Handlingsplan 2019

Handlingsplan 2019 følger hovedtrekkene skissert i den 3-årige strategiplanen (2018-2020)

Forslag til handlingsplan er laget med utgangspunkt i medlemmenes bidrag, midler fra Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet og andre tilskuddsytere. Ved frafall i inntekt må handlingsplanen justeres.

BARNESKOLEN

Leseskogen – 1. og 2. trinn
Leseskogen skal gi barn gode leseopplevelser og gi foreldre og lærere gode innganger til å lese høyt og arbeide med litteratur. Nettsiden leseskogen.no er hovedressursen i prosjektet. Klassene som deltar bidrar til å videreutvikle denne.

Forfatter Neha Naveen skal skrive en høytlesingshistorie som publiseres i januar og februar 2019. Det skal også skrives en høytlesningshistorie som publiseres ved skolestart til høsten. For skoleåret 2019/20 skal ressursklasser motta bokpakke og legge ut bokanmeldelser og bøker på hjemmesiden. Nyhetsbrev sendes ut jevnlig. Det er løpende aktivitet i løpet av skoleåret.

Bokslukerprisen – 5- og 6. trinn
Bokslukerprisen videreføres. Skoleåret 2018/2019 ble Bokslukerprisen utvidet til også å
gjelde 5. trinn, og over 80 000 elever var påmeldt.

Alle påmeldte elever får utdelt en antologi med utdrag fra ti nye norske bøker for aldersgruppen 10-12 år og utdrag, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell gjøres tilgjengelige på nettsiden bokslukerprisen.no ut skoleåret. Elever og klasser gir tilbakemeldinger på hvert utdrag på nett og velger ut fem titler som kommer i superfinalen.

Deretter plukkes ti klasser fra hele landet – fem fra 5. trinn og fem fra 6. trinn – ut etter søknader. Disse er juryklasser og leser superfinalistene i perioden desember-april. Juryklassene mottar leseeksemplarer av titlene, besøk og oppfølging av prosjektleder. Et lærerseminar gjennomføres.

24. april 2019 – i forbindelse med Verdens bokdag – kårer de vinneren av Bokslukerprisen. Prisutdelingen skjer i Oslo. Juryklassene er invitert til å delta. Arrangementet strømmes.

Samtidig leser 20 anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene er knyttet opp mot skole- og folkebibliotek. De mottar leseeksemplarer av aktuelle titler og får oppfølging av prosjektleder. Bokanmeldelsene publiseres på bokslukerprisen.no.

Tid for ti – 7. trinn
Tid for ti er ein nasjonal nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule. Aksjonen er frå januar til juni og er eit samarbeid med Nynorsksenteret og Det Norske Samlaget. I årets aksjon har vi også eit samarbeid med Framtida junior om ein skrivekonkurranse. Påmeldte elevar og bibliotek mottek ein antologi med utdrag frå nyare nynorske ungdomsbøker. Opplaget er på 20 000 antologiar. Om lag halvparten av skulane som melder seg på aksjonen er bokmålsskular.

Til aksjonen følgjer ei eiga nettside, tidforti.no, med tekstutdrag, lydfiler, aktivitetar og konkurransar. Ei lærarrettleiing er tilgjengeleg på nettsida under skoleåret. Prosjektet blir lansert i januar 2019.

Arbeidet med Tid for ti 2020 skal starte hausten 2019.

UNGDOMSSKOLEN

tXt-aksjonen
tXt-aksjonen videreføres. Alle lærere på ungdomstrinnet har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gjelder også folke- og skolebibliotek. Anslaget er et opplag på 125 000 eksemplarer.

I tillegg til en bredt sammensatt antologi hører det med en nettside, txt.no, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelig ut skoleåret. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Utvalget av tekster gjøres i tett samarbeid med anmeldelser via uprisen.no.

Foreningen !les har i samarbeid med Deichman bibliotek i Oslo, avdeling Stovner og Majorstua, etablert en lesegruppe med ungdom. Lesegruppa møtes to til tre ganger i halvåret på de ulike bibliotekene. Målet med lesegruppa er å møte ungdom fra ulike bydeler for å samtale om litteratur som kan være aktuelle for tXt-aksjonen og Faktafyk i ungdomsskolen.

Uprisen
Uprisen – årets ungdomsbok videreføres med 30 anmelderklasser, en nominasjonsjury på fem ungdommer og sju juryklasser. Anmelderklassene publiserer anmeldelser på uprisen.no høsten 2019. I januar nominerer nominasjonsjuryen fem titler basert på anmeldelsene før juryklassene leser og kårer en vinner blant de fem nominerte. I løpet av prosjektet arrangeres det to lærerseminarer. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Vinneren mottar 25 000 kr.

