Intervju: Posselt i Skolebiblioteket

Prosjektleder og norskpedagog i Foreningen !les, Troels Posselt, er intervjuet i Skolebibliotekarforeningen i Norge sitt første nummer av magasinet Skolebiblioteket. Med tillatelse fra magasinet publiserer vi intervjuet her på foreningenles.no.

Skrevet juni 24, 2019 i Barneskole, Bibliotek/lærer, Formidling, Nyheter Legg inn kommentar


Troels Posselt er fra Danmark, men har bodd i Norge de siste ti årene. Han er utdannet litteraturviter og filolog og har bakgrunn som lærer i både norsk ungdomsskole og videregående skole. Som prosjektleder og pedagogisk ansvarlig i Foreningen !les brenner han for å bidra til å utvikle engasjement for lesing blant dagens barn og unge.

Hva er Foreningen !les?

– Foreningen !les er en ideell organisasjon som jobber med å fremme lesing og leselyst, primært blant barn og unge. De fleste av prosjektene våre retter seg mot barn og ungdom i skolen, men vi har også flere prosjekter som foregår utenfor skolen – som for eksempel Bokstart for de aller minste og Norsk mesterskap i poesislam. I tillegg deltar vi i en rekke samarbeidsprosjekter som for eksempel Den boka, Barnebokbad, Som­merles og Aksjon skolebibliotek. Sistnevnte er en aksjonsgruppe som blant annet jobber politisk for å styrke skolebibliotekene og for at alle elever i grunnskolen skal ha tilgang på et godt skolebibliotek med kvali­fisert bemanning.

– Vi har tilbud til nesten alle trinn i skolen, og ca. 300 000 elever deltar hvert år på et av prosjektene våre. Vi er glade for at lærere og skolebibliotekarer ser at prosjektene bidrar til å øke elevenes engasjement og leselyst og derfor går inn på foreningens nettsider og melder på klassen eller skolen, år etter år. I til­legg er det mange skolebibliotekarer som gir oss tilbakemeldinger på at prosjektene våre legger opp til samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar og utgjør en gyllen mulighet til å ha bokprat med klassene, nå nye lesere og formidle ny litteratur.

Hvordan bidrar prosjektene til dette?

– Prosjektene våre gjør den nye litteraturen lett tilgjengelig i klasserommet, i en form som har til hensikt å gi elevene lyst til å lese mer. I flere av prosjektene våre – for eksempel Tid for ti og tXt-aksjonen – får elevene sin egen antologi med smakebiter fra nye bøker. Da kan elevene smake på tekstutdragene og få inspirasjon til bøker de kan finne på skolebiblioteket, lese på skolen eller på fritiden. Mange skolebibliotekarer bruker derfor også antologiene som en anledning til å invitere klassene på besøk i biblioteket eller til å besøke klassene med bøkene som er representert i antologien, for å presentere, snakke om bøkene og låne ut. Antolo­giene er bredt sammensatt slik at alle skal kunne finne noe de liker. Tekstene er dessuten tilgjengelige på nett sammen med lydfiler av utdragene for elever som foretrekker det. På nett finnes også lærer­veiledninger med undervisningsopplegg, i tråd med gjeldende læreplan, som gjør det lett for lærerne å ta materialet i bruk. Alt er gratis og sendes kvitt og fritt til skolene til semesterstart.

Men dere står også bak litteraturpriser for barn og ungdom?

– Ja, det gjør vi. Gjennom prisprosjekter som Bokslukerprisen, Uprisen og Ungdommens kritikerpris legger vi til rette for at de unge leserne får diskutere, mene noe om den nye litteraturen og blir lyttet til. Prisprosjektene henvender seg til ulike aldersgrupper – henholdsvis mellomtrinn, ung­domstrinn og videregående – og har litt forskjellig utforming for å passe best mulig til den aktuelle gruppa. Men felles er at elevene skal få utforske tekstene, formulere leseopplevelsene sine, mene og argumentere fritt og oppleve at meningene deres blir tatt på alvor i klassefellesskapet. Da har vi nemlig erfart at elevene utvikler eierskapsforhold til lesinga og blir mer engasjerte og glade i å lese.

