Høring: Forskrift til ny opplæringslov

Foreningen !les har levert høringsinnspill om forskriften til ny opplæringslov. Vi stiller oss bak Aksjon skolebiblioteks høringsuttalelse under del 4: «Samarbeid med foreldra, tilgang til skolebibliotek og saksbehandling som gjeld det fysiske skolemiljøet (kapittel 11)».

Skrevet januar 30, 2024 i Bibliotek/lærer, Meninger

I høringsuttalelsen til Utdanningsdirektoratet under 4.4.2. Skolebibliotek står det:

Vi foreslår å videreføre dagens forskrift til opplæringsloven § 21‑1 i den nye forskriften med noen språklige endringer. Ordlyden i forslag til ny forskrift § 11‑2 tilsvarer departementets forslag til ny opplæringslov § 15‑5, som var på høring høsten 2021. Vi foreslår å presisere at paragrafen gjelder «tilgang til skolebibliotek», og ikke kun «skolebibliotek».

Foreningen !les mener:

Vi støtter innspillet til Aksjon skolebibliotek til regulering av skolebibliotek i forskriften til opplæringsloven.

I en tid hvor lesekompetansen er under press, er det viktigere enn noensinne at alle elever har tilgang til et godt utstyrt skolebibliotek med kvalifisert personale tilgjengelig i hele skoletiden. Bruken av skolebiblioteket bør integreres i skolens pedagogiske planer for å oppfylle formålet. Derfor er det avgjørende å tydeliggjøre i forskriften hva det faktisk betyr å ha tilgang til et skolebibliotek. I dag er det for store variasjoner i utforming, bemanning og tilgjengelighet av skolebibliotek.

Aksjon skolebibliotek påpeker uklarhetene i opplæringsloven § 9-2 angående skolebibliotekets rolle og formål. De foreslår derfor endringer i forskriften kapittel 11 for å tydeliggjøre hva skolebiblioteket skal oppnå, både i form av definerte mål og konkret tilgang for elevene.

Aksjonen understreker nødvendigheten av klare krav i forskriften angående skolebibliotekenes formål og tilgjengelighet. Et velutstyrt skolebibliotek skal bidra til utvikling av språk- og leseferdigheter, fremme leselyst, formidle litteratur, undervise i informasjonsinnhenting, kritisk lesning, kildekritikk, samt fungere som et psykososialt rom og bidra til å utjevne sosiale, kulturelle og digitale forskjeller blant elevene. I tillegg kan skolebibliotekaren være en del av laget rundt eleven og en støtte for lærerne.

Foreningen !les ønsker også å belyse den manglende innhentingen av skolebibliotekstatistikk for den videregående skolen etter at ansvaret ble overført fra Nasjonalbiblioteket til Utdanningsdirektoratet. Skolebibliotekstatistikken ble innlemmet i Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI), men de videregående skolene er naturlig nok ikke en del av statistikken for grunnskolen. Dette kunnskapshullet må tettes.

Under følger Aksjon skolebiblioteks utvidede forslag til forskriften § 11-2 som Foreningen !les støtter. Som en konsekvens av de foreslåtte endringene, vil det også måtte foretas en endring i overskriften til kapittel 11. De foreslåtte endringene står i kursiv:

§ 11-2 Formål med skolebibliotek og tilgang til skolebibliotek
Skolebiblioteket skal bidra til å utvikla elevane sine informasjons-, språk- og leseferdigheiter og utjamna sosiale, kulturelle og digitale skilnader.

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevane har tilgang til eit skolebibliotek eller deltek i eit organisert og tilrettelagt samarbeid med eit anna bibliotek. Biblioteket skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, og skal nyttast aktivt og pedagogisk i opplæringa på skolen.

LES OM DEDIKERTE SKOLEBIBLIOTEKARER HER