– I hvilken grad mener dere at presten gjør det?
– Og hva med utdraget som helhet – fremstår det som en rettferdig fortelling?
– I hvilken grad mener dere at man kan «fortelle en rettferdig fortelling om et menneske man har skammet seg over så store deler av livet og som har gjort en så mye vondt»?

– Hvilke følelser tror dere hun sitter igjen med nå, ti år etter at moren døde?
– Hvorfor tror dere hun skriver boka?

Fortelleren beskriver med mange detaljer
– Hvorfor tror dere hun beskriver så detaljert, f.eks. beskrivelsene av moren på s. 59, brennemerket i nattkjolen på s.60 og fotografiet på s.66?
– Hva slags inntrykk gir disse detaljene av moren?

Se til slutt på forsiden på nytt.
– Hvordan opplever dere bildet nå?
– Og hva tenker dere om tittelen?

 

Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet disse:

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)

– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer (VG2)

– Lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål (VG3)