Aksjon skolebibliotek

Aksjon skolebibliotek – mål og strategi 2018-2020

Mål

Aksjon skolebibliotek har som mål at hver elev i grunnskolenhar tilgang på et godt skolebibliotekmed kvalifisert bemanning.

Aksjonens slag- og visjonsord

  1. “Gymsalen lager verdensmestre, biblioteket lager mestrere av verden.”
  2. “Lesekoden er elementær i et demokrati.”
  3. “Forskjeller skaper forskjeller. Et dårlig skolebibliotek skaper forskjeller – et godt skolebibliotek utjevner forskjeller.”

Strategi; hva trenger vi?

  1. Opplysningsarbeid: Hva er et godt skolebibliotek? For skoler, skoleeiere og politikere.
  2. Statistikk: Vi vet for lite om det faktiske bibliotektilbudet på skoler i landet; hva er situasjonen? Hvilken konsekvens har tilgang/ikke tilgang på et godt skolebibliotek for en elev i den norske grunnskolen?
  3. Stortingsmeldinger og -proposisjoner. Øke fokus på skolebiblioteket i aktuelle meldinger og proposisjoner, eks. melding om barne- og ungdomskultur (2020).
  4. Styrket lovverk: Nasjonalt eller kommunalt, forskrift eller lov – tydeligere lovfestede krav til skolebibliotektilbudet.

Aksjonspunkter til strategi

Opplysningsarbeid:

Hva er et skolebibliotek? Aksjonen vil utarbeideen tydelig definisjon på hva et godt skolebibliotek bør være – rom, åpningstid, boksamling, bemanning og kompetanse. Aksjonen ønsker å lage en guide til skoler, politikere og andre aktører og støttespillere som tydelig definerer det gode skolebiblioteket og hvordan det kan etableres på skolen, også på steder med få elever, lite midler og store avstander.

Mot mediene: Aksjonen skal også drive opplysningsarbeid om viktigheten av skolebiblioteket – og situasjonen slik den er – ut til medier og borgere.

Statistikk:

Basert på definisjonen på et godt skolebibliotek (forrige punkt) ønsker aksjonen å få endretspørsmålene om bibliotektilbud som sendes ut til skolene, slik at man får bedre tall på situasjonen slik den er i dag. Aksjonen vil arbeide forat innhenting av statistikk flyttes fra Nasjonalbiblioteket og til Utdanningsdirektoratet.

Stortingsmeldinger og -proposisjoner:

Aksjonen skal arbeide med økt fokus på skolebiblioteket i aktuelle stortingsmeldinger og –proposisjoner, da spesielt Kunnskaps- og Kulturdepartementets samarbeid om en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur, som skal ligge klar i 2020. Aksjon skolebibliotek skal arbeide for å få skolebiblioteket og dets verdi i barns skrive- og lesevaner inn som et eget punkt her.

Styrket lovverk:

Aksjonen ønsker et styrket lovverk om skolebiblioteket, enten i form av en tydeligere forskrift eller en lovendring hos Kunnskapsdepartementet. Aksjonen ønsker at ny statistikk og opplysningsarbeid om verdien av skolebibliotek (se over) vil synliggjøre dette behovet. I forbindelse med revidering av opplæringsloven skal også aksjonen arbeide aktivt for dette opp mot politikere og mot KDs utvalg, som skal levere utredning på revideringen innen 1. desember 2019.