Høring fra Aksjon skolebibliotek: Fagfornyelsen – andre runde innspill til kjernelementer i skolefagene

Aksjon skolebibliotek fant ut at vi ikke skulle mene noe konkret om skissen denne gangen, bare påpeke at skolebibliotek er viktig for at alle elevene skal få lik tilgang på all litteratur det nå legges opp til at skal leses gjennom fagfornyelsen.

Skrevet november 13, 2017 i Meninger og innlegg, Nyheter Legg inn kommentar

Aksjon skolebibliotek ser svært positivt på at det i skissen legges stor vekt på lesing av skjønnlitteratur og sakprosa i et bredt utvalg sjangre, tekster fra nåtid og fortid, på skjerm og papir. Både at elevene skal lese selv, men også bli lest høyt for på de laveste trinnene. Det er svært viktig at riktig bok finner riktig leser og at utvalget er bredt og stort nok, for å skape engasjerte og gode lesere.

Aksjon skolebibliotek er også positive til punktet om kritisk tilnærming til tekst. «Elevene skal kunne reflektere kritisk med utgangspunkt i skjønnlitteratur, sakprosa og aktuelle medier i samtiden. Elevene skal kunne søke etter informasjon, orientere seg i store tekstmengder og vurdere teksters relevans og troverdighet.»

Aksjon skolebibliotek er imidlertid bekymret for at tilbudet til elevene vil bli svært ulikt, avhengig av hvor i landet man bor. Dette gjelder både tilgang på aktuell og engasjerende litteratur og kompetanse på kildekritikk og å finne og vurdere informasjon.

Et skolebibliotek skal være et redskap for å støtte elevene i å nå målene som ligger i læreplanene. Det gjelder overordnet del av læreplanen som omhandler dannelse og kultur og å gjøre barna til hele, selvstendige mennesker. Det handler om grunnleggende ferdigheter som lesing, å kunne finne informasjon, forstå resonnementer og forholde seg kritisk og selvstendig til tekster og de fagspesifikke læreplanene. Et skolebibliotek er et verktøy for læring. Og lesing er nøkkelen til læring og kunnskap.

Velfungerende skolebibliotek er viktige i utviklingen av leseferdigheter og leselyst blant norske skoleelever. Gode skolebibliotekarer formidler skjønnlitteratur og sakprosa, og har kompetanse til å lære dem om å finne og bruke informasjon og vurdere den kritisk. Skolebibliotekene er sentrale i arbeidet med å utjevne sosiale og digitale forskjeller blant elever og en viktig arena for læring og lesing i alle fag. I tillegg er skolebiblioteket en arena der elever, voksne og litteraturen kan møtes på andre vilkår enn i klasserommet.

Opplæringsloven skal sikre alle elever tilgang til skolebibliotek. Det har de ikke. Vi mener i tillegg at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek, som tilfører elevenes opplæring viktige elementer innen leseferdigheter, dybdelæring, dannelse og kritisk tenkning i informasjonssamfunnet. Et skolebibliotek er i tillegg tilgjengelig for alle, også de med ingen eller få bøker hjemme. Skolebibliotek gir lik tilgang til informasjon og kunnskap. I dag er gode skolebibliotek helt opp til enkelte skolers ildsjeler. Dette gir et forskjellig tilbud til elevene og er verken bærekraftig eller gjennomgripende.

Skolebibliotekene er en del av laget rundt eleven og også rundt læreren. Skolebibliotek kan sørge for god utnytting av læremidler og ressurser og støtter lærerne i arbeidet med å finne rett tekst til rett elev til rett tid. Det er viktig at det gis rom for både skolebibliotekets praktiske tjenester og pedagogiske potensiale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *