Handlingsplan 2018

Handlingsplanen for 2018 følger hovedtrekkene skissert i den 3-årige strategiplanen.

Forslaget til handlingsplanen er laget med utgangspunkt i medlemmenes bidrag, midler fra Utdanningsdirektoratet, Kulturrådet og andre tilskuddsytere. Ved frafall i inntekt må handlingsplanen justeres.

BARNESKOLEN

Leseskogen – 1. og 2. trinn
Leseskogen skal gi barna gode leseopplevelser og foreldre og lærere gode innganger til å lese høyt og arbeide med litteratur. Nettsiden leseskogen.no er hovedressursen i prosjektet. Klassene som deltar er med på å videreutvikle denne.

Studentene ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning skal skrive en høytlesingshistorie som publiseres våren 2018. For skoleåret 2018/19 skal ressursklasser motta bokpakke og legge ut bokanmeldelser og bøker på hjemmesiden. Det sendes ut jevnlige nyhetsbrev og er løpende aktiviteter i løpet av skoleåret, som avsluttes med markering i forbindelse med Verdens bokdag.

Bokslukerprisen – 5- og 6. trinn
Bokslukerprisen videreføres, men utvides til også å gjelde 5. trinn for skoleåret 2018/2019. Lærere på 5. og 6. trinn har anledning til å melde på inntil 80 000 elever.

Alle påmeldte elever får utdelt en antologi med utdrag fra ti nye norske bøker for aldersgruppen 10-12 år og utdrag, lydfiler, lærerveiledning, konkurranser og bonusmateriell gjøres tilgjengelige på nettsiden bokslukerprisen.no ut skoleåret. Elever og klasser gir tilbakemeldinger på hvert utdrag på nett og velger ut fem titler som kommer i superfinalen.

Deretter plukkes ti klasser fra hele landet – fem fra 5. trinn og fem fra 6. trinn – ut etter søknader. Disse er juryklasser og leser superfinalistene i perioden desember-april. Juryklassene mottar leseeksemplarer av titlene, besøk og oppfølging av prosjektleder. 23. april 2018 – på Verdens bokdag – kårer de vinneren av Bokslukerprisen.

Samtidig leser 20 anmelderklasser de aller nyeste bøkene og er med på å påvirke hvilke bøker som nomineres til neste års Bokslukerpris. Anmelderklassene er knyttet opp mot skole- og folkebibliotek, får leseeksemplarer av aktuelle titler samt oppfølging av prosjektleder. Bokanmeldelsene publiseres på bokslukerprisen.no.

Det gjennomføres et lærerseminar. Utdelingen skjer i Oslo i forbindelse med Verdens bokdag, juryklassene er invitert til å delta og arrangementet blir strømmet.

Tid for ti – 7. trinn
Tid for ti er ein nasjonal nynorsk leseaksjon på 7. trinn i norsk skule. Aksjonen er frå januar til juni og er eit samarbeid med Nynorsksenteret og andre nynorskaktørar. Påmeldte elevar og bibliotek mottek ein antologi med utdrag frå nyare nynorske ungdomsbøker. Opplaget er på 20 000 antologiar. Om lag halvparten av skulane som melder seg på aksjonen er bokmålsskular.

Til aksjonen følgjer ei eiga nettside, tidforti.no, med tekstutdrag, lydfiler, aktivitetar og konkurransar. Ei lærarrettleiing er tilgjengeleg på nettsida under skoleåret. Prosjektet blir lansert i januar 2018.

Arbeidet med Tid for ti 2019 skal starte hausten 2018.

UNGDOMSSKOLEN

tXt-aksjonen
tXt-aksjonen videreføres. Alle lærere på ungdomstrinnet har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet gjelder også folke- og skolebibliotek. Anslaget er et opplag på 125 000.

I tillegg til en bredt sammensatt antologi hører det med en nettside, txt.no, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelig ut skoleåret. Her finnes også lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Utvalget av tekster gjøres i tett samarbeid med anmeldelser via uprisen.no. Foreningen !les står som redaktør.

