Handlingsplan 2020

Handlingsplanen for 2020 følger hovedtrekkene skissert i den 3-årige strategiplanen (2018-2020).

Forslag til handlingsplan er laget med utgangspunkt i medlemmenes bidrag, midler fra Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet og andre tilskuddsytere. Ved frafall i inntekt, må handlingsplanen justeres.

BARNESKOLEN

Leseskogen – 1. og 2. trinn
Leseskogen skal gi barn gode leseopplevelser og gi foreldre og lærere gode innganger til å lese høyt og arbeide med litteratur. Nettsiden leseskogen.no er hovedressursen i prosjektet. Klassene som deltar, bidrar til å videreutvikle denne.

Det skal skrives en høytlesningshistorie som publiseres ved skolestart til høsten. For skoleåret 2020/21 skal ressursklasser motta bokpakke og legge ut bokanmeldelser og bøker på hjemmesiden. Nyhetsbrev sendes ut jevnlig. Det er løpende aktivitet i løpet av skoleåret.

Prosjektet skal evalueres i løpet av 2020.

Bokslukerprisen – 5., 6. og 7. trinn
Bokslukerprisen videreføres og utvides. Skoleåret 2019/2020 er Bokslukerprisen et tilbud til 45. 000 elever på 6. trinn. Alle elever som deltar på Bokslukerprisen, får utdelt en antologi med utdrag fra ti nye norske bøker for aldersgruppen 10-12 år. Utdrag, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell er dessuten tilgjengelige på bokslukerprisen.no hele skoleåret. Klasser og elever gir tilbakemeldinger på hvert utdrag på nett og velger på denne måten ut fem titler som kommer i superfinalen.

Våren 2020 leses de fem superfinalistene av fem utvalgte juryklasser fra hele landet. Juryklassene mottar leseeksemplarer av titlene, besøk og oppfølging av prosjektleder.
23. april 2020 – på Verdens bokdag – avsluttes kåringen med forfattermøter og utdeling av Bokslukerprisen 2019/2020. Prisutdelingen skjer i Oslo, på Deichman Bjørvika. Juryklasser og forfattere er invitert til å delta og arrangementet strømmes slik at alle de 45 000 barna som har deltatt på prosjektet har mulighet til å følge med på kåringen.

Samtidig leser 23 anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene mottar leseeksemplarer av aktuelle titler, men forplikter seg dessuten til å samarbeide med et lokalt skole- eller folkebibliotek. Anmelderklassene får oppfølging av prosjektleder og publiserer anmeldelser av de leste bøkene på bokslukerprisen.no som brukes aktivt i sammensetningen av Bokslukerantologien for høsten 2020.

For skoleåret 2020/2021 er det søkt om en utvidelse av Bokslukerprisen til å gjelde 5.-7. trinn. En eventuell utvidelse vil innebære at opplaget øker, at antall klasser øker og at antall jury- og anmelderklasser vil bli høyere. Samtidig ønsker vi å utvikle nye digitale ressurser som lærere og skolebibliotekarer aktivt kan benytte seg av, f.eks. i form av videobaserte kompetansepakker som bl.a. skal handle om bruken av kritisk lesing som metode og som verktøy for å bidra til engasjement for lesing blant elever på hele mellomtrinnet.

Tid for ti – 7. trinn
Tid for ti er ein nasjonal nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule. Aksjonen er frå januar til juni og er eit samarbeid med Nynorsksenteret, Det Norske Samlaget og andre nynorskaktørar. I årets aksjon har vi også eit samarbeid med Framtida junior om ein skrivekonkurranse. I tillegg har vi inngått eit samarbeid med lærarutdanninga ved Høgskulen i Volda. Studentar ved utdanninga skal blant anna lese utdrag frå antologien og lage eit opplegg til bruk i klasserom.

Påmeldte elevar og bibliotek mottek ein antologi med utdrag frå nyare nynorske ungdomsbøker. Opplaget er på 25 000 antologiar. Om lag halvparten av skulane som melder seg på aksjonen er bokmålsskular. Til aksjonen følgjer ei eiga nettside, tidforti.no, med tekstutdrag, lydfiler, aktivitetar og konkurransar. Ei lærarrettleiing er tilgjengeleg på nettsida under skoleåret. Prosjektet blir lansert i januar 2020.

