SV foreslår ny leselyststrategi

Sosialistisk Venstreparti (SV) har i representantforslag på Stortinget nylig fremmet forslag om å utarbeide en ny nasjonal leselyststrategi.

Skrevet desember 15, 2020 i Nyheter, Presse

Lesestrategi: Stortingspolitikerne Karin Andersen (t.v.), Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås fra SV har i Stortinget fremmet representantforslag om ny nasjonal leselyststrategi. Foto: ©Stortingsarkivet, Stortinget.

Forslaget ble fremmet av stortingspolitikerne Mona Fagerås, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård fra SV. Politikerne foreslår videre at det er nødvendig å sikre leselystorganisasjoner stabile, forutsigbare rammevilkår.

Forslaget fremmes i et såkalt representantforslag, altså et forslag som representantene selv har lagt fram for Stortinget. Slike forslag inngår i Stortingets dokumentserie (nummer 8) og kalles ofte «Dok 8-forslag».

I dokumentet tar de blant annet opp følgende:

Situasjonen for lesing i Norge i dag tilsier at det fortsatt er behov for at det satses på å skape økt leselyst og bedre leseferdigheter. En ny nasjonal leselyststrategi bør utarbeides og det bør settes av midler til dette. Leseevne blant barn og unge er sentralt når man fremover skal bygge Norge som kunnskapsnasjon.

En lesestrategi skal skape økt interesse og engasjement for lesing og litteratur blant barn og unge. Alle barn og unge skal ha like muligheter, og dermed bør alle ha tilbud om skolebibliotek på sin skole.

Nasjonale leselystorganisasjoner når bredt ut og er sentrale i å skape leselyst blant barn og unge. En nasjonal lesestrategi bør sikre leselystorganisasjonene stabile, forutsigbare rammevilkår og midler de kan søke på. Forslagsstillerne mener situasjonen for leselystorganisasjonene ikke er stabil slik den er i dag.

SV-politikerne foreslår følgende:

1. Stortinget ber regjeringen fremme en strategi for lesing som inneholder langsiktige tiltak for å styrke engasjement og interesse for lesing i hele befolkningen. Strategien må inneholde tiltak for å styrke tilgangen på litteratur og legge til rette for lesefremmende tiltak i skole og på arbeidsplassen og andre relevante steder. Den må også inneholde forslag til kompetanseløft for å legge til rette for engasjement og motivasjon for lesing. Strategien må være økonomisk forpliktende og være et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om skolebibliotek, der de kommer med forslag om å pålegge kommunene en plan for skolebibliotek som sikrer at alle barn har jevnlig tilgang, også på egen hånd, til et skolebibliotek med en fagutdannet bibliotekar.

3. Stortinget ber regjeringen legge frem en rapport om hvilke tiltak som har best effekt for å øke lesing og lesemotivasjon.

Les hele representantforslaget her