Uprisen
Uprisen – årets ungdomsbok videreføres med 30 anmelderklasser, en nominasjonsjury på tre-fire ungdommer og sju juryklasser. Anmelderklassene publiserer anmeldelser på uprisen.no høsten 2018. I januar nominerer nominasjonsjuryen fem titler basert på anmeldelsene før juryklassene leser og kårer en vinner blant de fem nominerte. Vi vurderer å utvide nominasjonsjuryen til fem elever. Prosjektleder leder juryarbeidet. I løpet av prosjektet arrangeres det to lærerseminarer. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker. Prisen deles ut på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. Vinneren mottar 25 000 kr.

Uprisen arrangeres i samarbeid med Den Kulturelle skolesekken og Pegasusprogrammet på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer.

Faktafyk – sakprosa i ungdomsskolen
I Foreningens !les sitt arbeid for å fremme interesse og opprettholde fokus på sakprosa for ungdom, spiller sakprosamagasinet Faktafyk en viktig rolle. Høsten 2018 gjenopptar Foreningens !les sakprosaprosjektet Faktafyk med mulighet for lærere på ungdomstrinnet til å melde på sine elever. Det skal også vurderes å åpne for påmelding fra folke- og skolebibliotek. Vi skal jobbe for å utgi magasinet i et opplag på 70 000 eksemplarer. I tillegg til et bredt sammensatt magasin hører det med en nettside, faktafyk.no, hvor artiklene, utdrag og lydfiler er tilgjengelig. Her finnes også en lærerveiledning, bonusstoff og ulike konkurranser. Utvalget av tekster gjøres i samarbeid med en egen ressursgruppe bestående av ungdom.

VIDEREGÅENDE SKOLE

Rein tekst
Rein tekst-aksjonen videreføres. Alle lærere i den videregående skolen har mulighet til å melde på sine elever. Tilbudet skal også gis til folke- og skolebibliotek. Foreningen !les har en målsetning om å øke opplaget fra 40 000 eksemplarer. I tillegg til antologien hører det med en nettside, foreningenles.no/reintekst, hvor utdrag og lydfiler er tilgjengelig ut skoleåret. Her finnes også en lærerveiledning og bonusstoff. Vi samarbeider med Fritt Ord om prosjektet kalt Fritt Ord-konkurransen. Foreningen !les skal lage lærerressurser tilknyttet konkurransen.

Ungdommens kritikerpris
Ungdommens kritikerpris er en årlig litterær pris der ungdom i videregående utdanning kårer årets beste skjønnlitterære bok utgitt for voksne. I løpet av prosjektet arrangeres det et lærerseminar. Alle juryklasser får to-tre møter med en profesjonell kritiker og besøk av prosjektleder. De åtte nominerte bøkene blir nominert av en jury fra Norsk kritikerlag. Vinneren blir kåret av syv juryklasser fra hele landet. Utdelingen med forfattermøter arrangeres i mars, og vinneren mottar 25 000 kr.

Ungdommens kritikerpris arrangeres i samarbeid med Den norske Forleggerforeningen, Utdanningsforbundet og Norsk kritikerlag.

ANDRE TILTAK

Poesislam
Foreningen !les er hovedarrangør av Norgesmesterskap i Poesislam. Foreningen !les skal bistå seks lokale arrangører (Gvarv, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Hamar og Oslo) med å avvikle delfinaler og er til stede ved arrangementene. I samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer er vi arrangør av schowcase på hovedkvelden kalt banknatta under festivalen. Foreningen !les står også bak finalen i Oslo og nettsiden poesislam.no.

Litteraturskap – Norge
Målet er at alle fylkene skal få et litterært landemerke i form av individuelle litteraturskap. Litteraturskapene skal være synlige og stå lett tilgjengelig i det offentlige rom. Befolkningen kan sette fra seg en bok de har lest, og finne en ny og ta med seg hjem. En del av prosjektet er samarbeid med lokale bibliotek og lokale forfattere. Prosjektet er treårig og startet opp i 2017.

