HØRING: Utdannings- og forskningskomiteen

Foreningen !les fikk dessverre ikke plass i høringen til Utdannings- og forskningskomiteen i år. Tusen takk til våre medlemmer Norsk Bibliotekforening, Den norske Forleggerforening og Norsk Forfattersentrum som i høringen tirsdag også snakket vår sak for komiteen. Også en stor takk til Heidi Austlid, Adm.dir i IKT-Norge som for egen regning hang seg på støtten. Vi har sendt inn følgende høringsnotat til komiteen.

Skrevet november 1, 2017 i Meninger og innlegg, Nyheter Legg inn kommentar

Til Utdannings- og forskningskomiteen
Angående sak: Statsbudsjettet 2018 (kapittel 220)

OM FORENINGEN !LES
Foreningen !les jobber for å stimulere leseinteressen i befolkningen og gi flere tilgang til litteratur og gode leseopplevelser. En samlet litteraturbransje står bak foreningen som årlig har aktiviteter der nærmere 260 000 barn og ungdom og 6 000 formidlere deltar.

De 40 medlemsorganisasjonene fra hele bredden i bok-Norge bidrar med betydelig direkte og indirekte støtte. Foreningen !les mottar også grunnstøtte gjennom Kulturrådet og prosjektstøtte gjennom Utdanningsdirektoratet. I perioden 2003-2014 var Foreningen !les en del av ulike lesestrategier gjennom Utdanningsdirektoratet og Lesesenteret i Stavanger. Foreningen !les har tiltak i barneskolen, ungdomsskolen og i videregående skole i hele landet, og på alternative arenaer som f. eks. idrettsarenaen. Vi er også arrangør av Norgesmesterskap i poesislam. Alle tiltakene til Foreningen !les er gratis og nasjonale.

Kapittel 226 post 21
Foreningen !les er på lik linje med regjeringen opptatt av å skape leseglede blant barn og unge for å bidra til bedre læring i alle fag. Vi ser positivt på at det gjennom Språkløyper er etablert en tilskuddsordning der organisasjoner som oss kan søke om midler til lesestimuleringstiltak i skolen. Det er positivt at regjeringen gjennom denne ordningen anerkjenner at det omfattende arbeidet med lesing som gjøres gjennom Språkløyper kan styrkes gjennom en supplerende ordning for lesestimulering. Det er gledelig at regjeringen foreslår å utvide denne ordningen i 2018 med 15 mill. kroner, slik at den utgjør nær 20 mill. kroner. I tillegg til organisasjoner skal kommuner og fylkeskommuner kunne søke om midler til utvikling av skole- og folkebibliotek i deres arbeid med lesestimulering.

For oss er det imidlertid svært utfordrende å ikke motta svar på søknaden før i starten av april, for tilskudd til prosjekter som skal være klare til skolestart i august samme år. I 2016 var den samlede summen i tilskuddsordningen lavere enn det samlede tilskuddet Foreningen !les mottok fra Utdanningsdirektoratet i 2014. For oss har dette resultert i et betydelig kutt. Dette har særlig har gått ut over sakprosasatsingen i ungdomsskolen – en satsing som ellers anbefales på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. 125 000 elever mister i 2018 en lesesatsning de tidligere har vært del av. Vi opplever videre at det er et sterkt ønske fra lærere på barneskolen at det skal komme lesetiltak også på deres klassetrinn. I dag mangler 3.-, 4.- og 5. trinn et tilbud fra Foreningen !les. Vi har nettverket, kompetansen og erfaringen som skal til for å kunne gi et godt tilbud til hele barnetrinnet. Tilsammen regner vi med at 250 000 flere elever ville vært med på et lesetiltak dersom de fikk muligheten til det.

Foreningen !les sine tiltak er svært populære. Lærere som melder på elevene sine rapporterer om økt leseglede, økt engasjement i lesingen og at elevene i løpet av prosjektperiodene opplever mestring og blir utfordret på sitt nivå. I skoleåret 2017/18 har alle lærere med elever på ungdomsskolen og videregående skole anledning til å melde på sine elever på ulike skjønnlitterære leseprosjekter. I ungdomsskolen er om lag 70 prosent av elevene påmeldt lesetiltaket tXt-aksjonen. Dette er Norges eldste og største leselystaksjon.

Vi er svært positive til at regjeringen har anerkjent behovet for en økt satsning. Likevel er vi bekymret for om satsningen er stor nok til å etterkomme behovet som finnes i skolen, både i forhold til lesestimuleringstiltak og behovet for opprustning av skolebibliotekene.

Et lag rundt eleven
Gjennom prosjektet «Et lag rundt eleven» skal det evalueres effekter av ulike modeller for bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. To tiltak skal evalueres, ett om økt bruk av helsesøstre og ett om styrket skoleledelse. Foreningen !les mener at skolebibliotekene er en sentral del av laget rundt eleven og læreren og at de dermed bør innlemmes i dette prosjektet. Skolebibliotek kan sørge for god utnytting av læremidler og ressurser og støtter lærerne i arbeidet med å finne rett tekst til rett elev til rett tid. Det er viktig at det gis rom for både skolebibliotekets praktiske tjenester og pedagogiske potensiale.

Post 75 Grunntilskudd
Foreningen !les har de siste fire årene mottatt støtte fra Utdanningsdirektoratet via Post 74 Tilskudd til organisasjoner. I statsbudsjettet for 2018 foreslår departementet å samle flere tilskuddsordninger på færre budsjettposter. Post 75 er en ny tilskuddsordning som departementet foreslår å etablere. Formålet med løyvinga er å sikre langsiktige og stabile rammevilkår for nasjonale organisasjonar og aktørar som på ein særskild måte bidrar til å nå sektormåla for grunnopplæringa eller har viktige samordningsoppgåver. Foreningen !les anmoder komiteen om å be departementet se på muligheten for å sikre foreningen forutsigbare rammevilkår for våre faste tiltak i skolen gjennom denne tilskuddsordningen.

Lov om skolebibliotek
Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek. Slik er det ikke i dag. I tillegg bør alle elever ha tilgang til gode skolebibliotek. Et godt skolebibliotek tilfører elevenes opplæring viktige elementer innen leseferdigheter, dybdelæring, dannelse og kritisk tenkning i et stadig voksende og komplisert informasjonssamfunn. Gode skolebibliotek introduserer barn og unge for litteratur tidlig.

Vi oppfordrer derfor komiteen til å vise til det viktige arbeidet som gjøres av Foreningen !les for å nå målene om økt lesekompetanse hos barn og unge. Lesing har både en verdi i seg selv og som et grunnleggende redskap for å tilegne seg kunnskap i andre fag. Komiteen bør be om at Foreningen !les får forutsigbare rammer til å planlegge arbeidet over tid, og oppfordre regjeringen til å legge til rette for at lesesatsingen kan utvides til å gjelde hele skoleløpet. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *