Høringsnotat Statsbudsjettet 2020 – Kunnskapsdepartementet

Foreningen !les søkte om å få komme med på muntlig høring om statsbudsjettet for 2020 i utdannings- og forskningskomiteen. Dessverre ble søknaden heller ikke i år innvilget, men vi fikk sendt inn skriftlig innspill.

Skrevet oktober 12, 2019 i Meninger og innlegg, Nyheter

                                                             

 

 

 

Kap 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa
– Post 21 – Oppfølging av språkstrategien

 

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa Post 74 og Post 75

 

Høsten 2018 la regjeringen fram den første kulturmeldingen på 14 år – Kulturens kraft. Framtidens kulturpolitikk. I kulturmeldingen tok regjeringen selv opp hvor viktig det er at folk leser. I Kulturmeldingen står det: «Leseevne og leselyst er ein nøkkel til danning og refleksjon. Lesing gir innsikt og oversyn. Gjennom lesing aukar evna til forståing og innleving».

Kap 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa – Post 21 – Oppfølging av språkstrategien

Foreningen !les har lesetiltak i skolen som når 300 000 barn og unge årlig. Tiltakene blir finansiert av midler fra Utdanningsdirektoratets lesestimuleringsmidler tilknyttet Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving(2016-2019). Vi gjør komiteen oppmerksom på at potten som avsettes til lesestimuleringsmidler har vært konstant på 3, 5 millioner kroner siden denne ble etablert i 2016.

Konsumprisveksten på 3,5 mill. kr avsatt i Statsbudsjettet i oktober 2015 tilsvarte 3 832 673,27 kr i august 2019.

Av den totale rammen på 3,5 mill. kr mottar Foreningen !les i overkant av 2,5 mill. kr til våre populære tiltak i skolen. Midlene er ikke blitt indeksregulert siden etableringen; en avsetning på 3, 5 millioner kroner er en realnedgang på kr 332 673 for disse midlene.Dette fører igjen til at våre muligheter for å videreutvikle og utvide våre lesetiltak i skolen begrenses, vi blir heller nødt til å kutte i tiltakene slik situasjonen for midlene er nå. Siden potten er konstant og i realiteten synker årlig, kan vi ikke tilby 3.-5. trinn et lesetiltak fra Foreningen !les. Det er ikke midler å søke på. 9-, 10- og 11-åringer befinner seg i viktige formative år når det gjelder å bygge dem som lesere for framtiden. Økes potten, kan vi søke om midler til å utvikle og etablere et tiltak også for disse trinnene.

Vi ser med bekymring på at potten som avsettes til lesestimulering hos Utdanningsdirektoratet synker årlig parallelt med at vi konstaterer at lesemønstre og boklesingen i Norge er i endring og under press. Videre er vi bekymret for hva som skjer med disse midlene når språkstrategien nå utløper ved utgangen av 2019. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sa i skriftlig svar til stortingsrepresentant Freddy Andre Øvstegård (SV) 24. juni i år at «Tilskuddsordningen knyttet til leselyst og leseglede er heller ikke planlagt avsluttet, selv om strategien for språk, lesing og skriving avsluttes i 2019.»Midlene er sikret for 2020 uti fra foreliggende budsjettforslag, men hvordan blir stabiliteten for disse midlene i årene framover? Kommer potten noensinne til å øke? Vi henstiller komiteen om å øke denne potten.

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa Post 74

Foreningen !les har også mulighet til å søke Utdanningsdirektoratet om midler fra post 74 prosjekttilskudd. Vi ser med bekymring på at potten på post 74 minker for 2020; fra 9,9 millioner kroner i 2018 til 9,4 millioner kroner i budsjettforslaget for 2020. I prinsippet utgjør dette enda mer i kroner og ører i og med at beløpet heller ikke indeksreguleres. Etter omleggingen for budsjettåret 2018, der driftsmidler ble tatt ut og fordelt direkte på navngitte organisasjoner, har Foreningen !les også mistet en mulighet til å søke midler til å styrke vår drift.

«Formålet med tilskotsordninga er å stimulere organisasjonar til å setje i verk prosjekt som på ulike måtar kan bidra til å nå dei måla departementet har sett for grunnopplæringa (…) Verksemda til organisasjonane skal ha ein nasjonal verdi, og aktivitetar/ tiltak skal nå flest mogleg elevar og skular.» (s. 96, Prop. 1S – Kunnskapsdep.).

Foreningen !les har arbeidet med tiltak rettet mot skolen siden organisasjonen ble etablert i 1997 og har lang og solid erfaring i å formidle populære og vellykkede lesetiltak til skoleelever. Foreningen !les sine tiltak bidrar til å styrke grunnleggende ferdigheter.

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa Post 75

Foreningen !les henstiller komiteen om å se på mulighetene for å overføre organisasjonen til post 75. «Målet med ordninga er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale organisajonar og aktørar som på ein særskild måte bidreg til å nå dei måla som departementet har sett for grunnopplæringa»(s. 96, Prop. 1S – Kunnskapsdep.).

En overføring til post 75 vil gi Foreningen !les mer forutsigbare rammevilkår, bedre mulighet til å planlegge vårt viktige arbeid og i tillegg gi mulighet til å søke om prosjektmidler for å utvikle nye tiltak for nye målgrupper i grunnskolen. Foreningen !les sine tiltak i skolen har blitt finansiert via Utdanningsdirektoratet og nasjonale lesestrategier siden 2003. Vennligst se oversikt over støtte nedenfor.