Bokstart
I 2017 sto Foreningen !les bak et pilotprosjekt kalt Bokstart i tre bydeler i Oslo (Alna, Holmlia og Gamle Oslo). Prosjektet som er i samarbeid med helsestasjoner og bibliotekarer etter modell fra 37 andre land går ut på at barn skal få utdelt sin første bokgave i en alder av åtte måneder på helsestasjonen. Slik nås alle barn enten de senere begynner i barnehage eller ikke. Foreldrene deres skal motta informasjon om hvorfor lesing er viktig, samt bok- og lesetips. Foreningen !les vil videreutvikle Bokstart med en utvidelse til hele Oslo.

Nye tiltak det søkes finansiering til i 2018:

Kritikk – Inn i litteraturen. Ut i samfunnet
I 2017 mottok Foreningen !les støtte til å produsere et ressurshefte for lærere, bibliotekarer og andre kulturarbeidere. Her samlet vi våre erfaringer med bruk av kritisk lesning som metode, og kritikkens plass i skolen og i samfunnet ble diskutert. Heftet synliggjorde kompetansen vi har opparbeidet oss fra arbeidet med Ungdommens kritikerpris, Uprisen og Bokslukerprisen, viste videre hvordan unge lesere i praksis kan benytte seg av kritikerens verktøy, samt styrke og utvikle arbeidet med kunstkritikk og barn og unge. I 2018 avsluttes arbeidet med kritikkhefte med utsendelse og seminar under LNU-konferansen i Bergen i mars.

I 2018 utvikler vi et samarbeid om podcast tilknyttet prosjektene Faktafyk og tXt-aksjonen med Eivind Voldner Rutle og Christian Marstrander.

Informasjon, samarbeid og medlemmer
Foreningen !les skal også i 2018 ha en synlig profil i ulike medier, være kjent blant fagaktører og gi ryddig og god informasjon om egne prosjekter på egne nettsider og i sosiale medier.

Foreningen !les skal utvikle en kommunikasjonsstrategi.

Foreningen !les skal i 2018 samarbeide med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer om barne- og ungdomsbokquiz, Uprisen, Barnebokbad og poesislam.

Foreningen !les skal samarbeide med barnebokfestivalen Appelsinia i Skien om Bokslukerprisen og Uprisen og med flere festivaler om delfinaler i NM i poesislam.

Foreningen skal være i tett dialog med medlemmene, bidra til å synliggjøre det ansvaret bransjen har tatt for å øke engasjementet for lesing i befolkningen og følge opp initiativ fra medlemmene på mindre prosjekter.

Foreningen !les skal samarbeide med folkebibliotekene om kampanjen Sommerles i 2018. Flere bibliotek vil også kunne få en sentral rolle i prosjektet Litteraturskap og i prosjektet Bokstart dersom finansieringen av sistnevnte blir en realitet.

Foreningen !les skal fortsette å være en viktig ressurs for skolebibliotek og -bibliotekarer. Vi skal opprettholde arbeidet med å gi bok- og formidlingstips og holde foredrag ved eventuelle forespørsler. Vi skal også delta i diskusjoner og lobbyvirksomhet om utviklingen av skolebibliotek.

Foreningen !les har en del samarbeid med fylkesbibliotek, blant annet via Uprisen og Tid for ti. Bibliotekene skal ellers informeres om våre prosjekter og få tilbud om å bestille antologier der opplaget tillater det.

Internasjonalt samarbeid
Foreningen !les skal fortsette samarbeidet og utvekslingen av kunnskap og erfaringer med det internasjonale nettverket EURead. Foreningen skal delta på årsmøtet i Brussel.

Nettsider

Foreningen !les skal i 2018 drifte nettsidene:

– foreningenles.no
– bokstart.no
– leseskogen.no
– bokslukerprisen.no
– tidforti.no
– txt.no
– uprisen.no
– foreningenles.no/reintekst
– ungdommenskritikerpris.no
– poesislam.no
– litteraturskap.no