Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2018

Aksjon skolebibliotek registrerer med glede at skolebibliotek er nevnt i ulike merknader i Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Kunnskapsdepartementet.

Skrevet desember 13, 2017 i Bibliotek/lærer, Nyheter Legg inn kommentar

 

Skolebibliotek

Komiteen vil understreke at skolebibliotekene og bibliotekarenes fagkompetanse har en viktig funksjon i elevenes læringsarbeid, både når det gjelder tilgang på litteratur, formidlingskompetanse osv.

Komiteen viser til at en samlet komité i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 21 (2016–2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, vedtok at det skal legges fram en melding for Stortinget om biblioteksektoren, og inkludere skolebibliotekenes og universitetsbibliotekenes rolle i utdanningene. Komiteen imøteser dette.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til budsjettavtalen 22. november 2017, hvor regjeringen bes vurdere en ordning med kompetansetilskudd for å stimulere til ansettelse av flere skolebibliotekarer, etter modell fra Sverige.

Flertallet viser til at rik tilgang på aktuell og interessevekkende litteratur, vekker elevenes leseengasjement. Skolebibliotekene kan derfor spille en viktig rolle i en elevs faglige, språklige og sosiale utvikling. Skolebibliotekaren er avgjørende for at barna skal få nødvendig oppfølging og kan støtte oppunder elevenes læring ved å stimulere til leselyst og fremme utviklingen av et godt språk.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at NIFU, har evaluert Program for skolebibliotekutvikling. Rapporten viste at utviklingsprogrammet var vellykket, men at svak forankring av skolebibliotek på kommunenivå, og manglende prioritering nasjonalt, skaper utfordringer for sektoren.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at det er på tide å belyse skolebibliotekenes rolle og inkludere deres funksjon i forbindelse med fagfornyelsen og det foreslåtte læreplanarbeidet, samt påse at det inkluderes i skolens pedagogiske planverk.

Disse medlemmer viser til proposisjonen og forslaget om at skolebibliotek skal inkluderes i tilskuddsordningen for lesestimuleringstiltak. Disse medlemmer mener dette fordrer at regelverket for ordningen må endres og tilpasses skole- og folkebibliotekene for at det skal bli en reell mulighet for bibliotekene å søke på disse midlene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *