Innspill til ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-23

Foreningen !les gir innspill på tre punkter vi mener bør vektlegges i ny nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-23: Barn og unge, formidling og skolebibliotek.

Skrevet april 5, 2019 i Meninger og innlegg, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Foreningen !les mener at en lesende befolkning er en forutsetning for demokratiet og stiller oss bak følgende sitat fra Kulturmeldingen – Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida: «Leseevne og leselyst er ein nøkkel til danning og refleksjon. Lesing gir innsikt og oversyn. Gjennom lesing aukar evna til forståing og innleving»

Foreningen !les ønsker å komme med innspill til tre punkter vi mener bør vektlegges i ny nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023: Barn og unge, formidling og skolebibliotek.

Barn og unge som målgruppe
Barn og unge bør inkluderes i målsettinger og ambisjoner for en ny bibliotekstrategi. Selv om regjeringen skal utarbeide en egen kulturmelding for barn og unge, bør denne viktige målgruppen også prioriteres som et sentralt punkt i bibliotekstrategien. Barn står for en stor del av utlånet i norske folkebibliotek, likevel ble denne gruppen knapt nevnt i forrige bibliotekstrategi.

Framover er det viktig for Norge at barn og unge blir lesere. Grunnlaget for lesing dannes tidlig. I dagens informasjonssamfunn er lesing nøkkelen til individenes deltakelse i samfunnet. En lesende befolkning er en forutsetning for demokratiet. Det er god grunn til å tro at dette blir enda viktigere i framtiden: arbeidslivet trenger kompetanse, fleksibilitet og videreutdanning. Grunnleggende leseferdigheter er en forutsetning for et selvstendig liv. Leseferdigheter er også avgjørende for å motta informasjon, tilegne seg kunnskap og delta i et demokrati.  Å tilrettelegge for at barn og unge blir lesere og oppdager litteraturens gleder gir dem en uvurderlig inngang til en verden av kunnskap og opplevelser de kan ha glede av resten av livet. Å bygge lesere krever innsats og satsning og langsiktig arbeid over tid.

Biblioteket sørger for at barn og unge har tilgang på et bredt og rikt utvalg av bøker. Biblioteket fungerer som et gratis møtested og er en arena der målgruppen møter formidlingskyndig personale. Alle barn og unge må ha tilgang på og få formidlet litteratur uavhengig av hvor i landet de bor.

Bibliotekene bidrar til å bygge ned sosiale skiller mellom barn og unge og bør arbeide målrettet for å fremme språkutvikling og lesing. Prosjektet Bokstart bør få en plass i en ny nasjonal bibliotekstrategi. Dette er et tiltak som gjennomføres i over 40 land og som nå er etablert i våre naboland Sverige og Finland. Bokstart innebærer å dele ut gratis bøker og informasjonsmateriell om språkutvikling til små barn (0-3 år) og deres foreldre i samarbeid med helsestasjon og bibliotek. Familier oppfordres til å oppsøke biblioteket for å motta en bokgave og blir dermed introdusert for en viktig kulturinstitusjon.

Formidling
Formidlingen av litteratur er i dag mer sentralt enn før. De siste årene har vi sett tendenser til at kommersielle titler når fram og får en større utbredelse og andel av oppmerksomheten. Å sikre formidling av ulike typer litteratur er i dag viktigere enn noen gang slik at riktig bok finner riktig leser. Formidling handler også om å utfordre leserne slik at de oppdager variert litteratur. Formidling er å fremme lesekultur. Det er av stor betydning at mangfoldet som finnes i litteraturen med ulike litterære uttrykk formidles, og det er viktig å formidle litteratur på ulike målformer og i ulike format.

Forrige bibliotekstrategi gjorde folkebibliotekene til aktuelle, uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Tilbudet om meråpent bibliotek har ført til at publikum får økt tilgang til bibliotektjenester. Framover er det essensielt å ikke miste litteraturen og bøkene av syne i bibliotekenes nye mandat. Litteratur må fortsatt formidles med mål om å sikre gode leseopplevelser for alle. En ny strategi bør fokusere på å utnytte formidlingspotensialet som økt besøk i bibliotekene gir.

Å ha et godt verktøy for å samtale rundt litteratur, er å ta litteratur på alvor. Gjennom 22 år med litteraturtiltak har vi erfart hvordan god litteratur leses og forstås av barn og unge som får tid og anledning til å møte litteratur på egne premisser. Ny litteratur der det ikke ligger tidligere fortolkninger til grunn gir barn og unge et eget eierskap til litteraturen. Vi har også erfart hvordan barn og unges engasjement vokser når voksne er lydhøre overfor deres opplevelse av litteratur.

Folke- og skolebibliotek
Forskjellene i befolkningens bibliotektilbud må utjevnes med et større bibliotekløft. Kommunesammenslåing og regionalisering må ikke føre til færre folkebibliotek og filialer. Folkebiblioteket må styrkes, ikke svekkes uansett antall kommuner.

En egen lov om skolebibliotek bør innføres slik at alle elever i grunnskolen har tilgang til et velfungerende bibliotek og slik at de sikres det samme tilbudet. Lik tilgang til litteratur, bøker og lesing er viktig for demokratiet og like muligheter. Alle norske barn har krav på det samme tilbudet, uavhengig av hva slags hjem de kommer fra og hvor i landet de bor.

Ressurser til bemanning og innkjøp er de største utfordringene for skolebibliotek eller satsning på dem. Med utdaterte og/eller dårlige samlinger appellerer ikke skolebiblioteket verken til elever eller til lærere som skal vurdere skolebibliotek som et verktøy og støtte til undervisningen. Tilgang til et bredt utvalg relevant og aktuell litteratur er avgjørende for å skape leseglede hos elevene. Årlig innkjøp av kulturfondsbøker til grunnskolene vil sørge for at dette ivaretas. Innkjøpsordningen bør derfor utvides til en egen kulturfondsordning til skolene.

Foreningen !les viser for øvrig til og stiller seg bak innspillet Aksjon skolebibliotek har sendt inn til ny nasjonal bibliotekstrategi.

Om Foreningen !les
Foreningen !les ble stiftet i 1997 og er en ideell organisasjon med 40 medlemmer fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen finansieres av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningens formål er å arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge og nær 10 000 lærere og bibliotekarer. I 2017 mottok Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for fjerde år på rad.

Les mer her