Høring i familie- og kulturkomiteen

Foreningen !les deltok på høring i familie- og kulturkomiteen 21. oktober vedrørende Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020. Les hva vi brukte våre 3 tilmålte minutter til å snakke om.

Skrevet oktober 21, 2019 i Meninger og innlegg, Nyheter

På høring (t.v.): Monica Helvig fra Leser søker bok, Ingvild Kogstad Brodal fra Den Norske Forleggerforening, Ingvild Christine Herzog fra Norsk Forfattersentrum, Silje Tretvoll og Vibeke Røgler fra Foreningen !les.

Mitt navn er Silje Tretvoll. Jeg er daglig leder i Foreningen !les og har med meg nestleder Vibeke Røgler. Takk for at dere tar dere tid til å høre på oss i dag.

Vi har bedt om å få komme på høring fordi vi ønsker å fokusere på:

  1. Behovet for nasjonale flerårige leselysttiltak
  2. Stabile rammevilkår og forutsigbarhet for leseorganisasjoner

I år feirer vi at det er 500 år siden de to første bøkene ble trykket i Norge. Nasjonalbiblioteket fordelte 27 millioner kroner på Bokåret 2019, parallelt med regjeringens satsing på Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt. Målet var minst 500 arrangementer i løpet av året for å sette fokus på leselyst, leseglede og å øke lesingen for alle. En rask opptelling i kalenderen til Bokåret viser imponerende 333 registrerte arrangementer på kun fire måneder, fra september til desember! Samtidig er flere aktører i bransjen i gang med store nasjonale tiltak i forbindelse med Bokåret, for å bidra til og inspirere til lesing. Et eksempel er denboka-kampanjen som vi i samarbeid med sju andre litteraturorganisasjoner står bak. Det er et enormt engasjementlandet over for å spre gode leseopplevelser! Regjeringen bør bruke dette til å opprettholde engasjementet og satse videre for 2020 og årene som kommer. Det er et akutt behov for en langsiktig og bred lesesatsing. Flere av tiltakene som er etablert i forbindelse med Bokåret-satsingen burde få muligheten til å virke også i årene framover.

Vi foreslår et statlig tilskudd til en flerårig nasjonal satsning i samarbeid med bokbransjen, som kan jobbe langsiktig med holdningsendringer i forhold til lesing for utsatte grupper. Foreningen !les har lang erfaring og høy kompetanse på feltet. Hele bredden i bokbransjen står bak oss. Vi er en ledende ideell nasjonal aktør som formidler litteratur og leseglede til alle. Skal vi opprettholde dagens lesenivå og ta den negative utviklingen i enkelte aldersgrupper på alvor, er gode tiltak og nasjonal satsing på lesing over tid avgjørende.

  1. Stabile rammevilkår og forutsigbarhet for leseorganisasjoner

Nasjonale organisasjoner som arbeider med lesing bør sikres gode rammebetingelser og stabil, forutsigbar finansiering for å kunne jobbe langsiktig. Skal vi oppnå gode resultater, er kontinuerlig arbeid over tid avgjørende. For Foreningen !les og vår søsterorganisasjon Leser søker bok er dagens situasjon krevende og lite forutsigbar. Alt av økonomisk støtte må søkes årlig fra flere ulike instanser. Vi anmoder komiteen om å be departementet se på plasseringen av Foreningen !les og Leser søker bok slik at organisasjonene sikres forutsigbare rammevilkår. Nivået på tilskuddet må speile behovet for en nasjonal satsing rettet mot målgrupper med negativ leseutvikling og et tilbud til hele skoleløpet.

Vi ber komiteen om å se på støtten til Norsk Forfattersentrum som opplever massiv etterspørsel samtidig som de har hatt en realnedgang over statsbudsjettet hvert år siden 2013.

Til slutt viser jeg til vårt innsendte høringsnotat. Tusen takk for meg.