Arbeidet med Tid for ti 2021 skal starte hausten 2020.

UNGDOMSSKOLEN

tXt-aksjonen
tXt-aksjonen videreføres. Lærere på ungdomstrinnet har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gjelder også folke- og skolebibliotek. Anslaget er et opplag på 125 000 eksemplarer.

I tillegg til en bredt sammensatt antologi hører det med en nettside, txt.no, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelig ut skoleåret. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Utvalget av tekster gjøres i tett samarbeid med anmeldelser via uprisen.no.

Foreningen !les har i samarbeid med Deichman bibliotek i Oslo, avdeling Stovner og Majorstua, etablert en lesegruppe med ungdom. Lesegruppa møtes to til tre ganger i halvåret. Målet med lesegruppa er å møte ungdom for å samtale om litteratur som kan være aktuell for tXt-aksjonen og Faktafyk i ungdomsskolen. Fra høsten 2020 vil vi evaluere hvordan vi kan videreutvikle arbeidet med en lesegruppe bestående av ungdom.

Uprisen
Uprisen – årets ungdomsbok videreføres med 30 anmelderklasser, en nominasjonsjury på fem ungdommer og sju juryklasser. Anmelderklassene publiserer anmeldelser på uprisen.no høsten 2020. I perioden følges Smestad Ungdomsskole på Lillehammer tett opp. I januar nominerer nominasjonsjuryen fem titler basert på anmeldelsene før juryklassene leser og kårer en vinner blant de fem nominerte. Nominasjonsjuryen offentliggjør de nominerte bøkene på et åpent arrangement på Sentralen.
I løpet av prosjektet arrangeres det to lærerseminarer. Alle juryklasser får tre møter med en profesjonell kritiker. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Vinneren mottar 25 000 kr.

Uprisen arrangeres i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken og Pegasusprogrammet på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

I 2020 ønsker vi å videreføre et samarbeid med Kulturtanken som ble startet høsten 2019.

Faktafyk – sakprosa i ungdomsskolen
I Foreningen !les sitt arbeid for å fremme interesse og opprettholde fokus på sakprosa for ungdom, spiller sakprosamagasinet Faktafyk en viktig rolle. I januar 2019 utkom magasinet i et opplag på 90 000 eksemplarer. Skoleåret 2019/2020 utkom dessverre ikke magasinet som følge av manglende finansering. I 2020 ønsker vi å gjenoppta magasinet dersom økonomien tillater det. I tillegg til et bredt sammensatt magasin hører det med en nettside, faktafyk.no, der artikler, utdrag og lydfiler er tilgjengelige. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Prosjektleder for Faktafyk har et samarbeid med Framtida om en foto- og skrivekonkurranse. Det produseres også en podkast tilknyttet prosjektet. Denne lages av Eivind Voldner Rutle og Christian Lyder Marstrander.

I0. februar 2020 arrangerer vi sakprosaseminaret «Sakprosa for unge lesere» i forkant av Se & les-konferansen i Bergen. Elementer som skal belyses er: Hvorfor er det viktig at leser sakprosa? Hvordan kan vi best formidle sakprosa og jobbe mer aktivt med litteraturen i klasserommet? Hvilke sakprosautgivelser kan fungere for unge lesere?

Høsten 2020 ønsker vi å arrangere et sakprosaseminar slik vi også gjorde høsten 2019 i samarbeid med tidsskriftet Prosa. Eventuell samarbeidspartner er ikke klar.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Rein tekst
Rein tekst-aksjonen videreføres. Alle lærere i den videregående skolen har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gis også til folke- og skolebibliotek. Foreningen !les har en målsetning om å øke opplaget til 40 000 eksemplarer. I tillegg til antologien hører det med en nettside, foreningenles.no/reintekst, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelige ut skoleåret. Her finnes også en lærerveiledning og bonusstoff. Vi samarbeider med Fritt Ord om prosjektet kalt Fritt Ord-konkurransen. Foreningen !les skal lage lærerressurser tilknyttet konkurransen.

Ungdommens kritikerpris
Ungdommens kritikerpris er en årlig litterær pris der ungdom i videregående utdanning kårer årets beste skjønnlitterære bok utgitt for voksne. I løpet av prosjektet arrangeres det et lærerseminar. Alle juryklasser får tre møter med en profesjonell kritiker og besøk av prosjektleder. De åtte nominerte bøkene blir nominert av en jury fra Norsk kritikerlag.