Videre vil vi gjøre komiteen oppmerksom på utfordringene vi har med å kunne planlegge vårt viktige arbeid i skolen. Vi får vi svar i mars/ april fra Utdanningsdirektoratet på om vi får støtte til våre viktige tiltak som skal være klare til skolestart i august.

Slik det er nå må vi arbeide som om vi mottar støtte uten at vi vet om vi kommer til å motta midler og hvilke summer vi faktisk kommer til å få. Våre tiltak er godt etablert i skolen. Lærerne legger Foreningen !les sine tiltak inn i sine planer for skoleåret – de forventer å få et tilbud fra oss. Hadde vår organisasjon vært på post 75, hadde vi fått vite hvilke summer vi kan forvente å få når statsbudsjettet for kommende år legges fram hver høst. Videre hadde vi hatt mulig til å søke andre potter om videreutvikling av eksisterende prosjekter og tilbud til nye klassetrinn. Situasjonen er nå slik at vi ikke kan tilby 3.-5. trinn et lesetiltak. I tillegg opplever vi så sterk etterspørsel på tiltakene våre at vi ikke kan levere til alle som ønsker å delta. Vår viktige og populære sakprosasatsing i ungdomsskolen – Faktafyk – har gjennom flere år opplevd ustabil finansiering. Tidligere nådde tiltaket 125.000 elever. Tilbakemeldinger vi får fra lærere viser at de etterlyser gode eksempeltekster på sakprosa for ungdom. Faktafyk tilbyr dette.

Forslag til merknad:

«Flertallet viser til det viktige arbeidet som gjøres av Foreningen !les for å nå målene om økt lesekompetanse hos barn og unge. Lesing har både en verdi i seg selv og som et grunnleggende redskap for å tilegne seg kunnskap i andre fag. Flertallet ber om at Foreningen !les får forutsigbare rammer til å planlegge arbeidet over tid, og oppfordrer regjeringen til å legge til rette for at lesesatsingen kan utvides til å gjelde hele skoleløpet.»

 

ØKONOMISK STØTTE TIL FORENINGEN !LES SINE LESESTIMULERINGSTILTAK I GRUNNOPPLÆRINGEN

Lesestimuleringsmidler fra ulike 4-årige lesestrategier i skolen finansiert av Kunnskapsdepartementet. (Foreningen !les har mottatt støtte til tiltakene våre i skolen siden 2003)

 • 2008: 790 000 kr Utdanningsdirektoratet
 • 2009: 860 000 kr Utdanningsdirektoratet/Senter for kunst og kultur i opplæringen
 • 2010: 887 400 kr Utdanningsdirektoratet/Senter for kunst og kultur i opplæringen
 • 2011: 1 850 000 kr Utdanningsdirektoratet/Lesesenteret i Stavanger
 • 2012: 2 780 000 kr Utdanningsdirektoratet/Lesesenteret i Stavanger
 • 2013: 2 850 000 kr Utdanningsdirektoratet/Lesesenteret i Stavanger
 • 2014: 3 750 000 kr Utdanningsdirektoratet/Lesesenteret i Stavanger
 • 2015: 2 300 000 kr Utdanningsdirektoratet/midler til lesestimulering
 • 2016: 2 300 000 kr Utdanningsdirektoratet/midler til lesestimulering
 • 2017: 2 340 000 kr Utdanningsdirektoratet/midler til lesestimulering
 • 2018: 2 500 000 kr Utdanningsdirektoratet/midler til lesestimulering
 • 2019: 2 503 000 kr Utdanningsdirektoratet/midler til lesestimulering

Prosjektmidler til private og frivillige organisasjoner – Utdanningsdirektoratet

 • 2014: 600 000 kr
 • 2015: 400 000 kr
 • 2016: 440 000 kr
 • 2017: 420 000 kr
 • 2018: 950 000 kr

ÅRSMELDING FOR 2018 MED REGNSKAP

https://foreningenles.no/om-oss/arsrapporter/arsmelding-2018 

OM FORENINGEN !LES
Foreningen !les er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1997 og som i dag har 40 medlems­organisasjoner fra hele bredden i bok-Norge. Foreningen finansieres av medlemsorganisasjonene og mottar støtte fra blant annet Kulturrådet og Utdanningsdirektoratet. Foreningens formål er å arbeide for å fremme lesing i alle aldersgrupper og i alle samfunnslag. Gjennom sine tiltak når Foreningen !les årlig rundt 300 000 barn og unge og cirka 10 000 lærere og bibliotekarer. Foreningen !les har tiltak i skolen og på alternative arenaer. Foreningen !les står blant annet bak tiltak som litteraturprisene Ungdommens kritikerpris, Uprisenog Bokslukerprisen,leseaksjonene tXt-aksjonen, Rein tekstog Tid for ti, sakprosamagasinet Faktafyk, NM i poesislamog pilotprosjektet Bokstart. Alle våre tiltak er gratis og nasjonale. I 2017 mottok Foreningen !les bokbransjens hederspris, Gullegget. I 2018 ble Foreningen !les nominert til verdens største barnelitteraturpris, Astrid Lindgren Memorial Award(ALMA), for fjerde år på rad. Les mer på www.foreningenles.no