Høringsuttalelse til ny forskrift om omsetning av bøker

Foreningen !les har sendt inn høringssvar til forskriften til bokloven.

Skrevet desember 1, 2023 i Nyheter

Forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovforskriften)

Refnr: 23/4163

Fra Foreningen !les
Til Kultur- og likestillingsdepartementet

Foreningen !les vil gi følgende uttalelse til departementets forslag til boklovforskriften. Vi ønsker først og fremst å uttale oss om punkt 3.2 i høringsnotatet, og forslagets §2 og §3 angående rabatter, samt § 5 Forbud mot å gi bort bøker med fastpris.

Bakgrunn

Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som skaper lesere og bygger lesekultur. Foreningen ble etablert i 1997 og har 39 medlemsorganisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Gjennom ulike tiltak når Foreningen !les årlig rundt 500 000 barn og unge, og nærmere 10 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på andre arenaer, og står blant annet bak litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, antologiene tXt, Rein tekst og Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, Lesekiosk, Bokstart og Les og lek.

Foreningen er finansiert av medlemsorganisasjonene og mottar driftsmidler fra blant annet Nasjonalbiblioteket og Utdanningsdirektoratet. Medlemmene bidrar også betydelig gjennom gratis leseeksemplarer, bøker til juryklasser i våre tre litteraturpriser i skolen, og innkjøp av bøker til 50% rabatt til ulike leselystprosjekter.

I 2017 fikk Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. Foreningen !les ble tildelt LNU-prisen for 2021. I 2021 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), for femte gang. I tillegg er Foreningen !les sitt prosjekt Uprisen – årets ungdomsbok nominert til ALMA 2023 og ALMA 2024. Alle tiltakene er gratis og nasjonale. I lys av regjeringens varslede leselyststrategi mener vi at det er ekstra viktig at vår virksomhet videreføres og ivaretas.

I høringsnotatet skriver departementet at fastprisbøker kan selges med inntil 20% rabatt til bibliotek og med fri rabatt for over 200 eksemplarer av samme tittel. I tillegg ønsker de «å presisere i forskriftsforslaget at forhandler ikke kan gi bort bøker med fastpris.» Departementet går i sistnevnte tilfelle videre til å diskutere en unntaksbestemmelse for serielitteratur. Det diskuteres ikke andre unntak fra dette forslaget, og når det gjelder rabatter er det ingen unntak. Dette er i og for seg i tråd med gjeldende bokavtale, men vi vil gjøre departementet oppmerksom på en del av gjeldende praksis som ikke ser ut til å være tatt med i betraktning.

Definisjonsspørsmål

Det er mulig at Foreningen !les og andre litteraturformidlere ikke omfattes av regelverket. I Boklovens § 2 defineres aktører enten som utgiver, forhandler eller sluttkunde. Utfra kontekst vil Foreningen !les kunne defineres som utgiver, i andre som sluttkunde, men vår rolle er i første rekke som formidlere mellom utgiver og sluttkunde. Hvis vår virksomhet faller utenfor lovreguleringen, tenker vi uansett at det er greit at departementet gjøres oppmerksomme på dette.

Det er også uklart om forlagene defineres som utgiver eller forhandler i tilfeller hvor de selger eller gir bort bøker direkte til oss. Hvordan en forstår disse definisjonene vil avgjøre hvorvidt dette høringsinnspillet er relevant eller ikke.

Leseeksemplarer

I likhet med mange andre litteraturformidlere i feltet, blant annet litteraturkritikere, kulturjournalister og litteraturforskere, mottar vi hvert år inntil tre gratis leseeksemplarer av nye bøker. Foreningen !les er avhengig av dette for å kunne holde oss orienterte på feltet, slik at våre leselystaksjoner til enhver tid er oppdaterte og bruker nye, aktuelle titler. Spesielt når vi har kontakt med barn og unge, er det avgjørende for å treffe målgruppen at titlene er ferskvare. Gratis tilgang på en bredde av fysiske utgivelser er svært viktig for vårt arbeid med å formidle gode leseopplevelser til flest mulig.

Leselystprosjekter

I leselystprosjektene mottar vi i tillegg en mengde bøker til halv pris, uten at vi er oppe i et antall på 200 per tittel. For at våre budsjetter skal strekke til, er vi helt avhengig av denne rabatten. Vi vet at dette også gjelder andre leselystprosjekter i andre aktørers regi.

Denne muligheten for rabatt ivaretar bredden i de bokutvalgene vi kan tilby. Vi har for eksempel ikke økonomisk mulighet til å kjøpe inn 200 bøker av hver tittel og samtidig kjøpe inn alle årets norske ungdomsbøker, slik vi gjør når årets ungdomsbok skal kåres i Uprisen. Det samme gjelder når leseklasser i Bokslukerprisen skal gi sin vurdering til hvilke mellomtrinnsbøker som skal være representert i prosjektet sin antologi.

Vi har også andre typer leselysttiltak som Bokstart, der hensikten er å styrke foreldrenes rolle for barnas språk- og identitetsutvikling, samt legge til rette for leselyst og barnas senere lese- og skriveferdigheter.Gjennom tiltaket har vi delt ut bøker gratis til samtlige 2-åringer via helsestasjoner og bibliotek i et knippe forsøkskommuner. Om vi i dette tilfellet defineres som forhandler er uklart for oss.

Prisarbeid

Tre av våre leselystaksjoner er organisert som litterære priser. Våre juryer er spesielt store fordi de består av juryklasser fra hele landet, og for at disse skal ha mulighet til å lese og vurdere de nominerte bøkene, trenger vi gratis eksemplarer fra forlagene i et større antall (inntil 60 eks per tittel). I tillegg er vi avhengige av å kjøpe inn flere eksemplarer til halv pris, slik at juryklassene mottar nok bøker til å kunne gjennomføre prisarbeidet. Alle elevene skal lese alle de nominerte bøkene i løpet av en begrenset tidsperiode.

Det er mulig at vi skiller oss spesielt ut her, men vi regner med at også andre litterære priser mottar leseeksemplarer i et større antall enn vanlig i forbindelse med juryarbeid. Det er åpenbart at et slikt prisarbeid ikke kan vente til fastprisperioden er over, og med våre budsjetter ville det blitt vanskelig å gjennomføre uten denne gaven.

Konklusjon

Det framgår av forslaget til boklov at «Departementet kan gi forskrift om at §§ 5, 67 og 11 helt eller delvis ikke skal gjelde for utgivere og forhandlere dersom bestemmelsene får urimelig store negative konsekvenser.» Det er klart at det vil få negative konsekvenser for litteraturformidlere og det generelle leselystarbeidet i Norge, om vi må betale for bøker vi inntil nylig har fått gratis eller svært rabatert. Det vil sterkt begrense vårt arbeid og den offentlige tilgangen til, og samtalen om, litteraturen, noe som ikke er i samsvar med boklovens formål.

Slik vi leser loven og forslaget til forskrift, mangler det derfor noen unntaksbestemmelser i forslagets §5. Her nevnes kun serielitteraturen, vi mener at også leseeksemplarer, leselystkampanjer og prisarbeid bør unntas forskriften. I tillegg mener vi at disse tre unntakene også må nevnes i §2 og/eller §3 i forslaget til forskrift, slik at det åpnes for fri rabatt i disse tilfellene.

Vennlig hilsen
Foreningen !les
Vibeke Røgler
Daglig leder