Høring i Familie- og kulturkomiteen

Foreningen !les var mandag 22. oktober i høring i Familie- og kulturkomiteen om Statsbudsjettet 2019. Her kan du lese vårt innspill.

Skrevet oktober 24, 2018 i Meninger og innlegg, Nyheter, Presse Legg inn kommentar

Høring: Silje Tretvoll (t.v.) og VIbeke Røgler i Foreningen !les på høring i Familie- og kulturkomiteen sammen med leder i Leser søker bok, Monica Helvig (t.h.).

Notat til høring om Statsbudsjettet 2019 Prop. 1 S (2018-2019) Familie- og kulturkomiteen
Organisasjonens navn: Foreningen !les
Deltakere: Daglig leder, Silje Tretvoll og nestleder, Vibeke Røgler

Kapittel 320, post 55 Norsk kulturfond
Foreningen !les berømmer at Norsk kulturfond har fått en økning i årets budsjettforslag. Det er spesielt gledelig at regjeringen ønsker å styrke kvaliteten og formidlingen av barne- og ungdomslitteratur og foreslår å øke bevilgningen med 6,5 mill. kroner. Vi verdsetter videre at midlene skal gå til innkjøpsordningen for denne sjangeren og som tilskudd til produksjon og formidling.

For Foreningen !les er grunnstøtten vi mottar fra post 55 Norsk kulturfond essensiell. Støtten gir delvis forutsigbare rammevilkår og sørger for at vi kan ha stabilitet i eksisterende og vellykkede prosjekter med høy etterspørsel. Foreningen !les sprer litteratur på begge målformer i alle sjangre til barn og unge i hele landet. Vi formidler kvalitetslitteratur, legger til rette for litterære opplevelser og samtaler og etablerer møter rundt litteraturen. Som Norges største formidler av litteratur til barn og unge, bidrar vi gjerne til en ytterligere satsning på å formidle litteratur til denne viktige målgruppen.

Foreningen !les er en sentral samarbeidspartner for bibliotek og bibliotekarer. Vi bidrar i arbeidet med å utvikle formidlerrollen og sørger for at litteraturen når ut til leserne. Det er viktig at folke- og skolebibliotek blir et satsningsområde med gode økonomiske betingelser.

EN LESENDE BEFOLKNING
Annethvert år gjennomfører Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen en leserundersøkelse i befolkningen i alderen 15+. Undersøkelsen fra april i år viser at lesing totalt sett holder seg stabilt på et høyt nivå. 88 % av de spurte oppga å ha lest minst én bok i 2017, mens 38 % oppgir å ha lest flere enn ti bøker. Leserundersøkelsen viser likevel en nedgang over flere år i antall leste bøker i aldersgruppen 25-59 år. Aldersgruppen 15-24 år har den største andelen ikke-lesere. Skal vi opprettholde dagens lesenivå og ta den negative utviklingen i enkelte aldersgrupper på alvor, er gode og kvalitetssikrede tiltak og nasjonale satsinger på lesing avgjørende. For å få til dette, foreslår vi følgende:

  • De ulike litteraturorganisasjonene tar resultatene fra leserundersøkelsen på alvor. En rekke organisasjoner har gått sammen for å etablere et forprosjekt som vi mener det er viktig at blir en realitet i Bokåret 2019. Forprosjektet kalles Den boka. Målet med prosjektet er å øke ungdoms leselyst og interesse for litteratur.
  • Et statlig tilskudd til en flerårig nasjonal satsning i samarbeid med bokbransjen, som kan jobbe langsiktig med holdningsendringer i forhold til lesing for disse utsatte gruppene. Store tiltak på nasjonalt nivå som varer over tid er viktig. Foreningen !les har lang erfaring og høy kompetanse på dette feltet.
  • Etablering av Bokstart i Norge etter europeisk modell og i nær dialog med Kulturrådet i Sverige som allerede har dette tiltaket. Barn og foreldre får utdelt bok og materiell om språkutvikling på helsestasjonen i barnets første leveår. I barnets andre år må familien oppsøke sitt lokale bibliotek for å motta en ny bokgave. Det er godt dokumentert at tidlig innsats til alle barn uavhengig av sosioøkonomisk eller kulturell status gir barn like muligheter til å lykkes i samfunnet for øvrig. Bokstart gjennomføres i over 40 land verden over.
  • At innkjøpsordningen utvides med en egen kulturfondordning til skolene. Avsett 24 millioner kroner slik at alle skoler kan få ett sett med kulturfondbøker for barn og unge. Skolebibliotekenes største utfordring er ressurser til bemanning og medieinnkjøp. Relevant og aktuell litteratur er viktig for å skape leseglede hos elevene. Kulturfondbøker i skolene sikrer alle elever bred tilgang til samtidslitteraturen uansett hvor i landet de bor.

I kulturpolitikken framover bør nasjonale organisasjoner som arbeider med lesing sikres gode rammebetingelser og stabil, forutsigbar finansiering for å kunne jobbe langsiktig. Skal vi lykkes og oppnå gode resultater, er kontinuerlig arbeid over tid avgjørende. Dagens situasjon der alt av økonomisk støtte må søkes årlig fra flere instanser, er krevende og lite forutsigbar. Foreningen !les anmoder komiteen til å be departementet se på plasseringen av Foreningen !les med det utgangspunkt at man skal sikre forutsigbare rammevilkår og et nivå på tilskuddet som gjør det mulig med en nasjonal satsing rettet mot målgrupper med negativ leseutvikling, tilbud til hele skoleløpet og etablering av Bokstart.

STORTINGSMELDING OM BARNE- OG UNGDOMSKULTUR
I januar i år kunngjorde regjeringen i Jeløyplattformen at den vil legge fram en egen stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Foreningen !les mener dette er et svært viktig arbeid. Vi håper stortingsmeldingen blir prioritert selv om det ikke er nevnt i forslag til statsbudsjett for 2019. Barn og unge må inkluderes i målsettinger og ambisjoner for en nasjonal kulturpolitikk. Dette er en målgruppe som ikke er like mobil eller kjøpesterk som voksne. Barn og unge må sikres nær tilgang til ulike kulturtilbud ved for eksempel å løfte bibliotek som et satsingsområde. Biblioteket sørger for at barn og unge har et bredt og rikt utvalg av litteratur, det fungerer som et gratis møtested og en arena der målgruppa møter formidlingsdyktig personale. Alle barn skal ha tilgang på litteratur, gjennom bibliotek og nasjonale lesetiltak. Alle barn skal få formidlet litteratur.

Foreningen !les mener at en lesende befolkning er en forutsetning for demokratiet. En god litteraturpolitikk handler om produksjon, distribusjon og salg av litteratur, men like viktig er en politikk som sørger for at litteraturen når fram til leseren. Tiltak for lesing er en essensiell del av litteraturpolitikken og utspiller seg på flere arenaer, men er særlig viktige i skolen gjennom nasjonale lesetiltak, i folkebibliotekene, i gode skolebibliotek og som selvstendige lesekampanjer rettet mot befolkningen som helhet. 

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon stiftet i 1997 som i dag har 40 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen finansieres av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningens formål er å arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom sine tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge og 6 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på alternative arenaer. Foreningen !les står blant annet  bak tiltak som litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, Faktafyk – sakprosamagasinet for ungdom, NM i poesislam og pilotprosjektet Bokstart.  Alle våre tiltak er gratis og nasjonale. I 2017 mottok Foreningen !les bokbransjens hederspris Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) for fjerde år på rad.