Høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen

Statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober 2021. Her kan du lese Foreningen !les sitt høringsinnspill til Utdannings- og forskningskomiteen.

Skrevet oktober 19, 2020 i Meninger og innlegg, Nyheter, Presse

Foreningen !les – høringsinnspill Statsbudsjettet 2021 Prop. 1 S (2020-2021)  

  • Vi ber komiteen se på muligheten til å flytte Foreningen !les til post 75 grunntilskudd for slik å sikre forutsigbarhet i leselysttiltak til 300 000 barn/unge og 10 000 lærere/bibliotekarer.
  • De to tilskuddsordningene vi kan søke støtte fra er i endring. Den ene potten (Kap 226 post 21) er ikke lenger øremerket lesestimuleringsmidler. Midlene i den andre potten (Kap 225 post 74) synker. Dette kan få store konsekvenser for våre leselysttiltak i skolen.

Vi ser med bekymring på redusert satsing på lesestimulering og skolebibliotek i forslag til statsbudsjett 2021. Med resultatene fra PISA 2018, som viser negativ utvikling i unges lesevaner og at en større andel elever enn tidligere presterer på de laveste nivåene, er det svært bekymringsfullt at det foreslås kutt. Vi ser behov for en økt satsing på lesestimulering i skolen og på skolebibliotek.

Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa – Post 21 – Oppfølging av språkstrategien

Vi har lesetiltak i skolen som årlig når 300 000 barn/ unge og 10 000 lærere/ bibliotekarer. Vi har mottatt støtte fra Utdanningsdirektoratet og ulike nasjonale lesestrategier til våre skoletiltak siden 2003. Fra 2016-2019 har tiltakene blitt finansiert av midler fra Utdanningsdirektoratets lesestimuleringsmidler tilknyttet Språkløyper – nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019). Lesestimuleringsmidlene på 3,5 mill. kr ble videreført for 2020 selv om språkstrategien var utløpt. Vi er bekymret for hva som skjer med disse midlene fra 2021.

I 2019 var det avsatt 14 mill. kr til skolebibliotek og 3,5 mill. kr øremerket lesestimulering, til sammen 17,5 mill. kr. I budsjettforslaget for 2021 er det nå kun avsatt en samlet pott på 14,5 mill. kr til tiltak for lesestimulering og folke- og skolebibliotek. Det finnes ikke lenger en egen pott øremerket lesestimulering med midler til private og frivillige organisasjoner. Et kutt på 3 mill. kr i bevilgningen til skole- og folkebibliotek og lesestimulering i skolen er også svært bekymringsfullt i en tid der vi ser nedgang i lesing og endring i lesemønstre. Videre framgår det ikke hvordan de avsatte midlene skal fordeles mellom skole- og folkebibliotek og tiltak til lesestimulering. Aktører som arbeider med gjensidig forsterkende tiltak for å bygge lesere, blir i større grad enn før konkurrenter om samme midler. I 2020 mottar Foreningen !les 2,5 mill. kr av midlene øremerket lesestimulering. Dette finansierer de fleste av våre populære tiltak i skolen.

Da daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner presenterte PISA-resultatene i desember 2019, vektla han at leseferdigheter er viktige for å mestre skolen og livet og tenke kritisk og reflektert som borger i et demokratisk samfunn. Statsråden trakk fram viktigheten av å motivere til leselyst og leseglede. Vi er derfor forundret over manglende øremerking til lesestimulering i budsjettforslaget og den betydelig reduksjonen i avsatte midler til tiltak som motvirker den negative utviklingen. Manglende satsning på lesestimulering er i strid med både forskning og utvikling. En undersøkelse utført av Norstat for NRK i 2019 viser at én av fire unge ikke leser bøker, sett bort fra skolebøker og pensum. Samtidig viser PISA 2018 at en av fem norske barn er «lavtpresterende» lesere. Dette betyr at de ifølge OECD er under en nedre grense for hva elever burde ha av kompetanse for videre skolegang og arbeidsliv. I PISA 2018 har elevene også besvart pørsmål om lesevaner. 51 prosent svarer at de ikke leser på fritiden. Tilsvarende tall i 2009 var 40 prosent. Å stimulere til fritidslesing framover er viktig. Nasjonale leselysttiltak i skolen og gode skolebibliotek er avgjørende for at barn og unge kan få mulighet til å bli lesere.