Vi offentliggjør de nominerte i et arrangement der vi i tillegg til offentliggjøringen setter sammen et panel bestående av kritikere som samtaler om bokåret. Slik synliggjør vi kompetansen kritikerne får gjennom arbeidet med Ungdommens kritikerpris. Vår erfaring er også at samarbeidet vi har med kritikere kan føre til økt synlighet for prosjektet.

Vinneren blir kåret av sju juryklasser fra hele landet. Utdelingen med forfattermøter arrangeres i mars. Vinneren mottar 25 000 kr.

Ungdommens kritikerpris arrangeres i samarbeid med Den norske Forleggerforeningen, Utdanningsforbundet og Norsk kritikerlag.

ANDRE TILTAK

Poesislam
Foreningen !les er hovedarrangør av Norgesmesterskap i poesislam og skal bistå åtte lokale arrangører (Fredrikstad, Bergen, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Hamar, Drammen og Oslo) med å avvikle delfinaler. Foreningen !les står også bak finalen i Oslo og nettsiden poesislam.no. Mesterskapet har vokst fra å gjelde Norge, Sverige og Danmark til å inkludere Finland. Premien er 10.000 kr. Vinneren får delta i nordisk-, europeisk- og verdensmesterskapet i poesislam.

I samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er vi i 2020 arrangør av Nordisk mesterskap på Lillehammer 28. mai. I samarbeid med Norsk Litteraturfestivals barneprogram Pegasus blir de nordiske poetene invitert til å holde workshops for ungdomsskoleelever på Lillehammer. I samarbeid med festivalen, arrangerer vi også Nordisk slamfest på hovedkvelden kalt banknatta under festivalen.

Lesekiosk
12. desember 2019 lanserte Foreningen !les og Sparebankstiftelsen DNB den første av i alt 100 Lesekiosker; tidligere telefonkiosker som omgjøres til bokbyttestasjoner. Sparebankstiftelsen DNB har i avtale med Telenor overtatt ansvaret for de 100 vernede telefonkioskene de neste 10 årene. De har også en vedlikeholdsavtale med firmaet PBT, som skal pusse opp alle kioskene og klargjøre dem som Lesekiosker. Målet for 2020 er å lansere rundt 60 Lesekiosker i løpet av året. Lesekioskene skal få en lokal fadder, primært et folkebibliotek, som blir lokal samarbeidspartner. Foreningen har ansvar for å fylle lesekioskene med innhold, det vil si bøker inni og aktiviteter rundt lesing. Bøkene skal representere ulike sjangre, målformer og passe for ulike målgrupper. Faddernes ansvar er å gjennomføre en offisiell åpning, følge opp Lesekiosken, etterfylle med bøker og gi beskjed om vedlikeholdsbehov. Foreningen !les og Sparebankstiftelsen DNB arbeider videre i 2020 med å utvikle en digital litteraturformidlingsløsning i tilknytning til prosjektet.

Bokstart
I 2020 skal Foreningen !les videreutvikle og utvide prosjektet Bokstart. Prosjektet er i samarbeid med helsestasjoner og bibliotekarer. Første del av prosjektet går ut på at barn skal få utdelt sin første bokgave på helsestasjonen i en alder av åtte måneder. Slik nås alle barn enten de senere begynner i barnehage eller ikke. Foreldrene deres skal motta informasjon om hvorfor lesing er viktig, samt bok- og lesetips. Andre del av prosjektet består i at barnet og foreldrene inviteres til sitt lokale bibliotek for å motta en gratis bokgave. Slik inviteres barnet og familien inn i bøkenes verden.

I 2017 mottok Foreningen !les støtte fra Oslo kommune til et pilotprosjekt i tre bydeler i Oslo (Alna, Holmlia og Gamle Oslo). I 2019 mottok Foreningen !les en gave fra danske Egmont Fonden som gjør det mulig å utvide prosjektet til hele Oslo i 2020. 5. februar lanseres et samarbeid mellom Foreningen !les og Deichman. Byrådene Rina Marian Hansen og Inga Marte Thorkildsen vil være til stede på lanseringen. Toåringer i Oslo skal inviteres til biblioteket via helsestasjonen og mottar boken Æsj, sier Nora av Irene Marienborg og et Bokstart-bærenett. En film Foreningen !les har fått laget om prosjektet skal vises. Alle lokalbibliotek og helsestasjoner i Oslo deltar i prosjektet. I 2020 fortsetter også Foreningen !les samarbeidet med flere kommuner i Rogaland. Foreningen !les skal videreutvikle prosjektets nettsider bokstart.no som en ressurs, samarbeide med Prosperastiftelsen om å utarbeide en evaluering av prosjektet og fortsette arbeidet for at prosjektet som fikk et eget avsnitt i ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 skal få en nasjonal utvidelse.

