Foreningen !les i leseseminar i Mainz

Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, deltok i forrige uke på et leseseminar i Mainz i Tyskland.

Skrevet mars 12, 2024 i Nyheter, Presse

Den 5. og 6. mars 2024 arrangerte Arbeidsgruppen for lesing i AldusUp, det europeiske bokmessenettverket, et internseminar ved Johannes Gutenberg universitet i Mainz. Foreningen !les ble invitert til seminaret for å presentere vårt arbeid og delta i en panelsamtale om lesefremmede tiltak i Europa.

– Deltakerne på seminaret var fremtredende leseforskere, formidlere og aktivister fra ulike land, i tillegg til politikere og aktører fra bokbransjen og kulturfeltet. Det var nyttige dager for oss i Foreningen !les og vi er glade for invitasjonen, sier Røgler.

Lesing og demokrati
Hensikten med seminaret var å samle kunnskap om lesevaner mellom aktører som kartlegger leseundersøkelser og de som jobber med å fremme lesing. Ved å øke kunnskapen og skape et tettere samarbeid, er det et mål å identifisere tiltak som må settes inn på europeisk nivå og i de respektive landene.

– Seminaret la vekt på å belyse lesingens mange positive effekter. Det var også diskusjoner om hvordan vi kan jobbe for at alle oppnår nødvendig lesekompetanse til å delta i samfunnet, både som individer og i et demokratisk fellesskap, sier Røgler.

Blant innlederne på seminaret var blant annet professor Gerhard Lauer ved Universitetet i Mainz. Lauer presenterte forskningsresultater som understreket betydningen lesing har for vår personlige utvikling.

En av forfatterne bak Ljubljana-manifestet, professor Miha Kovač ved Universitet i Ljubljana, holdt et foredrag om viktigheten av å kunne lese og forstå lange tekster om kompliserte temaer. Kovačs poenger ble fulgt opp av Kristenn Einarsson, som forsterket dette aspektet ved å påpeke rollen lesing spiller i kampen mot autoritarisme og falske nyheter.

Professor Dr. Simone C. Ehmig fra Stiftung Lesen startet deretter en diskusjon ved å påpeke at for mange er ikke den akademiske lesingen den største utfordringen, men det å kunne lese på et nivå som gjør at de kan delta i samfunnet. Ved å utelukkende fokusere på lesing på høyt nivå, mente Ehmig det kunne gå på bekostning av alle som trenger grunnleggende leseopplæring.

Første seminardag ble avsluttet med innlegg om nasjonale lesestrategier av Maria José Gálvez, ansvarlig for Spanias lesestrategi, og Sigrid Køhn Dobbe fra det norske Kultur- og likestillingsdepartementet.

Samarbeid mellom institusjoner
Dag to begynte med presentasjoner om tiltak som realiserer lesepolitikk fra nevnte Ehmig fra Stiftung Lesen, Vibeke Røgler fra Norge og Bruno Giancarli fra den italienske forleggerforeningen. Stiftung Lesen la spesielt vekt på bokgaver på forskjellige stadier som et viktig tiltak. De var også opptatt av at barn fra innvandrerfamilier skal få tilbud om bøker som leses høyt på tysk i barnehagen kommer i utgaver på eget morsmål. Slik kan foreldre lese boka høyt for barna hjemme.

– For vår del var det viktig å presentere tiltak i skolen og viktigheten av gode skolebibliotek. I tillegg trakk vi fram behovet for tidlig innsats i prosjekter som for eksempel Bokstart, sier Røgler.

«Hvordan måle lesing og kunne sammenlikne funnene på tvers av landegrenser?». Det var temaet i Luis González fra AldusUP og Christoph Bläsi fra Universitetet i Mainz sine innlegg. Til slutt var det en panelsamtale med blant andre Ehmig, Kovač, Lauer og Bjørgulv Vinje Borgundvaag fra Den Norske Forleggerforeningen. Panelet avsluttet med et ønsket om et bedre samarbeid mellom kulturinstitusjoner, spesielt fra litteratur- og utdanningssektoren, nasjonalt og på europeisk nivå.

– Foreningen !les er i en unik posisjon ved å ha en viktig rolle i både kultur- og kunnskapsfeltet. Dette var mange av deltakerne svært opptatt av. De var spesielt nysgjerrige på hvordan vi har utviklet lesefremmede tiltak i skolen og etablert et bredt nettverk med lærere og bibliotekarer. Det var ikke et like tett samarbeid mellom kultur- og kunnskapsdepartementene i de øvrige landene som deltok på seminaret, sier Røgler.