Uprisen arrangeres i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken og Pegasusprogrammet på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

Faktafyk – sakprosa i ungdomsskolen
I Foreningens !les sitt arbeid for å fremme interesse og opprettholde fokus på sakprosa for ungdom, spiller sakprosamagasinet Faktafyk en viktig rolle. Høsten 2018 gjenopptok Foreningen !les sakprosaprosjektet Faktafyk med mulighet for lærere på ungdomstrinnet til å melde på sine elever. I januar 2019 utkom magasinet i et opplag på 90 000 eksemplarer. I tillegg til et bredt sammensatt magasin hører det med en nettside, faktafyk.no, der artikler, utdrag og lydfiler er tilgjengelige. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Prosjektleder for Faktafyk har et samarbeid med Framtida om en foto- og skrivekonkurranse. Det produseres også en podkast tilknyttet prosjektet. Denne lages av Eivind Voldner Rutle og Christian Lyder Marstrander.

Høsten 2019 planlegger Foreningen !les et frokostseminar i samarbeid med tidsskriftet Prosa om sakprosa for ungdom.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Rein tekst
Rein tekst-aksjonen videreføres. Alle lærere i den videregående skolen har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gis også til folke- og skolebibliotek. Foreningen !les har en målsetning om å øke opplaget til 40 000 eksemplarer. I tillegg til antologien hører det med en nettside, foreningenles.no/reintekst, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelige ut skoleåret. Her finnes også en lærerveiledning og bonusstoff. Vi samarbeider med Fritt Ord om prosjektet kalt Fritt Ord-konkurransen. Foreningen !les skal lage lærerressurser tilknyttet konkurransen.

Ungdommens kritikerpris
Ungdommens kritikerpris er en årlig litterær pris der ungdom i videregående utdanning kårer årets beste skjønnlitterære bok utgitt for voksne. I løpet av prosjektet arrangeres det et lærerseminar. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker og besøk av prosjektleder. De åtte nominerte bøkene blir nominert av en jury fra Norsk kritikerlag. Vinneren blir kåret av sju juryklasser fra hele landet. Utdelingen med forfattermøter arrangeres i mars. Vinneren mottar 25 000 kr.

Ungdommens kritikerpris arrangeres i samarbeid med Den norske Forleggerforeningen, Utdanningsforbundet og Norsk kritikerlag.

ANDRE TILTAK

Poesislam
Foreningen !les er hovedarrangør av Norgesmesterskap i Poesislam og skal bistå ni lokale arrangører (Fredrikstad, Bergen, Gvarv, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Hamar, Drammen og Oslo) med å avvikle delfinaler. I samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er vi arrangør av Nordisk slamfest på hovedkvelden kalt banknatta under festivalen. Foreningen !les står også bak finalen i Oslo og nettsiden poesislam.no. Foreningen !les er del av et nordisk nettverk som arrangerer Nordisk mesterskap 12. september i Helsingør i Sverige. Mesterskapet har vokst fra å gjelde Norge, Sverige og Danmark til å inkludere Island og Finland.

Litteraturskap – Norge
Målet er at alle fylkene skal få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap. Litteraturskapene skal være synlige og stå lett tilgjengelige i det offentlige rom. Befolkningen kan sette fra seg en bok de har lest, finne en ny og ta med seg hjem. En del av prosjektet er samarbeid med lokale bibliotek og lokale forfattere. Foreningen !les er i dialog med Telenor om et mulig samarbeid. Prosjektet er treårig og startet opp i 2017.

Bokstart
Foreningen !les mottok støtte fra Oslo kommune til et pilotprosjekt kalt Bokstart i tre bydeler i Oslo (Alna, Holmlia og Gamle Oslo). Prosjektet, som er i samarbeid med helsestasjoner og bibliotekarer etter modell fra 40 andre land, går ut på at barn skal få utdelt sin første bokgave på helsestasjonen i en alder av åtte måneder. Slik nås alle barn enten de senere begynner i barnehage eller ikke. Foreldrene deres skal motta informasjon om hvorfor lesing er viktig, samt bok- og lesetips. Foreningen !les vil videreutvikle Bokstart med en utvidelse til hele Oslo og arbeide for en nasjonal utvidelse.

NYE TILTAK DET SØKES FINANSIERING TIL I 2019:

denboka – Bokår 2019
I forbindelse med at Norge er gjesteland på den internasjonale bokmessen i Frankfurt, har kulturminister Trine Skei Grande bevilget 30 millioner kroner til en feiring av boka også hjemme i Norge i 2019. Foreningen !les søkte og mottok midler til prosjektet den boka, et samarbeid med følgende litteraturorganisasjoner: Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Leser søker bok, Bokhandlerforeningen, Norsk Forfattersentrum, Den norske Forleggerforening, Kulturtanken, Norsk barnebokinstitutt. den boka er et nasjonalt løft og et lesefremmende tiltak for aldersgruppen 15-25 år. Målet med kampanjen er å vekke lesegleden og lysten til å lese og vise målgruppen at litteraturen er tilgjengelig, attraktiv og relevant for dem. Kampanjen består av flere deler:

1. Bokambassadører: Attraktive rollemodeller skal vise ungdom at litteraturen er relevant ved at den løftes inn på arenaer der ungdom føler seg hjemme.

2. #denboka: Digital møteplass. Det utvikles en mobilvennlig nettside der den boka -bøkene omtales og kurateres og der alle filmer og anbefalinger fra rollemodellene plasseres.