Nye tiltak det søkes finansiering til i 2020:

Konferanse i samarbeid med Mediebedriftenes landsforening (MBL)
Høsten 2019 arrangerte vi en konferanse om lesing i samarbeid med MBL. Vi ser på mulighetene for å gjøre det samme høsten 2020.

Informasjon, samarbeid og medlemmer
Foreningen !les skal også i 2020 ha en synlig profil i ulike medier, være kjent blant fagaktører og gi ryddig og god informasjon om egne prosjekter på egne nettsider og i sosiale medier.

Foreningen !les skal i 2020 samarbeide med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer om barne- og ungdomsbokquiz, Uprisen, Barnebokbad, poesislam, Nordisk mesterskap, workshops i poesislam for ungdomsskoleelever og slamfest.

Foreningen !les skal være i tett dialog med medlemmene, bidra til å synliggjøre det ansvaret bransjen har tatt for å øke engasjementet for lesing i befolkningen og følge opp initiativ fra medlemmene på mindre prosjekter.

Foreningen !les skal samarbeide med folkebibliotekene i 2020. Flere bibliotek har også en sentral rolle i prosjektet Lesekiosk og i prosjektet Bokstart. Foreningen !les samarbeider med biblioteksektoren i våre prosjekter.

Foreningen !les skal fortsette å være en viktig ressurs for skolebibliotek og -bibliotekarer. Vi skal opprettholde arbeidet med å gi bok- og formidlingstips og holde foredrag ved eventuelle forespørsler. Vi skal også delta i diskusjoner og lobbyvirksomhet om utviklingen av skolebibliotek. Foreningen !les skal fortsatt være representert i Aksjon skolebibliotek, en aksjon som fremmer viktigheten av å satse på skolebibliotek og som en rekke ulike organisasjoner står bak.

Mange av prosjektene til Foreningen !les retter seg mot skolen. I den forbindelse skal Foreningen !les utarbeide lærerveiledninger som legger til rette for at klasser som deltar på prosjekter i regi av Foreningen !les skal jobbe med litteraturen på en måte som bidrar til å utvikle leselyst og engasjement for lesing blant elevene.

Vi er også opptatt av at skolens sentrale styringsdokumenter gjør det mulig for skoler og lærere å satse på lesing på måter som utvikler engasjement for lesing og kommer derfor med innspill der det er relevant.

Vi skal dessuten samarbeide med utvalgte institusjoner som utdanner lærere og bibliotekarer med henblikk på å sørge for at lærere og bibliotekarer er kjent med prosjektene våre, med god barne- og ungdomslitteratur og med gode og engasjerende måter å jobbe med lesing og litteratur på.

Vi skal delta på arrangementet «Verdens kuleste dag» i regi av Sparebankstiftelsen 5. september 2020 i Oslo. Vi skal arrangere Bokslukerbad med de fem superfinalistene fra Bokslukerprisen.

Internasjonalt samarbeid
Foreningen !les skal fortsette samarbeidet og utvekslingen av kunnskap og erfaringer med det internasjonale nettverket EURead. Foreningen skal delta på årsmøtet i Brussel. Foreningen !les skal også delta i det internasjonale nettverket rundt prosjektet Bokstart og delta på jevnlige Skype-møter for å innhente erfaringer fra prosjektet i andre land.

Nettsider

Foreningen !les skal i 2020 drifte nettsidene:

• foreningenles.no
• faktafyk.no
• bokstart.no
• leseskogen.no
• bokslukerprisen.no
• tidforti.no
• txt.no
• uprisen.no
• foreningenles.no/reintekst
• ungdommenskritikerpris.no
• poesislam.no
• lesekiosk.no
• denboka.no

Foreningen !les skal se på muligheten av å redusere antall nettsider organisasjonen drifter.