Innspill til Barne- og ungdomskulturmelding fra Foreningen !les

Målet med barne- og ungdomskulturpolitikken er å gi alle barn og unge over hele landet et best mulig kunst- og kulturtilbud. For å oppnå dette er det bra at Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om å lage en egen kulturmelding for barn og ungdom. Dette er en viktig målgruppe som fortjener økt fokus. Vi mener følgende punkter er avgjørende i det videre arbeidet:

Skrevet oktober 2, 2019 i Meninger og innlegg, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Kultur: Foreningen !les har levert innspill til det videre arbeidet med kulturmeldingen for barn og unge. Her er elever ved Munkerud skole i gang med Den store bokjakten. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les

  1. Barn og unge må få tilgang på kvalitetslitteratur og gode leseopplevelser

Meld. St. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtidafra 2018 understreker hvor viktig det er at folk leser.«Leseevne og leselyst er ein nøkkel til danning og refleksjon. Lesing gir innsikt og oversyn. Gjennom lesing aukar evna til forståing og innleving» (s. 39). Boklesingen i Norge opplever nå en brytningstid. Boka konkurrerer med YouTube, Netflix, dataspill og mye annet. Litteratur bidrar til opplevelser, empati, forståelse, kunnskap, minner, nye tanker, og muligheter til konsentrasjon og fordypelse. Men arbeidet med å skape lesere kommer ikke av seg selv. Lesere skapes som et resultat av målrettet arbeid og langsiktig innsats i samarbeid mellom blant annet skole, bibliotek og hjemmet. Vi må gi barn og unge tilgang på litteratur i ulike format, sørge for at de får oppdage mangfoldet i litteraturen og muligheten til å velge lesestoff ut fra egne ønsker og interesser. Vi må legge til rette for gode leseopplevelser og lesevaner, og for at unge lesere får samtale, reflektere og ytre seg om det de leser. Skolen er en viktig arena for utvikling av leselyst og leseferdigheter. Derfor er det viktig at litteraturlesing i skolen blir prioritert. Elevene må sikres et bredt utvalg og en god formidling av bøker innen ulike sjangre. Alle elever i Norge skal ha tilgang til gode skolebibliotek med kuratert innhold og kompetent bemanning, og folkebibliotekene må styrkes. Formidlere som har kunnskap om barne- og ungdomslitteratur og god kjennskap til målgruppen, må sørge for at riktig bok finner riktig leser. Slik skapes leselyst.

  1. Vi trenger en flerårig nasjonal leselystsatsing

Bokåret 2019 har tilført friske midler til ulike aktører på litteraturfeltet. Men hva med neste år? Og årene framover? Fra 2020 har ikke Norge lenger en nasjonal lesestrategi. Dette er første gang siden 2003. Å skape lesere tar mer enn ett år. Vi trenger derfor en flerårig nasjonal leselystsatsing for å sikre målet om å gi barn og unge et best mulig tilbud, og for å skape morgendagens lesere. Leserundersøkelser fra for eksempel Danmark og Sverige (Overblik og indblik 2017, Ungar och medier 2019) viser at barn og ungdom gjerne vil lese mer, men at de må stimuleres til det. En nasjonal leselystsatsing her hjemme må vektlegge samarbeid mellom kultur og kunnskap. Den må ha en langsiktig strategi for hvordan vi kan få flere til å lese mer uavhengig av alder, kjønn, geografisk tilhørighet og sosioøkonomisk bakgrunn.

  1. Vi trenger sterke nasjonale aktører som arbeider for å fremme leselyst

I en tid der mange prosesser regionaliseres, er det viktig med nasjonale aktører og felles prosjekter. Nasjonale organisasjoner kan for eksempel være viktige ressurser for lokale og regionale aktører, legge til rette for felles nasjonale tiltak og bidra i arbeidet med å sørge for at barn og unge sikres gode, inkluderende og kvalitetssikrete tilbud der de bor. For et velfungerende demokrati er dette essensielt. Foreningen !les er en nasjonal aktør som jobber for å skape leselyst og stimulere til lesing blant spesielt barn og unge, og Leser søker bok sørger for at mennesker med ulik leseevne har tilgang på tilpasset litteratur. Økonomisk forutsigbarhet for begge organisasjonene er nødvendig for å kunne videreutvikle arbeidet med å skape framtidige lesere i hele landet.

  1. Vi trenger samarbeid mellom ulike aktører på litteraturfeltet

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som representerer 40 ulike medlemmer fra hele bredden av bok-Norge. Vi har jobbet med barn og unge siden vi ble etablert i 1997, og er godt etablert med velfungerende lesetiltak i skoler og bibliotek. Gjennom våre ulike tiltak når vi over 300 000 elever på ulike klassetrinn, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer i hele Norge. Våre tiltak bidrar til at lærere kan jobbe aktivt med litteraturen på skolen, at formidlerrollen i bibliotekene utvikles og at elevene blir motiverte til å lese på fritiden. Vi skal fortsette å utvikle våre tiltak og bidra med samarbeid og utveksling av erfaringer i arbeidet med å skape lesere. I Bokåret har vi i samarbeid med åtte organisasjoner ledet kampanjen denbokasom retter seg mot målgruppen 15-25 år. Vi jobber også tett med litteraturfestivaler, litteraturhus og skole- og folkebibliotek. Vi holder foredrag og deler erfaringene våre med ulike aktører. Vi har kompetanse og ulike metoder for å skape leselyst blant forskjellige målgrupper. For å gi barn og unge et best mulig tilbud er det viktig med et nasjonalt løft, tett samarbeid og strategisk arbeid over tid.

Vi viser også til innsendte skriftlige innspill til både Kulturmeldingen og ny nasjonal bibliotekstrategi.

Med vennlig hilsen
Silje Tretvoll
Daglig leder
Foreningen !les
silje@foreningenles.no