– I tillegg til at slike prisprosjekter utvikler de unge leserne og synliggjør hvilke av de nye bøkene som de unge leserne liker best opplever vi dessuten at de kan være et nyttig verktøy for formidlere som ønsker å vite mer om hvordan barn og ungdom leser de nyeste bøkene. Man kan for eksempel få et ganske godt innblikk i hvordan ungdomsskoleelever leser og forstår aktuelle norske ungdomsbøk­er ved å gå inn på uprisen.no og lese noen av de ca. 1 000 anmeldelser som hvert år blir publisert der.

Du er selv prosjektleder for Bokslukerprisen som er en leselystpris for mellomtrinnet?

Anmelderklasse: Elevene i 6a ved Brånås skole i Skedsmo er en viktig ressurs i Bokslukerprisen.

– Ja, jeg brenner litt ekstra for de som går i 5. og 6. klasse. Det henger blant annet sammen med at flere undersøkelser viser at mellomtrinnet er et viktig tidspunkt for lesinga. I USA taler man for eksempel om «the 4th. grade slump» for å beskrive det forhold at en del barn slutter å lese når de skal gå fra «å lære å lese» til «å lese for å lære». I Tyskland og i Danmark taler man om et «læseknæk». Men un­dersøkelser viser også at man kan gjøre noe med dette blant annet ved øke tilgjengeligheten; presentere elevene for et mangfold av tekster; lytte til elevene og la dem få velge; og ved å legge vekt på det sosiale aspektet av lesing. Det er akkurat dette vi ønsker å bidra til gjennom Bokslukerprisen. Vi ønsker å legge til rette for at barna får møte et utvalg av ny litteratur for aldersgruppen og får gode leseopplevelser på et viktig tidspunkt i livet – leseopplevelser som de kan ta med seg inn i ungdomsårene. Høsten 2018/19 deltok dermed rundt 80 000 barn på prosjektet og fikk utdelt hver sin antologi med tekstutdrag fra nye norske bøker gitt ut for aldersgruppen.

– I tillegg til å bidra til at barna skal få gode leseopplevelser er prosjektet laget med henblikk på å få i gang samtaler og diskusjoner underveis i prisarbeidet som kan bidra til at elevene blir bedre kjent med ny norsk litteratur, bli mer bevisst egen litterære smak og få lyst til å lese mer. For å få til dette har lærerne en avgjørende rolle, og det er av stor betydning at de legger fram arbeidet på en måte som bidrar til at elevene blir interessert. Også rollen til skolebibliotekarer og folkebibliotekarer er imidlertid svært viktig. I Bokslukerprisen skal elevene nemlig lese ti utdrag, og for å få fullt utbytte er det derfor en stor fordel at skolebibliotekene og de nærmeste folkebibliotekene sørger for at bøkene er tilgjengelige når utdraget er lest, nysgjerrigheten er på topp og barna er klar til å lese videre. På denne måten håper vi at prosjektet kan være et egnet verktøy – for skoler, bibliotek og skolebibliotek – i det vik­tige arbeidet med å utvikle engasjement for lesing og litteratur blant morgendagens lesere.

– For de som vil vite mer om oss, sjekk foreningeles.no og nettsidene til de ulike prosjektene. Følg oss på Facebook eller ta kontakt direkte. Informasjon om de ulike leseaksjonene til Foreningen !les sendes også ut til alle skoler i god tid før påmeldingsfris­ten. Påmelding til Bokslukerprisen skjer i mai-juni slik at foreningen kan trykke opp og sende ut ønsket materiell til skolestart, og det er viktig å melde seg på tidlig: prosjektet har vært fullbooket hvert år siden oppstarten i 2014. Antologiene trykkes opp i papir fordi boka er et viktig medium for litteraturen som barna bør være fortrolige med og fordi tilbakemeldingene er tydelige på at både barn og voksne ønsker seg dette. Men tekstene ligger også tilgjengelig digitalt og hvert prosjekt har egne nettsider der med lydfiler, undervisningsopplegg, aktiv­iteter/konkurranser m.m.

– I tillegg til våre breddetiltak har vi også en rekke tiltak som er mer spissa, som for eksempel diverse juryoppdrag, anmelderoppdrag osv. Det er snakk om et mer omfattende forløp der klasser må sette av mer tid, men som samtidig legger til rette for enda bedre samarbeid mellom lærer og skolebibliotekar – til glede for elevenes lesekompetanse og engasjement for lesing.