Spor 2: Hvordan bruke seg selv i en tekst?

Her finner du spor 2 til lærerveiledningen i Fritt Ord-konkurransen.

Via et google-søk oppdaget Ida Jackson at morfaren hennes hadde vært aktiv på nazistenes side under andre verdenskrig. I Morfar, Hitler og jeg bruker hun seg selv i teksten når hun forsøker å sette ord på sjokket, skammen og det å ha en familiehemmelighet.

Francesca Borris I krigen – et vitnesbyrd fra Syria er en reportasje fra Syria. Forfatteren er selv aktivt til stede i teksten når hun forteller om sitt møte med lokalbefolkning, snikskyttere og andre vestlige journalister.

Utdrag fra begge bøkene kan brukes som eksempel på hvordan bruke seg selv i en tekst.

De to tekstene kan med fordel leses opp mot hverandre, og elevene kan diskutere effekten av forfatterens tilstedeværelse i de to tekstene.

Tekst A: Ida Jackson: Morfar Hitler og jeg

FØR:

Dette er en selvbiografisk tekst som vi har valgt å bruke som modelltekst for selvbiografiske tekster. Her er et forslag til diskusjonstema før elevene leser teksten:

Hvilke forventninger har elevene til en selvbiografisk tekst om avdekkingen av en stor familiehemmelighet?

Forslag til igangsettere:

– Hva vil det si å skrive biografisk/selvbiografisk?

– Hva vil det si å skrive personlig?

– Når er det greit å skrive om sitt eget liv (eller deler av det) i en bok?

– Når er det greit å skrive en bok om et annet menneskes liv?

– Skal journalister og forfattere være varsomme når de skriver om mennesker som er døde i dag og som har vært «på feil side» under krigen»? Hvorfor/hvorfor ikke?

UNDERVEIS:

Elevene noterer eller streker under partier i teksten som gjør inntrykk på dem.

ETTER:

Forslag til diskusjonsspørsmål:

– Hva gjorde inntrykk på dere i denne teksten?

– Forfatteren skriver at historieundervisningen om andre verdenskrig i stor grad hadde dreid seg om de norske heltene, ikke skurkene. Et det slik at det alltid er heltenes historie som får størst plass? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er det greit at Ida Jackson skriver bok om morfaren og familiens hemmelighet? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Har det noe å si for teksten at Jackson skriver teksten i 1. person?

– Hadde effekten blitt en annen om forfatteren hadde brukt fiksjon?

Øvelse:

Les det første avsnittet i utdraget fra Morfar, Hitler og jeg. Bytt ut ordet jeg med hun. Hva gjør det med teksten?

 

Tekst B: Fransesca Borri: I krigen – et vitnesbyrd fra Syria

Utdraget fra Francesca Borris bok er et godt utgangspunkt for å diskutere sjangeren reportasje.

FØR:

Forslag til diskusjonstema før elevene leser teksten:

– Hvilke forventninger har dere til en reportasje?

– Må alt være sant?

– I hvilken grad kan en reportasje ta opp vanskelige og betente tema?

UNDERVEIS:

Elevene kan gjerne markere i teksten eller notere i en leselogg mens de leser.

– Noe som er sant/usant

– Noe de reagerer på eller som overrasker

ETTER:

Diskuter den umiddelbare oppfattelsen av reportasjen i klasserommet.

Diskuter spørsmål og argumenter fra leseloggen, og ta for eksempel utgangspunkt i spørsmål som:

– Gjør forfatterens fysiske tilstedeværelse teksten mer eller mindre troverdig? Hvorfor?

– Hvem tror du mest på av fortelleren Ida Jackson og fortelleren Francesca Borri? Hvorfor?

– Er Francesca Borris versjon sann? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er Francesca Borris versjon av Syria sannere enn Claire Alison (den erfarne TV-reporteren) sitt? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Er det riktig å intervjue en snikskytter? Hvorfor/hvorfor ikke?

– Høsten 2015 har bildet av en tre år gammel gutt som druknet i Middelhavet på flukt fra Syria blitt spredt i ulike medier.

http://www.dagbladet.no/2015/09/03/nyheter/utenriks/syria/tyrkia/canada/40939146/

Bildet skapte stor diskusjon. Noen mente at bildet var en viktig i den forstand at det fikk folk til å få øynene opp for de mange tragiske skjebnene blant mennesker på flukt. Andre igjen mente at det ikke er etisk forsvarlig å bruke bildet av et dødt barn på en slik måte.

– Hva mener dere?

Skriveøvelser:

1. Ida Jackson skriver i Morfar, Hitler og jeg om hvordan hun søker på Google og kommer over familiens hemmelighet.

Skriv en personlig tekst som tar opp et tabubelagt område som vanligvis blir gjenstand for sensur. Historien kan gjerne være fiktiv. Bruk Ida Jacksons tekst som modell.

2. Boka I krigen – et vitnesbyrd fra Syria gir Borri stemme til noen av dem som vanligvis ikke får uttale seg. Samtidig handler dette om store verdenspørsmål. Er det noen stemmer du ser mangler i samfunnet? Skriv en reportasje der du intervjuer noen som vanligvis ikke kommer til orde. Bruk Borris tekst som modell.

 

VG 1:

– Lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

– Skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster

– Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1)

– Gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål (VG1)

– Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler (VG1)

– Tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster. (VG1)

VG 2:

– Lese og analysere tekster på bokmål og nynorsk i ulike sjangere og ta stilling til spørsmål tekstene tar opp, og verdier de representerer

– Skrive kreative, informative og argumenterende tekster, utgreiinger, litterære tolkninger, drøftinger og andre resonnerende tekster på hovedmål og sidemål

VG 3:

– Lese et utvalg samtidstekster på bokmål og nynorsk og drøfte hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid

Skrive kreative, informative og resonnerende tekster, litterære tolkninger og retoriske analyser på hovedmål og sidemål med utgangspunkt i norskfaglige tekster

– Analysere, tolke og sammenligne et utvalg sentrale norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng