Aksjon skolebibliotek: KUF-komiteen vil jobbe mer med bibliotek

Torsdag 4. juni avleverte Aksjon skolebibliotek en høringsuttalelse ifb med Stortingsmeldinga Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen (Meld. St. 21 (2016-2017). Nå har en midlertidig innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen kommet.

Skrevet juni 8, 2017 i Nyheter Legg inn kommentar

Aksjon skolebibliotek (Norsk Bibliotekforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Foreningen !les og Leser søker bok) deltok på høringen i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen om Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen hvor vi snakket om skolebibliotek. Det gjorde også Bibliotekarforbundet. Og dette ser ut til å ha funket!

Aksjon skolebibliotek

Foreningen !les, Leser søker bok, Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Norsk Bibliotekforening har arbeidet med stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, og er glade for komiteens og flertallets innstilling:

  • Skolebibliotek bidrar til kultur for lesing i skolen
  • Viktig at skolebibliotekets rolle inkluderes i forbindelse med fagfornyelse og det foreslåtte læreplanarbeidet
  • Forslag om en egen melding om hele biblioteksektoren

Aksjon skolebibliotek har hatt møte med flere partier i forbindelse med å sette fokus på skolebibliotek, bl.a. Senterpartiets Anne Tingelstad Wøien og det var Senterpartiet som la fram forslag om en egen stortingsmelding for biblioteksektoren! Det er flertallsforslag fra komiteen om dette, men KrF er ikke med som forslagsstillere og dersom de ikke stemmer for romertallsvedtaket i Stortinget blir det ikke flertall og regjeringen trenger ikke å legge fram noen melding. Det kan være et annet flertall i komiteen enn i Stortinget. Avstemmingen skjer i Stortinget 13. juni, så her må vi fortsette å mobilisere for å få med oss KrF.

På høringen tok Foreningen !les også opp viktigheten av å bevilge mer midler til lesestimuleringstiltak i skolen. Vi er glade for at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er positive til at det er gitt midler til lesestimuleringstiltak gjennom Språkløyper og å styrke arbeidet med leselysttiltak.

Her er komiteens innstilling om skolebibliotek:

Komiteen mener at et skolebibliotek skal være et redskap for å støtte elevene i å nå målene som ligger i lærerplanen. Komiteen viser til den nylig utgitte boken Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century (2017). Der vises det til nasjonal og internasjonal forskning om at barn og unge som leser variert skjønnlitteratur på skolebiblioteket og i klasserommet, utvikler et engasjement for lesing og deler sine leseropplevelser. Studiene viser også at godt utbygde skolebibliotek og partnerskap mellom lærere og bibliotekarer er avgjørende for å utvikle en kultur for lesing i skolen.

Komiteen viser til at elever skal ha tilgang til skolebibliotek gjennom hele grunnopplæringen. Ansvaret for og utviklingen av tilbudet til elevene ligger hos kommunene. I forskrift til opplæringsloven gis det også klare føringer for at bibliotekene skal være tilgjengelige og særskilt tilrettelagt for elevene slik at de blir aktivt brukt i opplæringen i skolen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, mener at det er på tide å belyse skolebibliotekenes rolle og inkludere deres rolle i forbindelse med fagfornyelsen og det foreslåtte læreplanarbeidet, samt inngå som en del i skolens pedagogiske planverk.

Flertallet fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram en melding for Stortinget om biblioteksektoren, og inkludere skolebibliotekenes og universitetsbibliotekenes rolle i utdanningene.»

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er positive til at det er gitt midler til lesestimuleringstiltak gjennom Språkløyper i barnehagene og skolene, og støtter regjeringens forslag om å vurdere å styrke arbeid med leselysttiltak gjennom en tilskuddsordning der en del av midlene skal brukes til å styrke skolebibliotekenes arbeid.