Vi er bekymret for fravær av forutsigbarhet i disse midlene til neste år og i årene framover. Språkstrategien utløp i 2019.  Daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner sa i skriftlig svar til stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) 24. juni i 2019 at «Tilskuddsordningen knyttet til leselyst og leseglede er heller ikke planlagt avsluttet, selv om strategien for språk, lesing og skriving avsluttes i 2019.» Midlene ble sikret for 2020, men sikres ikke videre framover utfra foreliggende budsjettforslag.

Vi henstiller komiteen om å reetablere en egen pott hos Utdanningsdirektoratet øremerket lesestimulering og at potten økes til 5,5 mill. kr. Slik sikres 300 000 elever og 10 000 lærere forutsigbarhet i vårt tilbud. En økning i tilskuddet gir mulighet til å søke økte midler. Slik kan vi videreutvikle eksisterende tiltak, utvikle nye tiltak og kunne tilby tiltak til alle som vil delta.

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa Post 74 / Post 75

Post 74 Prosjektilskot:
Vi søker årlig Utdanningsdirektoratet om midler fra post 74 prosjekttilskudd. I 2020 mottok vi 1,4 mill. kr til utvidelse av leselysttiltaket Bokslukerprisen til 127 500 elever på 5.- 7. trinn. Vi ser med bekymring at potten reduseres for 2021. I 2018 var potten 9,9 mill. kr. I 2020 var potten 9,4 mill. kr. I 2021 er potten 6,7 mill. kr. Midlene i tilskuddsordningen minker, selv om noe av nedgangen skyldes at enkelte organisasjoner som har mottatt midler herfra overføres til post 75 grunntilskudd.

Etter omleggingen av Post 74 Prosjekttilskudd for budsjettåret 2018, der driftsmidler ble tatt ut og fordelt direkte på navngitte organisasjoner, har vi mistet en mulighet til å søke midler til å styrke vår drift slik vi tidligere hadde mulighet til.

Vi er bekymret for at det planlegges endringer i post 74 fra 2022. Ifølge budsjettforslaget skal ordningen rettes inn mot tidsavgrensede tiltak. Dette er bekymringsfullt siden vi har langsiktige tiltak i skolen. Vi er opptatt av å sikre elever og lærere forutsigbarhet. Med slike endringer er dette vanskelig.

Post 75 Grunntilskot:
Foreningen !les henstiller komiteen om å se på mulighetene for å overføre organisasjonen til post 75.

«Målet med ordninga er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale organisasjonar og aktørar som på ein særskild måte bidreg til å nå dei måla departementet har sett for grunnopplæringa».

Vi har lenge argumentert for at vi bør flyttes til post 75 grunntilskudd slik at våre tiltak i skolen sikres faste tilskudd. En overføring til post 75 gir mer forutsigbare rammevilkår, bedre mulighet til å planlegge arbeidet og mulighet til å søke prosjektmidler for å utvikle nye tiltak. Med usikkerhet tilknyttet de to øvrige tilskuddsordningene fra Utdanningsdirektoratet, er dette viktigere enn noen gang. I 2020 mottar Foreningen !les totalt 3,9 mill. kr fra hhv. tilskuddsordningene lesestimulering og prosjekttilskudd fra Utdanningsdirektoratet til våre tiltak i skolen.

Foreningen !les har vært en sentral, nasjonal aktør som arbeider for å spre leselyst og skape lesere av barn og unge i over 20 år. Vi har veletablerte og anerkjente tiltak på småskoletrinnet, mellomtrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole. Oppslutningen har vært stabilt høyt i lang tid, og interessen er stigende. Stadig oftere må vi avslå skoler som vil delta i tiltakene våre på grunn av økonomiske begrensninger.

Tiltakene motiverer elever til å lese mer og bedre, til å lese kritisk og formidle egne meninger om bøker de leser. Tiltakene følges av lærerressurser tilpasset skolens læreplaner og gir lærere et verktøy som inkluderer lesere med ulik kompetanse i et lesende fellesskap.

Forslag til merknad:
Flertallet viser til det viktige arbeidet Foreningen !les gjør for å nå målene om økt lesekompetanse hos barn og unge. Lesing har verdi i seg selv og er et grunnleggende redskap for å tilegne seg kunnskap i andre fag. Flertallet ber om at Foreningen !les får forutsigbare rammer til å planlegge arbeidet over tid. Foreningen !les flyttes derfor til post 75 grunntilskudd under kapittel 225 for å sikre organisasjonen forutsigbare rammer.


Silje Tretvoll
Daglig leder | Foreningen !les
silje@foreningenles.no | mob. 928 15 434