3. «Den boka»-live: Fysisk møteplass. Publikumsarrangement på ungdomsarenaer. Leserne møter den boka-forfatterne og rollemodeller. Opplesninger, samtaler.

Konferanse i samarbeid med Mediebedriftenes landsforening (MBL)
Vi er i dialog med MBL om en felles konferanse om lesing andre halvår 2019 og skal søke støtte til dette.

Frankfurt 2019
Foreningen !les ønsker å ha en programpost i paviljongen i løpet av bokmessen og er i dialog med NORLA om dette. Programposten kan være et samarbeidsprosjekt mellom tyske Stiftung Lesen, Foreningen !les og Leser søker bok.

Informasjon, samarbeid og medlemmer
Foreningen !les skal også i 2019 ha en synlig profil i ulike medier, være kjent blant fagaktører og gi ryddig og god informasjon om egne prosjekter på egne nettsider og i sosiale medier.

Foreningen !les skal i 2019 samarbeide med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer om barne- og ungdomsbokquiz, Uprisen, Barnebokbad, poesislam og Nordisk slamfest.

Foreningen !les skal være i tett dialog med medlemmene, bidra til å synliggjøre det ansvaret bransjen har tatt for å øke engasjementet for lesing i befolkningen og følge opp initiativ fra medlemmene på mindre prosjekter.

Foreningen !les skal samarbeide med folkebibliotekene om kampanjen Sommerles i 2019. Flere bibliotek vil også kunne få en sentral rolle i prosjektet Litteraturskap og i prosjektet Bokstart. Foreningen !les samarbeider med biblioteksektoren, blant annet via Uprisen og Tid for ti. Bibliotekene skal ellers informeres om våre prosjekter og få tilbud om å bestille antologier der opplaget tillater det.

Foreningen !les skal fortsette å være en viktig ressurs for skolebibliotek og -bibliotekarer. Vi skal opprettholde arbeidet med å gi bok- og formidlingstips og holde foredrag ved eventuelle forespørsler. Vi skal også delta i diskusjoner og lobbyvirksomhet om utviklingen av skolebibliotek.

Mange av prosjektene til Foreningen !les retter seg mot skolen. I den forbindelse skal Foreningen !les utarbeide lærerveiledninger som legger til rette for at klasser som deltar på prosjekter i regi av Foreningen !les skal jobbe med litteraturen på en måte som bidrar til å utvikle leselyst og engasjement for lesing blant elevene.

Vi er også opptatt av at skolens sentrale styringsdokumenter gjør det mulig for skoler og lærere å satse på lesing på måter som utvikler engasjement for lesing og kommer derfor med innspill der det er relevant.

Vi skal dessuten samarbeide med utvalgte institusjoner som utdanner lærere, men også bibliotekarer med henblikk på å sørge for at lærere og bibliotekarer er kjent med prosjektene våre, med god barne- og ungdomslitteratur og med gode og engasjerende måter å jobbe med lesing og litteratur på.

Etablering av nasjonal høytlesningsdag
Vi ønsker å etablere en nasjonal høytlesingsdag siste fredag i september. I 2019 blir datoen 27. september, fredag før høstferien på østlandet. En nasjonal høytlesningsdag er tenkt som en mulighet til å sette fokus på lesing i forkant av denne ferien. Tiltaket knyttes opp til Litteraturskapene.

Den store bokjakten
I 2018 utviklet vi i samarbeid med Kulturtanken, Eivind Volder Rutle og Christian Marstrander, en podkastpilot kalt «Den store bokjakten». Denne bruker to teknologier som i liten grad har vært benyttet til formidling i Norge, «look and listen» og binauralt opptak. En interaktiv jakt som gir elevene smakebiter fra en rekke forskjellige bøker skapes. Elevene laster ned app, plugger i øretelefoner og en stemme på øret forteller dem hva de skal gjøre og hvor de skal gå. Elevene blir sendt på en jakt gjennom skolen (til bibliotek, klasserom, skolegård osv.). På hvert sted er det gjemt en bok med to ulike foto. Eleven velger et foto som skannes med «look and listen»-appen og neste «episode» i jakten blir automatisk satt i gang. Piloten evalueres med testklasser våren 2019.

Internasjonalt samarbeid
Foreningen !les skal fortsette samarbeidet og utvekslingen av kunnskap og erfaringer med det internasjonale nettverket EURead. Foreningen skal delta på årsmøtet i Brussel.

EuropeReads
EURead-nettverket planlegger den felles europeiske kampanjen EuropeReads der alle medlemsland har aktivitet lagt til ulike tidspunkter gjennom året knyttet til kampanjen. Kampanjen vil fungere som en stafett gjennom Europa, med et felles fokus og markedsføringsmateriell og avsluttes med et større arrangement i Brussel høsten 2019.

 • Nettsider
 • Foreningen !les skal i 2019 drifte nettsidene:
 • faktafyk.no
 • foreningenles.no
 • bokstart.no
 • leseskogen.no
 • bokslukerprisen.no
 • tidforti.no
 • txt.no
 • uprisen.no
 • foreningenles.no/reintekst
 • ungdommenskritikerpris.no
 • poesislam.no
 • litteraturskap.no
 • denboka.no